BYGG

Her kommer det ny vei

Utbedringer fra Nordkapp til Lindesnes i statsbudsjettet. Sjekk ditt fylke.

Tunneler: Det ligger mye tunneler og rassikring i budsjettforslaget. Her et arkivbilde fra E18, Grimstad - Kristiansand.
Tunneler: Det ligger mye tunneler og rassikring i budsjettforslaget. Her et arkivbilde fra E18, Grimstad - Kristiansand. Bilde: Statens Vegvesen
9. okt. 2012 - 07:23

Regjeringen vil bevilge 35,7 milliarder kroner til samferdsel i 2013, og det er 12,4 prosent opp fra 2012.

Her har vi satt sammen en fylkesvis liste over de viktigste veiprosjektene. I tillegg kommer jernbane.

Østfold

E18:  Budsjettet gir 543,3 millioner kroner som statlig investeringsramme for strekningen Riksgrensen/Ørje – Oslo.

I tillegg må bilistene ut med 225 millioner kroner i bompenger.

Innenfor denne rammen settes det av midler til statlig refusjon til bompengeselskapet som har forskuttert midler til prosjektet E18 Krosby – Knapstad. Prosjektet ble åpnet for trafikk i november 2010.

I tillegg er det satt av midler til å videreføre prosjektet E18 Melleby – Momarken. Det er dessuten satt av midler til blant annet bygging av gang- og sykkelveger og til tiltak for kollektivtrafikken.

Det er foreløpig lagt til grunn bompenger til forberedende arbeider på prosjektet E18 Knapstad – Akershus grense. Regjeringen vil vurdere prosjektet nærmere, blant annet anbefalinger fra ekstern kvalitetssikring, Regjeringen vil deretter komme tilbake til Stortinget på egnet måte.

385 millioner kroner er foreslått til arbeid på den 8,3 kilometer lange strekningen E18 Melleby – Momarken i Eidsberg kommune. Av dette beløpet forutsettes 35 millioner kroner stilt til disposisjon av bompengeselskapet. 

På den om lag seks kilometer lange strekningen østover fra Momarken til Hærland er det planlagt sammenhengende forbikjøringsfelt på begge sider av vegen. Ved Hærland skal det bygges en om lag 150 meter lang trefelts tunnel.

Resten av strekningen fram til Melleby skal bygges som tofelts veg uten forbikjøringsfelt. Det skal bygges midtrekkverk på hele strekningen. Videre er det planlagt to planskilte kryss på strekningen.  

Anleggsarbeidene startet i oktober 2011 høst, og prosjektet ventes åpnet for trafikk sommeren 2014.

E6. Fra Svinesund til Oslo, inkludert tilknytningsveier, er det blant annet gitt midler til utbedring av Moumsbekken bru og Lille Ruds bru på riksveg 111 i Østfold.

Les også:

Her forsvinner togstasjonene

Milliardene ruller på Follobanen  

Akershus

E6: Gardermoen i Akershus – Kolomoen i Hedmark får 57 millioner kroner som sluttoppgjøre til prosjektet E6 Dal - Minnesund. I tillegg får bompengeselskapet tilbake 71 millioner kroner.

1 590 millioner kroner gis til prosjektet E6 Minnesund i Akershus – Skaberud i Hedmark. Av dette foreslås 1,2 milliarder kroner stilt til disposisjon av bompengeselskapet.

Prosjektet omfatter tredje og siste etappe av utbyggingen av eksisterende tofelts veg til firefelts veg mellom Gardermoen i Akershus og Kolomoen i Hedmark. Strekningen Minnesund – Skaberud er 21 kilometer.

Strekningen inngår i Fellesprosjektet E6-Dovrebanen, som også omfatter utbygging av dobbeltspor på den 17 kilometer lange strekningen Langset – Kleverud. Tre toløps tunneler, tre planskilte kryss og bygging av sammenhengende lokalveg inngår i vegprosjektet. Anleggsarbeidene startet i mai i år, og E6-delen prosjektet er ventet åpnet for trafikk høsten 2014.

