SAMFERDSEL

Oslo krever at Jernbaneverket bygger cricketbane    

For å få deponere masser fra Follobanetunnelen.

Øyvind LieØyvind LieJournalist
27. okt. 2015 - 12:56
Vis mer

Jernbaneverket skal bygge Nordens lengste jernbanetunnel fra Oslo S og 20 kilometer sørover mot Ski.  

Tunnelen skal drives av fire tunnelboremaskiner. De skal alle starte fra Åsland ved E6 helt sør i Oslo (se illustrasjon). Derfra skal to maskiner gå sørover mot Ski mens de to andre skal bore seg nordover mot sentrum av hovedstaden.

Jernbaneverket vil få ca. 3,4 millioner kubikkmeter tunnelmasser til overs på Åsland etter tunneldrivingen.

For å slippe unødvendig transport, ønsker Jernbaneverket å deponere massene i området.

Det kan passe bra siden Åsland ligger ved det planlagte boligområdet Gjersrud-Stensrud, hvor Oslo kommune har planer om at det skal bygges hele 10.000 boliger.

Ferjefri E39: Verdens første rørbru kan stå ferdig i 2025

Krever cricketbane

Oslo kommune har derfor stilt som krav til Jernbaneverket om at området skal være like fint etter deponeringen som før.

Og ikke nok med det. Før det gis rammetillatelse til massedeponi krever kommunen at den planlagte Maurtuparken skal være «sikret opparbeidet med høy landskapsmessig standard, inkludert vei, omlagt bekk med sedimenteringsdam, en cricketbane, en kunstgressbane og to naturgressbaner for fotball i henhold til spesifikasjoner fastsatt i tilbakeføringsplan.»

Dette får Jernbaneverket til å reagere.

«Vi kan ikke se at det er adgang til å fastsette bestemmelser om kostnadsdekning/finansiering av tiltak. […] Det er for øvrig heller ingen saklig sammenheng mellom tiltaket massedeponering og opparbeidelse av de fleste av anleggene som er beskrevet», skrev Jernbaneverket i et brev til Oslo kommune i juni.

Bruker 34 minutter på 134 år gammel trasé: Bruker 34 min. på 134 år gammel trase: Nå skal reisetiden ned i 12 min.

– Lovstridig

Ifølge brevet inneholder kommunens planforslag reguleringsbestemmelser som stiller krav om kostnadsdekning som er i strid med plan- og bygningsloven.

Jernbaneverket mente blant annet at det var urimelig å stille krav om at arealene skal opparbeides slik at områdene er byggeklare.

Reguleringsplanforslaget vil ifølge Jernbaneverket kunne fordyre Follobaneutbyggingen vesentlig.

Jernbaneverket reagerte også på krav om å bygge vei i området.

«Krav om å bygge adkomstvei til Bjørndal boligområde, inkludert rundkjøring på vestsiden av E6, er verken saklig eller forholdsmessig», het det i brevet.

Jernbaneverket mente dessuten at det var urimelig og uforholdsmessig å kreve «vesentlig høyere standard» på en vei som må reetableres enn det veien har i dag.

Tunnelen tok 19 år lenger og kostet 12 ganger mer enn planlagt: Tunnelen tok 19 år lenger og kostet 12 ganger mer enn planlagt. Nå er den ferdig

I forhandlinger

Aassisterende jernbanedirektør Gunnar G. Løvås svarer slik på spørsmål fra Teknisk Ukeblad om han synes det er rimelig av å kreve bygging av cricketbane.

– Vår vurdering er at det må være et rimelig forhold mellom jernbaneutbyggingen og tiltak vi kan ta ansvar for. Vi mener derfor at vi ikke skal lage en cricketbane, men vi kan tilrettelegge grunnen slik at kommunen senere kan bygge cricketbane, sier Løvås.

Jernbaneverket er ifølge Løvås nå er i forhandlinger med Oslo kommune for å komme fram til gode løsninger for anleggsområdet på Åsland.

– Jernbaneverkets forslag er at vi etterlater oss et anleggsområde der utvalgte deler blir grøntområder med noe beplantning, som innbyggerne kan ha glede av inntil utbygging av Gjersrud-Stensrud eventuelt utføres av kommunen, sier Løvås.

Se vannet forsvinne: Ny type asfalt sluker 4000 liter vann på 60 sekunder

Kan bli svært dyrt

– Hvor mye øker kravene kostnaden for dere ved bygging av Follobanen?

– Vi har foreløpig ikke eksakt sum, men forventingene om at Jernbaneverket skal bygge veier og veikryss koster flere titalls millioner kroner ekstra og tallet kan bli tresifret, sier Løvås.

Ifølge Løvås ser det ut til at enkelte av kravene går ut over Jernbaneverkets handlingsramme og budsjett.

