Rapport hevder cruiseflåten har ekstremt svovelutslipp. Nå slår industrien tilbake

En samlet cruiseindustri tilbakeviser påstander om ekstreme svovelutslipp i europeiske havner og norske fjorder.

Rapport hevder cruiseflåten har ekstremt svovelutslipp. Nå slår industrien tilbake
Eksosrør på cruiseskip i Southampton. Innen for ECA-områder må skipene enten rense utslipp for å komme under 0,1 % svovel eller bruke lavsvoveldiesel. Bilde: Tore Stensvold

Både Carnival, Royal Caribbean og interesseorganisasjonen Cruise Lines International Association slakter en rapport fra Transport & Environment om utslipp av helseskadelig svovel fra crusieskip. T&E er en interesseorganisasjon som jobber for mer miljøvennlig transport.

DNV GL påpeker feil og setter spørsmålstegn ved bakgrunnstallene. Dermed blir også analysen og konklusjonene feil.

I forrige uke publiserte den en rapport som sammenlikner svovelutslipp fra cruiseskip i Europeiske havner med utslipp fra den samlede bilparken i Europa.

Les også

Epler og pærer

Ifølge T&E skal Carnival alene slippe ut 10 ganger mer svoveloksid enn 260 millioner biler. Samme studie skal også vise at svovelutslippene fra 110 cruiseskip i norske havner er fem ganger større enn all annen norsk innenriks sjøfart.

Cruiseindustrien hevder at rapporten fra T&E er uakademisk og sammenlikner epler og pærer. De hevder også at T&E baserer seg på gamle tall og tar ikke hensyn til reelle opplysninger som skipenes drivstofftype eller om skipene har installert svovelrenseanlegg (scrubbere).  

På verdensbasis er det per 1. juni i år 220 cruiseskip med scrubbere installert. Noen av cruiseoperatørene, som RCCL-eide Celebrity og Azamara, benytter kun diesel. Dette har ikke T&E tatt høyde for i sine bakgrunnstall. 

IMO - svovelkrav:

Svoveloksid er et samlebegrep for blandinger av svovel og oksygen. Den mest vanlige forekomsten er SO2 – svoveldioksid. SO2 kan i selv små konsentrasjoner irritere øyne og slimhinner og det kan føre til sur nedbør.

:

Maks 3,5 % svovel i drivstoff.

I ECA-områder: Maks 0,1 %

FRA 1/1-2020:

Maks 0,5 % svovel.

ECA: Maks 0,1 % svovel

Hvordan møte kravene:

  • Lavsvovel marin diesel (0,5 % og 0,1 %)
  • LNG (flytende naturgass)
  • Eksosrensing – scrubbere som «vasker» eksos og tar ut svovel i lukket eller åpen prosess
Les også

Makkverk

Kilder i cruiseindustrien mener ordet «makkverk» er mer dekkende enn analyse og rapport.

Direktør for myndighetskontakt i CLIA, Tor Christian Sletner, er oppgitt over T&E.  

– Det blir helt useriøst å sammenlikne drivstoff for skip med bensin til biler og trekke konklusjoner ut fra det, sier Sletner.

Cruise Lines International Association viser til det uavhengige forskningsinstituttet CE Delft som i mai 2018 laget en rapport som tilbakeviser de fleste myteomspunne «fakta» om skipsutslipp.

Verdens største cruiserederi, Carnival Corporation med 10 ulike merkenavn og over 100 skip i flåten, imøtegår T&E i en uttalelse. Carnival avviser T&E-konklusjonene som gale, misvisende og irrelevante.

Tor Christian Sletner, direktør myndighetskontakt, Cruise Lines International Association. Foto: Tore Stensvold

– Rapporten er basert på in-house analyse som bruker svært tvilsomme metoder som «beste gjetning» for cruiseskipenes utslipp. Tallene som framkommer i T&E-rapporten stemmer ikke overens med kalkulering fra reelle drivstoffdata og utslipp, og heller ikke med uavhengige innsamlede data, bekreftet fra havnene selv, skriver Carnival.

Les også

Tull med tall

DNV GL har uavhengig av Carnival kommet fram til at T&E-tallene ikke er korrekte.

– T&E baserer seg åpenbart på gale bakgrunnsdata, sier seniorrådgiver Martin Wold i DNV GLs miljøteknologiavdeling.