I budsjettforslaget er det ellers lagt inn midler til å starte bygging av gang- og sykkelveg på fylkesveg 454, parallelt med E6 mellom Kløfta og Jessheim. E18

Det legges opp til å videreføre byggingen av gang- og sykkelveger langs E18 mellom Nygårdskrysset og Vinterbro. I tillegg er det prioritert midler til oppgradering av holdeplasser på E18 i Akershus.

Det er prioritert bompenger fra Oslopakke 3 til grunnerverv, planlegging og oppstart av vegomlegging ved Høvik stasjon. Tiltaket er en del av E18 Vestkorridoren og gjennomføres i forbindelse med Jernbaneverkets ombygging av Høvik stasjon i 2013-2014.   

E16: Strekningen Sandvika - Wøyen får 100 millioner til prosjektering, men pengene er bompenger tatt fra Oslopakke 3. I tillegg til prosjektering skad de bruks til forbereden arbeider og kjøp av grunn.

Riksveg 22: Strekningen Lillestrøm - Fetsund skal nå prosjekteres, det er satt av 210 millioner kroner, av dette skal bompengeselskapet stille med 180 millioner kroner gjennom Oslopakke 3.

Strekningen blir utvidet til firefelst med midtrekkverk. Det bllir også gang og sykkelveg på 5.3 km av strekningen. Anleggsstart blir i 2013 og åpning i 2015.

Les også:

Slik skal Sandvika bli kvitt motorveien  

– Tidenes løft for vei og bane

– Nytten av veiprosjekter undervurdert

– Nytten av veiprosjekter undervurdert

Oslo

Riksveg 150 fra Ulvensplitten til Sinsen får 370 millioner kroner, 270 av disse forutsettes stilt til disposisjon av bompengeselskapet og Oslopakke 3. Arbeidene på Økern fortsetter.

Ring 3 legges i tunnel mellom Økern og Sinsen.  Østre Aker veg legges i tunnel forbi Økern. Flere nye lokalvegforbindelser kommer, ny hovedrute for gang- og sykkelveg mellom Ulven og Sinsen.

Utbyggingen av gang- og sykkelveger mellom Vindern og Gaustad, langs riksveg 150 videreføres i 2013. Smestadtunnelen blir rehabilitert.

E18 Bjørvikaprosjektet:  Bjørvikaprosjektet får 381.4 millioner, men kun 101,4 av disse kommer over statsbudsjettet. Resten er bompenger.

Andre etappe omfatter nytt lokalt riksvegstem i Bjørvika. I tillegg omfatter andre etappe ombygging av deler av Nylandsveien bru og ombygginger i Prinsens gate og Strandgata. Anleggsarbeidene for andre etappe startet høsten 2011. Hele prosjektet vil etter planen stå ferdig i 2014/2015.

150 millioner kroner er satt av til  E18 Sydhavna. Av dette beløpet forutsettes 60 millioner kroner stilt til disposisjon av bompengeselskapet gjennom Oslopakke 3.

Prosjektet omfatter bygging av nytt kryss på E18 ved Mosseveien med planskilt rundkjøring. Fra krysset skal det bygges ny bru ned til havna. I tillegg skal Mosseveien utvides på en om lag 900 meter lang strekning for å få plass til kollektivfelt i begge retninger.

Bygging av gang- og sykkelveg inngår også i prosjektet. Anleggsstart blir ii januar 2013, mot tidligere forutsatt i desember 2011. Prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2015.    

Byggingen av gang- og sykkelveger langs E18 mellom Fiskevollbukta og Ulvøya bru videreføres i 2013. I tillegg er det prioritert midler til oppgradering av holdeplasser på E18 i Oslo.

E6 i Oslo: Brynstunnelen og Ekebergtunnelsen blir rehabilitert. Det blir kollektivfelt mellom Sandstuveien og Ryen for inngående trafikk.

Riksveg 120, Kirkeveien får sykkelveg.

Les også:

Denne blir snart historie

Denne skal fikse veien mens du kjører over  

BJØRVIKA: Gjennom år har Bjørvika i Oslo vært byggepalss. Nå går også det mot slutten med tunneler i flere plan, samt under sjøen. Det gamle Bispelokket er i ferd med å bli fjernet. Håkon Jacobsen

Hedmark

E6: Gardermoen i Akershus – Kolomoen i Hedmark, se Akershus.