Han understreker at Jernbaneverket ser på tunnelmassene som en ressurs som det er viktig for samfunnet å gjenbruke på en nyttig, miljøvennlig og innovativ måte.

– Med tunnelmassene legger Jernbaneverket i utgangspunktet igjen store verdier etter seg. Et regnestykke kan settes opp på ulike måter og det er bakteppet for forhandlingene vi nå har med kommunen, sier han.

Vegvesenet skulle spare og valgte spansk: Vegvesenet skulle spare og valgte spansk. Prosjektet ble et mareritt

Vil unngå transport

 – Hvilke konsekvenser får disse ekstrakostnadene for prosjektet?

– Follobaneprosjektet skal holde tidsplan og budsjett. Det går en grense for omfanget av kostnader som prosjektet kan bære. Konsekvensen av omfattende krav kan bli at deler av tunnelmassen deponeres i depoter andre steder, men av miljøhensyn har det vært et ønske for Jernbaneverket å ha minst mulig transport på vei, sier Løvås.

Han påpeker at Jernbaneverket allerede har en godkjent reguleringsplan som gir dem rett til å bruke en del av steinmassene til terreng-oppfylling på Åsland og at de har en alternativ plan for resten av tunnelmassen.

Har du forklaringen? Forskere klør seg i hodet over mystisk kumlokk-fenomen

Avviser kritikken

Avdelingsdirektør for byutvikling i Plan- og bygningsetaten, Morten Wasstøl, ser naturlig nok saken i et noe annet lys.

– Er det rimelig av dere å kreve at Jernbaneverket skal bygge cricketbane for dere i forbindelse med Follobaneutbyggingen?

– Utgangspunktet er at Jernbaneverket i forbindelse med områdereguleringen av byutviklingen på Gjersrud-Stensrud kom med innspill om at de ønsket å deponere alle massene fra Follobaneutbyggingen der. Vår vurdering er at hvis så store mengder skal deponeres på Gjersrud-Stensrud, innebærer det en total omarbeiding av landskapet. Det har en stor negativ side ved seg. Derfor har vi vurdert at overflaten må tilrettelegges slik i etterkant, sier Wasstøl til Teknisk Ukeblad.

Stor oversikt: Stor oversikt: Her er rekkevidden til alle elbilene du kan kjøpe i Norge

To ledd

Han understreker at det er snakk om en prosess i to ledd, og at vurderingen som nå er gjort handler om hva som er nødvendig for at kommunen skal kunne anbefale en så omfattende terrengendring som deponering innebærer.

– Siden kommer spørsmålet om hva det er rimelig at Jernbaneverket skal ta av kostnadene. Det er et spørsmål som håndteres i forhandlinger om en eventuell utbyggingsavtale mellom Jernbaneverket og Oslo kommune. Det er forskjell på hva vi mener er nødvendig å ha med i en plan og hva som er rimelig at en tiltakshaver som Jernbaneverket tar av kostnadene, sier Wasstøl.

– Jernbaneverket frykter at kravene dere stiller gjør Follobanen urimelig dyr…

– Vi forholder oss til at Jernbaneverket kommer til Oslo kommune og ønsker å legge til rette for massedeponering. Men Follobaneprosjektet kan jo velge alternative måter å deponere på. Vi som planmyndighet må gjøre en vurdering av hvilke betingelser vi må stille for å kunne forsvare et så omfattende inngrep i et område som skal tilrettelegges for byutvikling, sier Wasstøl.

Han understreker at det ikke er noen automatikk i at det er utbyggeren som automatisk må ta hele kostnaden for tiltak som står i en reguleringsplan.

Les også: Vil bygge motorvei fra London til New York

– 

Dramatisk endring

– Hva som er rimelig at Jernbaneverket skal ta av kostnadene for arbeidene blir et forhandlingstema med Oslo kommune.

– Så dere mener at Jernbaneverket ikke må ta hele kostnaden for tilretteleggelsen av cricketbanen?

– Det vil være et forhandlingsspørsmål i etterkant. Hva som er utgangsposisjonene kan jeg ikke forskuttere. Det er mange som vil være skeptiske til om det er riktig å bruke Gjersrud-Stensrud som deponi. Vi har gjort den vurderingen at vi tror det kan være mulig og fordelaktig å legge til rette for deponi av massene der.

–  Men jeg tror mange vil ha forståelse for at når vi så dramatisk endrer landskapet på Gjersrud-Stensrud, på et område hvor det ikke kommer bebyggelse på minst ti-femten år, så må vi få en overflate som ikke reduserer kvaliteten på området, men som bidrar til å vise de langsiktige ambisjonene vi har for byutviklingen i dette området, sier Wasstøl.

Les også: Med disse på plass tør de færreste å råkjøre over Øresundsbroen

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.