Ifølge T&E slapp 110 cruiseskip i 2017 ut 5.100 tonn SO2.

DNV GL mener det ikke kan være korrekt.

– Basert på vår generelle kunnskap bruker cruiseskipene om lag 100.000 tonn drivstoff i året i innenrikstrafikk. Dersom alt dette var tungolje, ville SOx-utslippet vært rundt 5.000 tonn. Men ettersom store deler av cruisetrafikken skjer sør for Stad, der grensen for SOx-innhold i drivstoffet er 0,1%, vil det reelle tallet for SOx-utslipp antakelig være nærmere 2.000 tonn eller lavere, skriver Wold i en epost til TU.

Ifølge tidligere utredninger har DNV GL estimert at den øvrige maritime innenrikstrafikken, med unntak av cruise, totalt bruker ca. 1,2 millioner tonn drivstoff.

– Dersom alt dette var 0,1 prosent drivstoff ville SOx-utslippet vært om lag 2.400 tonn. Vi vet at det også er noe tungoljeforbruk i øvrig innenrikstrafikk, så i realiteten er utslippet en del høyere. Ut fra disse svært forenklede vurderingene, kan man konkludere at SOx-utslippet fra innenriks cruisetrafikk er mindre enn utslippet fra øvrig innenrikstrafikk. Eksakt hvor mye mindre må det en grundigere analyse til for å fastslå, sier Wold.

Les også

Svovelkrav

ECA-området dekker Nordsjøen sør for 62. breddegrad, Engelske kanal og Østersjøen. Bilde: Wiki

Det er FNs internasjonale sjøfartsorganisasjon IMO som fastsetter grenser for skipenes utslipp eller svovelinnhold i drivstoff.  

I ECA-soner (Emission Control Areas), har det siden 2015 vært krav om maks 0,1 prosent svovel i drivstoff.  

Store deler av det sørlige Norge ligger i en ECA-sone, det vil si Nordsjøen sør for 62. breddegrad (det vil si ved Måløy/Stad), Den engelske kanal og Østersjøen. Det betyr at cruiseskip som skal til norske havner og fjorder sør for Stad må bruke lavsvoveldiesel med maks 0,1 prosent svovel eller scrubbere.

Cruiseskipet Celebrity Edge inngår i  RCCL-flåten. Skipet har scrubber fra Wärtsilä i Moss.  Foto: Eirik Helland Urke

Geir Kronbæck, administrerende direktør for Norden i verdens nest største cruiserederi, RCL Cruises Ltd., sier til TU at cruisenæringen er 100 prosent avhengig av tillit fra passasjerer og myndigheter. Miljøengasjementet til passasjerer merkes og påvirker dem, hevder Kronbæck.

Han har ikke tillit til T&E-rapporten og mener de blander sammen og bruker gale tall og får feil konklusjon. Han mener de store cruiseselskapene tar i bruk all tilgjengelig teknologi

– Vi har som ambisjon at vi ikke bare skal tilfredsstille minimumskravene til landene vi besøker, men overoppfylle dem. Vi har kontinuerlig monitorering om bord. Dersom et skip bryter miljøgrensene mer enn 15 minutter, mister den ansvarlige jobben, sier Kronbæck til TU.

Les også

Investerer

Carnival Corporation trekker fram flere pågående prosjekter for å vise at de ønsker å minske sine miljøavtrykk.

Carnival hevder at de i sin Europeiske operasjoner ligger på et svovelutslipp nær 0, det vil si 0,05 prosent eller 0-60 ppm. Alle skipene har scrubbere eller bruker lavsvoveldiesel (>0,1 prosent svovel), mange har landstrømplugg  og stadig flere gjøres klar for landstrøm. 10 nye skip med LNG-motorer er under bygging.

CRUISESKIP:
314 cruiseskip registrert per juni 2019
Representerer >1% av verdensflåten
111 har installert eksorensanlegg (scrubbere)
69 er under bygging/ombygging med scrubber
1 har installert LNG hovedmotorer
31 under bygging med LNG-motorer
2 har LNG-drevne hjelpemotorer
132 skip har mulighet for å bruke biodiesel elelr metanol
55 skip kan bruke landstrøm
28 skip bygges om/er under bygging med landstrømkobling

Carnival skriver at selskapet har investert over 500 millioner dollar (ca. 4,3 milliarder kroner) i utvikling og installasjon av eksosrensesystemer (Advanced Air Quality Systems - AAQS), det vil si scrubbere. Per juni 2019 er 226 AAQS i drift på 76 skip og 129 under installasjon eller planlagt installasjon, skriver Carnival.

