– Internasjonalt er gassprisene på vei ned. Men norsk industri får ikke ta del i dette

Prisene i Norge er gjerne over dobbelt så høye som i resten av Europa.

– Internasjonalt er gassprisene på vei ned. Men norsk industri får ikke ta del i dette
LNG-tankene og bygget med gasskjel i bakgrunnen hos Borregaard. Bilde: Borregaard

Ny naturgasslov

 • Regjeringen sendte 5. desember 2014 ut «Forslag til endringer i naturgassloven» til høring med svarfrist 6. februar. Loven er en tilpasning til EUs gasslov. Lovforslaget er ikke sendt til Stortinget og er ikke varslet i høstsesjonen.
 • Innenlandsk bruk av LNG utgjorde 293 mill. sm3 i 2013. En tredjedel ble brukt som drivstoff i ferger og skip, mens resten ble benyttet i industrien og noe av tjenestesektoren.
 • LNG produseres ved fire LNG-fabrikker i Norge med en årlig produksjonskapasitet på til sammen 440.000 tonn. De fire LNG-fabrikkene ligger i Rogaland og Hordaland. I tillegg har LNG-anlegget på Melkøya en produksjonskapasitet på 4,2 mill tonn per år hvor tilnærmet alt eksporteres, bortsett fra mindre volum som distribueres i tankbiler til brukere i Nord-Norge
 • I dag er det i praksis tre regionale monopoler for LNG-lagring, distribusjon og salg.
 • Rogaland og Østfold: Skangas
 • Vestfold, Telemark og Agder: Skagerak Naturgass
 • Vestlandet og Midt-Norge: Gasnor
 • Nord-Norge: Barents Naturgass

Myndighetene oppfordrer til å bruke mer miljøvennlig naturgass, men klarer ikke å rydde leveringsmonopol av veien.

Dermed holdes prisene kunstig høye, opp til 2–3 ganger høyere enn i Europa, mener NHO, industribedrifter og skipsrederier.

For ti år siden brukte Borregaard ved Sarpsborg tungolje til å fyre sine kjeler.

Bedriften var Norges største industribruker av tungolje, men har bevisst faset ut olje til fordel for mer miljøvennlige løsninger som fornybare energikilder og naturgass.

Les også: Slik vil kineserne bygge den gigantiske Nicaragua-kanalen

Trodde på åpent LNG-marked

Etter oppfordringer og støtte fra myndighetene, er det investert i ny kjel for gass.

Ombyggingen ble gjort med forventning om at Norge skulle følge EU og åpne gassmarkedet. Ved å bytte fra olje til naturgass, går CO2-utslipp ned med ca. 30 prosent, svovel og partikkelutslipp fjernes og NOx-utslipp reduseres med 85 prosent. Både klima og lokal helse vinner på en slik omlegging.

Les også: Nå åpner den kraftig oppgraderte Suez-kanalen

Offshore LNG-drevet fartøy bunkrer LNG ved kai på Kleven Verft for to år siden. I forslaget til nye regler skal det i en indre sone på 25 meter skal det ikke finne tennkilder og kun personer som er direkte involvert i bunkringen kan oppholde seg.
Tankbil fra Gasnor fyller et LNG-drevet skip ved kai på Kleven Verft. Tore Stensvold

Unntak til 2014

I 2004 vedtok EU et gassdirektiv. Det har gitt EU-landene et distribusjonsnett som åpner for konkurranse mellom gasselgere. Gjennom 3.partstilgang til LNG-tankanlegg, hindres det monopoltilstander.

Norge fikk unntak i ti år, også i LNG-markedet, fordi vi var et marked under utvikling, «emerging market». Siden den gang er markedet nær fem ganger så stort, fra 28.000 tonn til 145.000 tonn.

Innen 2016 vil det ha økt til 450.000 tonn, ifølge NOx-fondet, som har støttet mange av skips- og industriprosjektene for ombygging til LNG.

Ifølge regjeringen er det bygget rundt 70 mottaksterminaler for LNG i varierende størrelse som forsyner gass til industrikunder og bunkring av LNG som drivstoff til skip. Enova har bidratt med investeringsstøtte til flere mottaksterminaler for LNG, og NOx-fondet støtter både LNG-skip og industri som reduserer NOx-utslipp.