Riksveg 3: Åsta bru skal bygges ny, med tilstøtende veg for 65 millioner kroner. Det blir ny veg forbi Åsta sentrum, og gang og sykkeleveg. Prosjektet er allerede forsinket, anleggsstart blir  i oktober 2012.

E16 Kongsvinger - Slomarka får 710 millioner kroner til den 16.5 km lange strekningen. 430 millioner forutsettes finansiert med bompenger. Det blir firefelt og midtrekkverk. Arbeidene er i gang, vegen åpnes høsten 2014.

Oppland

E6 mellom Øyer og Tretten får 180 millioner til prosjektering. Det skal bli delvis firefelts veg og delvis tofelts veg. Strekningen blir bompengefinansiert.

E16 mellom Fønhus og Bagn får 155 millioner. Eksisterende veg skal rustes opp, det blir tunnel langs en svært rasutsatt strekning. Vegen skal åpnes høsten 2014.

Riksveg 35 skal få gang- og sykkelveg mellom Toso og Prestmoen.

Riksveg 4 får vidreført byggingen av gang- og sykkelveg mellom Bruflat og Reinsvoll.

Les også:

Stålpigger skal stoppe sløve bilister

Vegdirektoratet åpner for fallem på veiene  

Buskerud

Riksveg 7 får 490 millioner til prosjektering av strekningen Sokna i Ringerike til Ørgenvika i Krødsherad. Her kommer 17 km ny veg som fører til at RV7 blir 20 km kortere. Seks kilometer får forbikjøringsfelt og midtrekkverk. Arbeidene er i gang. 350 millioner forutsettes stilt til disposisjon fra bompengeselskapet.

På riksveg 7 er det også lagt opp å videreføre arbeidet med å få på plass forsterket midtmarkering på strekningene Flå - Kjerringvik og Veme -  kryss med fylkesveg 76. 

E 134 får midtrekkeverk mellom Skjøl og Damåsen.

I budsjettforslaget er det prioritert midler til å sluttføre byggingen av midtrekkverk på E134-strekningen Skjøl – Damåsen.

E 16 får 72 millioner til utbedring av Nestunnelen.

Vestfold

E18: En milliard er satt av til strekningen Gulli - Langåker, av dette skal 750 millioner komme fra bompenger. Dagens tofelts blir utvidet til firefelts over 25.5 km. Det blir syv toplans kryss og 10 km gang- og sykkelveg. Arbeidene startet i 2011 og skal være ferdige i 2014.

Telemark

E134 får 110 millioner til prosjektering av strekningen Gvammen i Hjartdal kommune og Århus i Seljord. Prosjektet inkluderer 11.6 km ny veg, 9.4 km av denne går i tunnel. Vegen skal være klar til åpning i 2017.

Utbedringen av E134 mellom Grunge kirke og Velemoen videreføres i 2013.

Les også:

Slik kan bruer bli kraftverk

Her kommer verdens lengste tunnel under sjøen  

Aust-Agder

E18 får midtrekkverk på strekningene Temse – Bie – Frivold og Telemark grense – Østerholtheia.

Riksveg 9 får statlige midler, bompenger og forskuddsmidler til prosjektet Krokå – Langeid i Setesdal. I tillegg er det ført opp midler til ombygging av kryss på riksveg 9 ved Dåsnes i Aust-Agder.

Vest-Agder

E39 får midtrekkverk på strekningene Fidjetoppen – Breimyrveien og Rosseland – Storenes bru.

Det er også prioritert midler til bygging av gangbru over E39 ved Ime.

Rogaland

E39: Det er satt av midler til sluttføring av ombyggingen av E39 Susortkrysset og til utbedring av E39 ved Helleland jernbanebru.

Det er satt av statlige midler og bompenger til forberedende arbeider og eventuell anleggsstart på prosjektet E39 Eiganestunnelen.

I budsjettforslaget er det satt av midler til rehabilitering av Byfjord- og Mastrafjordtunnelene på E39.

Riksveg 13 får 214,6 millioner kroner til prosjektet Riksveg 13 Tysdalsvatnet (Vatne – Øyjaneset).  Av dette beløpet er 77 millioner kroner forskutterte midler fra fylkeskommunen. Det ligger an til kostnadsreduksjoner i prosjektet.