– Eksosgassrensing og LNG er de meste effektive metodene for å redusere svovelutslipp og partikler mest mulig, skriver Carnival.

Les også

Ulike typer drivstoff

I likhet med CLIA, mener Carnival at T&Es sammenlikning av drivstoff for skip og bilbensin og bildiesel er irrelevant. Skip kan ikke bruke den type drivstoff blant annet på grunn av forskjellige motorkonstruksjoner og lavere flammepunkt.

Tor Christian Sletner i CLIA mener T&E blander kortene

– Når rapporten fremhever at cruiseskipene slipper ut mer svovel enn 260 millioner biler er det fordi biler for alle praktiske formål ikke slipper ut svovel. Sammenligningen er tabloid og mediatilpasset og reflekterer ikke relevante, forskningsbaserte sannheter om drivstoff og utslipp fra transportmidler, sier Sletner.

Fra 1. januar 2015 er kravene til svovelutslipp fra skip satt til maks 0,1 prosent innefor ECA-områdene.  Bilde: Tore Stensvold

Han oppfatter det som at T&E ikke tror cruisenæringen ikke bryr seg om sin miljøpåvirkning.

– Rent hav og ren luft er hele grunnlaget for den virksomheten vi driver. Derfor investerer cruisenæringen systematisk i utstyr som reduserer utslipp av svovel, NOx og partikler i bynære, befolkningstette områder. Cruiseindustrien har også forpliktet seg til å redusere sine klimautslipp med 40 prosent innen 2030, sier Sletner.

Les også

I hardt vær før

Det er ikke første gang T&E har publisert rapporter som blir kritisert av uavhengige forskningsinstitusjoner (abonnement) og maritim næring. I oktober i fjor meldte T&E at LNG er verre for klimaet enn diesel. 

Også da fikk T&E kritikk for å bruke ikke-vitenskapelige metoder og trekke konklusjoner på sviktende grunnlag. 

LNG er av mange sett på som en gunstig mellomløsning på vei fra tungolje og diesel til nullutslipp. Ved å bruke LNG i stedet for diesel, reduseres CO2-utslipp med ca. 25 prosent, NOx med 85 prosent, mens svovel og partikler er redusert til null.

Problemet er metan som slipper ut under store deler av produksjonsprosess, transport, bunkring og uforbrent metan i gassmotorer.

LNG-rapporten fra T&E var tilsynelatende et slag i trynet på alle i EU som jobber med å bruke mer naturgass som erstatning for diesel.

I henhold til EUs klimapolitikk må det skje et radikalt skifte vekk fra petroleumsbasert drivstoff i transportsektoren. Europakommisjonens «whitepaper» for transport (2011) setter målet om 60 prosent lavere GHG-utslipp (GHG – grenhouse gas) innen 2050, målt mot 1990-tall – eller 70 prosent redusert klimagassutslipp i forhold til 2008.

Les også

Devil in the details

Bortsett fra overgangen til nullutslippsteknologier, som batteri og hydrogen, ser myndighetene på hvilken rolle gass kan ha i dekarboniseringen av transport.

Forskningsleder Energi og transport i Sintef Ocean, Anders Valland, tok T&E-rapporten med en klype salt.

– Djevelen ligger i detaljene. Alle vet at forutsetningene som legges til grunn, styrer resultatet. Jeg er ikke sikker på at T&E-rapporten gir et helt nyansert bilde, sa Valland til TU.

Han er enig i at klimaeffekten av LNG må måles fra kilde til forbruker.

– Livssyklusanalyse må legges til grunn. Det er imidlertid sjelden det samme gjøres for diesel og tungolje, sa han da.

Cruisenæringen er på full fart over på LNG. Carnival-datteren Aida Cruises fikk i november overlevert verdens første LNG-drevne cruiseskip, AIDAnova, og får enda ett i løpet av året. Ved inngangen til juni er 31 cruiseskip med LNG-motorer bestilt eller under bygging.

Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.