Les også: Planlegger cruiseskip med «X-bow»

Monopolpriser

– Internasjonalt er gassprisene på vei ned. Men norsk industri, skipsrederier og andre som bruker naturgass får ikke ta del i dette. Vi betaler en unaturlig høy pris på gass så lenge det er regionale monopoler som kan diktere prisene, sier Geir Høibye, spesialrådgiver i Næringslivets NOx-fond.

– Vi må få konkurranse inn i markedet. Det er 60 skip og ferger som bruker LNG og industribedrifter i hele landet som har investert i LNG-tilpasset utstyr. Det er gjort med lovnad om at det skulle bli et fritt marked for omsetning av naturgass fra 2014, sier Høibye.

Les også: Dette er Norges første fiskebåt med elmotor

LNG-tank heises om bord i Eidseviks supplyskip Viking Lady ved kai hos Westcon. Skipet går på LNG og skal ha en brenselcelle prototyp på 320 kW for testing om bord.
Fellowship
Rundt 60 norske skip og ferger har fått støtte av NOx-fondet for å bruke naturgass i stedet for diesel av hensyn til miljø og helse. Her er LNG-tank i ferd emd å heises om bord i Eidseviks supplyskip Viking Lady ved kai hos Westcon. Eidesvik

Lovforslag på høring

Regjeringen jobber med en ny naturgasslov der den foreslår å åpne markedet for rørgass, men ikke for LNG-omsetningen. Forslaget ble sendt ut på høring 5. desember med høringsfrist 6. februar.

Olje- og energidepartementet har ikke satt noen dato for når forslaget skal legges fram for Stortinget.

NHO er forundret over at en regjering med Høyre og Frp og sitt markedsliberale syn ikke klarer å få saken fram til Stortinget, og at de ikke får åpnet LNG-markedet på andre måter.

Mitt skip er lastet med:Mitt skip er lastet med...skip

Industrien er utålmodig

– Vi la om for å redusere våre utslipp, i tråd med myndighetenes ønsker. Men gassprisene har gått opp og markedet er fortsatt ikke åpent, sier Røynesdal.

I disse dager er imidlertid strømprisene på spotmarkedet gunstig. Det er billigere å kjøpe strøm enn gass. Men Borregaard vil ha fleksibilitet til også å bruke LNG, og strømprisene kan fort gå opp.

Energisjefen mener det er et paradoks at gassprodusenten Norge har regionale monopol.

 – LNG-markedet kan legges om slik det er i telesektoren. Telenor og NetCom eir mastene, men leier ut kapasitet til andre mobiloperatører. Samme modell kan brukes på LNG-markedet, sier Røynesdal til Teknisk Ukeblad.

Les også: «Rundt 25.500 hestekrefter jobber. Det begynner å vibrere i dørken under oss»

MF Fannefjord trafikkerer E39 mellom Molde og Vestnes. Den ble i år bygget om til LNG-hybrid ved Fiskerstrand Verft.
MF Fannefjord trafikkerer E39 mellom Molde og Vestnes. Den ble i år bygget om til LNG-hybrid ved Fiskerstrand Verft. Tore Stensvold

Svikter

I juni skrev Borregaard brev til regjeringen ved ministrene Monica Mæland, Ketil Solvik-Olsen og Tord Lien. Der viser bedriften til at myndighetene ved Enova og NOx-fondet har støttet omlegging til LNG og bygging av mottaksanlegg. For noen har støttekravene vært at det åpnes for tredjeparts adgang. Vider heter det i brevet:

«Investeringer både på mottakssiden og forbrukersiden har altså forutsatt at regjeringen skal åpne for tredjepartsadgang, slik at LNG kan bli konkurransedyktig og det norske markedet vokse. Situasjonen i dag er dessverre slik at bedrifter som ønsker en mer bærekraftig energiforsyning sitter på LNG-anlegg som er mye dyrere i drift enn hva som var forespeilet da investeringsbeslutningen ble tatt.»