Samferdselsdepartementet mener at innsparingene skal kunne brukes til å forlenge tunnelen slik at ytterligere ett rasutsatt punkt blir fjernet. Anleggsarbeidene startet i februar 2011, og prosjektet ventes åpnet  for trafikk i november 2013.

Ryfast får 800 millioner. Av dette beløpet forutsettes 90 millioner kroner i lokale tilskudd og 560 millioner stilt til disposisjon av bompengeselskapet. Prosjektet er i alt 20,7 kilometer langt og omfatter to undersjøiske toløps tunneler mellom Stavanger og Hundvåg og mellom Hundvåg og Solbakk i Strand kommune.

E 134: 80 millioner kroner er foreslått til prosjektet E134 Skjold – Solheim. Av de foreslåtte midlene i 2013 forutsettes 60 millioner kroner stilt til disposisjon av bompengeselskapet.

Resultatet skal bli en bru, to tunneler, toplanskryss, gang- og sykkelbur over E134, flere busslommer og fire bruer på lokalt vegnett. Anleggsstart høsten 2012, åpning for trafikk i 2015.

Les også:

Stopper råkjørere med hull i veien

Er det greit at bompengene dine går til jernbane?  

Hordaland

E39 mottar 280 millioner kronr til strekningen Vågsbotn – Hylkje i Bergen kommune. Arbeidene startet i februar i år, ventes ferdige sommeren 2014.

Riksveg 7/riksveg 13  Hardangerbrua

310 millioner kroner er satt av til Hardangerbrua, i Ulvik og Ullensvang kommuner. Av de foreslåtte midlene i 2013 forutsettes 145 millioner kroner stilt til disposisjon av bompengeselskapet. Prosjektet blir finansiert med bompenger, lokale tilskudd, innsparte ferjetilskudd og ordinære statlige midler.

Brua blir bygd som tofelts hengebru med gang- og sykkelveg. Brua får et hovedspenn på 1310 meter og en samlet lengde på 1380 meter. Prosjektet omfatter også 2,4 kilometer tunnel, 0,8 kilometer veg i dagen og 0,9 kilometer gang- og sykkelveg fram til brua. De første anleggsarbeidene tok til i februar 2007, og prosjektet skal etter planen åpnes for trafikk i juni 2013.

Les også: 36000 kilometer ståltråd skal bære Hardangerbrua

E16: Innenfor den statlige rammen for E16 Sandvika – Bergen er det satt av midler til å videreføre arbeidene med ombygging av kryss og undergang E16 ved Skulstadmo. Strekningen Gaupås – Vågsbotn får midtrekkverk.

11,8 millioner kroner er foreslått bevilget til restfinansiering av rassikringstiltak på E16 ved Stalheim og Hettatunnelen.

E 134: Svandalsflonatunnelene og Austmannalitunnelene på E134 blir utbedret.

Sogn og Fjordane

E39: Lavik ferjekai i Høyanger får 95 millioner til ny kai og til å legge traseen utenfor Lavik sentrum.Det er prioritert midler til utbedring av Oppedal ferjekai på E39. I tillegg er det prioritert statlige midler til å sluttføre E39 Anda ferjekai. 

20 millioner kroner er foreslått til E39 Dregebø – Grytås og Birkeland – Sande N. Strekningene blir bygget som ett prosjekt, og omfatter: Bygging av om lag åtte kilometer ny veg, med tre kilometer i ny trasé forbi Sande sentrum, tunnel i en lengde på én kilometer langs Økslandsvatnet, ny bru på om lag 100 meter og to kilometer gang- og sykkelveg ved Sande. Det er lagt opp til anleggsstart i februar 2013.

Riksveg 5: 10 millioner kroner er foreslått til ny Loftesnesbru i Sogndal. Dagens bru er for smal og har ikke fortau.

Les også:

Disse løsningene skal få folk til å sykle enda mer

Rundkjøring i tre etasjer  

Møre og Romsdal

E39: 218 millioner kroner er gitt til rassikring av den åtte kilometer lange strekningen på dagens fylkesveg 651 mellom Årset og Løvikneset i Volda kommune. Ved Hjartåberga bygges det en om lag 3,5 kilometer lang tunnel.