Les også: Nå bygges Sjøforsvarets største skip

Ingen tidsplan

Olje- og energidepartementet opplyser til TU OED arbeider med lovsaken og innspillene de fikk i høringen.

Noe mer konkret om tid for å presentere lovforslaget for Stortinget, har ikke OED. I en e-post skriver kommunikasjonsenheten: «Forslaget planlegges fremmet som en del av gjennomføringen av EUs tredje energimarkedspakke.

Det er for tidlig å si når dette konkret vil skje. Departementet er i dialog med EU om innlemmelse av energimarkedspakken i EØS-avtalen.»

I høringsuttalelsene er det i hovedsak enighet om at forslaget til naturgasslov er veldig bra. Et par unntak finnes, der manglende konkurranse i LNG markedet peker seg ut. 

Norge må ha 25 nye losbåter: Norge må ha 25 nye losbåter: Her er Eker-Sandviks splitter nye design

Flyfoto2012, Borregaard
For 10 år siden brukte Borregaard bare oljekjeler, men har fått støtte av Enova og NOx-fondet for å bytte til LNG. Det skal de spare både penger og miljø på. JARL MORTEN ANDERSEN

Dyr administrasjon

Energigass Norge (EGN) representerer de regionale gasselskapene. De skriver i sin høringsuttalelse at en opphevelse av monopolene vil gi dyrere gass på grunn av merkostnader ved administrasjon og oppfølging av tredjepartsleverandører på deres anlegg. EGN mener naturgass allerede konkurrer med andre energibærere på lik linje og derfor ikke bør reguleres for å hindre monopolisering.

 «Innføring av 3.partsadgang på gassnett i Norge betyr at det i realiteten innføres en egen EU-regulering i Norge som bare omfatter to selskaper. Og slik det nå ligger an, vil det heller ikke komme flere selskaper inn i dette markedet», skriver EGN.

Les også: Slik vil ekspertene bygge Stad skipstunnel

Tekniske innvendinger

Lyse Energi, som eier Risavika LNG Production og medeier i Skangas, er dundrende uenig i at tredjepart skal få innpass. I sin høringsuttalelse skriver selskapet at alle andre deler av forslag til ny naturgasslov tiltres, men at det teknisk og praktisk ikke er mulig å få inn 3.partsleverandører på deres anlegg.

Energisjef Røynesdal i Borregaard har ikke forutsetninger for å gå inn på de tekniske innvendingene, men konstaterer at det fungerer i Europa.

Heller ikke Geir Høibye i NOx-fondet godtar innvendingene og mener regjeringen må få fortgang i åpning av markedet.

Ny maritim strategi: Ny maritim strategi: Dette er regjeringens 71 tiltak

 Borregaard er en foregangsbedrift på flere områder. Industribedriften bruker skog og cellulose som råvare for en rekke produkter.
Borregaard trenger varme til sine prosesser. Oljefyrte kjeler er byttet ut med gass- og elkjeler. Tore Stensvold

Biogass

Industrien påpeker også at et LNG-distribusjonsnett kan brukes til andre alternative drivstoffer som biogass.

I sitt brev til statsrådene 10. juni i år, skriver Borregaard:

«Mer konkurranse og lavere priser på LNG vil kunne gi en rekke positive ringvirkninger for norsk industri og transportsektor og det norske samfunn:

 • Redusert utslipp av CO2, svovel og NOx
 • Økt konkurransekraft
 • Bidra til regjeringens mål for reduserte klimautslipp
 • Fungere som en bru til økt bruk av bærekraftig biogass»

OED opplyser til TU at de vil besvare Borregaards brev «innen rimelig tid»

Les også: Kranene på skipet skal generere strøm når lasten senkes

30 prosent prisreduksjon

I et brev til flere departementer i regjeringen, viser NHO til at DNV GL har beregnet at kostnadene ved å distribuere LNG vil synke med 30 prosent fra 2011 til 2016.

«Uten konkurranse vil ikke brukeren kunne få del i disse besparelsene. Konkurranse må bli mulig på tvers av leverandørenes nåværende forsyningsområder», skriver NHO i et brev 26. juni i fjor.

Fungerer over all forventning: Fungerer over all forventning - bestiller hybridferge nummer tre