17 millioner kroner er foreslått til E39 Knutset – Høgset. Av dette beløpet er 15 millioner kroner forutsatt stilt til disposisjon av bompengeselskapet. Prosjektet omfatter en strekning på 4,5 kilometer, medregnet en tunnel på 0,7 kilometer.

E39 blir innkortet med 1,4 kilometer. Utbyggingen på strekningen Knutset – Høgset skjer i sammenheng med utbyggingen på E39-strekningen Astad – Knutset, som også er vedtatt bompengefinansiert. Anleggsarbeidene startet i november 2009, og prosjektet ventes åpnet i april 2013. 

E136 Tresfjordbrua og Vågstrandstunnelen får 485 millioner kroner, av dette skal 194 millioner være bompenger. Prosjektet Tresfjordbrua i Vestnes kommune omfatter bygging av om lag 2,8 kilometer ny veg.

Selve brua er på 1,2 kilometer, og bruprosjektet omfatter også en sjø- og landfylling på 0,8 kilometer, der overskuddsmassene fra Vågstrandstunnelen blir nyttet. Bygging av lokalveger, med tilbud for gående og syklende, er også en del av prosjektet. Tresfjordbrua fører til en innkorting av E136 på om lag 13 kilometer.

Fra Vikebukt til Helland som er kommunesentrum i Vestnes kommune, blir innkortingen om lag 22 kilometer. Prosjektet Vågstrandstunnelen i Rauma kommune omfatter en om lag 3,6 kilometer lang tunnel og om lag 1,2 kilometer ny veg i dagen.

Omlegging av lokalveger og bygging av gang- og sykkelveger inngår også i prosjektet. Anleggsarbeidene tok til i september i år, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2015.

Sør-Trøndelag

E 39: Harangen – Høgkjølen får 217 millioner kroner. Disse skal gå til 10.5 km veg, ny tunnel gjennom Harangshammeren på dagens fylkesveg 714. Arbeidene starter høsten 2012 og skal være ferdige sommeren 2015.

E6: I Oppdal skal 40 millioner sikre bedre flyt gjennom og rundt sentrum. Tre nye rundkjøringer, ny trase for E6 får byggestart neste år og skal være ferdig i 2015.

155 millioner kroner er gitt til prosjektet E6 Sentervegen - Tonstad, sør for Trondheim. Av dette beløpet forutsettes 120 millioner kroner stilt til disposisjon av bompengeselskapet. Strekningen er 2,3 kilometer lang.

Her skal en delstrekning på 1,3 kilometer utvides fra to til fire felt, mens resten av strekningen skal utvides fra fem til seks felt. Nytt Tillerkryss i to plan inngår i prosjektet. Det blir også bygd ny veg til Tillerbyen som vil frigjøre Østre Rosten og tilstøtende boligområder for store trafikkmengder.

Forholdene for kollektivtrafikken blir forbedret ved bygging av ny kollektivveg fra Sentervegen til Sivert Tonstads veg. Bygging av to planskilte kryssinger for gang- og sykkeltrafikk inngår også i prosjektet, sammen med støyskjerming for utsatte boliger langs vegen.

Forberedende arbeider startet høsten 2010, hovedarbeidene tok til høsten 2011, og hele prosjektet ventes ferdig i oktober 2013.

805 millioner kroner er avsatt til E6 Nidelv bru – Grillstad E6 Nordre avlastningsveg i Trondheim. Av dette beløpet forutsettes 305 millioner kroner stilt til disposisjon av bompengeselskapet.

Prosjektet vil bli en del av et sammenhengende hovedvegsystem rundt Trondheim fra ny Nidelv bru (Pirbrua) i vest til Grillstad i øst. Utbyggingen omfatter om lag 5,4 kilometer dels ny firefelts veg og dels utbedret veg. Om lag 2,4 kilometer av strekningen er tunnel. Anleggsarbeidene startet våren 2009.

Det legges opp til å åpne deler av prosjektet for trafikk høsten 2013, mens hele prosjektet vil stå ferdig i 2014.

Riksveg 706: Dorthealyst - Stavne får 87 millioner til 420 meter ny veg, inkludert tunnel under jernbanespor, 800 meter gang- og sykkelveg og 200 meter kollektivgate.

Sykkelvegnettet: I budsjettforslaget for 2013 er det lagt opp til å videreføre arbeidet med å utvikle sykkelvegnettet i Trondheim.

Trondheim: E6 gjennom Trondheim har lenge vært et stort arbeidsområde. Nå nærmer det seg ferdig. Her fra tunneldriving i kvikkleire. Håkon Jacobsen
Les også: Han råder over én milliard sykkelkroner

Nord-Trøndelag

E6: Værnes – Kvithamar får 170 millioner, 65 skal være bompenger. Fem kilometer veg får fire felt og lokalvegnettet blir lagt om. E14 inn mot E6 blir utvidet. Arbeidene er i gang og ventes ferdig årsskiftet 2013/14.

90 millioner kroner er satt av til prosjektet E6 Harran – Nes bru. Prosjektet omfatter omlegging av E6 på en 2,2 kilometer lang strekning nord for Harran sentrum, medregnet ny bru over Namsen og en 1,2 kilometer lang miljøgate i sentrum.

Anleggsarbeidene startet i september i fjor. Prosjektet ventes åpnet for trafikk i oktober 2013.

Nordland

Riksveg 80: Strekningen Løding - Vikan får 184 millioner kroner. Av foreslåtte midler i 2013 forutsettes 45 millioner kroner stilt til disposisjon av bompengeselskapet. Prosjektet omfatter bygging av om lag 2,1 kilometer ny veg, medregnet ny Tverlandet bru på om lag 700 meter.

Prosjektet planlegges som firefelts veg med midtrekkverk over brua, og som tofelts veg på begge sider av brua. Om lag 1,9 kilometer gang- og sykkelveg inngår i prosjektet. Anleggsarbeidene startet høsten 2011, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i september 2013.

E6: Innenfor den statlige rammen til ”E6 Trondheim – Fauske, med tilknytninger”, er det også lagt opp til å videreføre utbedringen av Umskardstunnelen på E12 i Nordland. Det legges også opp til å fullfinansiere utbedringen av E6 i Dunderlandsdalen.

E6 Hålogalandsbrua og skredsikring E10 Trældal – Leirvik får 690 millioner til 6,4 kilometer ny tofelts veg fra Ornes like nord for Narvik sentrum via en 220 meter lang tunnel til Karistranda. Herfra bygges en ny hengebru over Rombaken med gang- og sykkelfelt over til Øyjord.

På Øyjord går deler av ny veg gjennom en 300 meter lang tunnel til Stormyra der den knyttes til eksisterende E6/E10. I prosjektet inngår også rassikring av 1,5 kilometer av E10 på strekningen Trældal – Leirvik. 1,1 kilometer av denne strekningen skal legges i tunnel.

Anleggsarbeidene startes i oktober 2012. Brua ventes åpnet for trafikk høsten 2016, og tunnelen på E10 ventes å være ferdig høsten 2014.

40 millioner er foreslått til E6 Kråkmofjellet. Prosjektet omfatter omlegging av E6 på en l7,5 kilometer lang strekning. Målet for prosjektet er bedre framkommelighet, bedre forutsigbarhet og bedre trafikksikket.

Kråkmofjellet inkluderer ny 4,5 kilometer veg i dagen, 500 meter tunnel og to korte bruer. Anleggsarbeidene er ventet å starte våren 2013, med åpning i 2015.

E10: Til rassikringsprosjektet E10 Solbjørnneset – Hamnøy er det foreslått 210 millioner kroner. Prosjektet omfatter flere rasoverbygg på til sammen om lag 0,8 kilometer, brede grøfter og voller. På delstrekningen Akkarvikodden – Hamnøy, gjennom Hamnøyfjellet, skal det bygges en tunnel på vel 1,4 kilometer.

Det ligger nå an til kostnadsøkninger i prosjektet. Kostnaden er nå ventet økt med om lag 150 millioner kroner i forhold til tidligere prognose for sluttkostnad og om lag 90 millioner kroner over kostnadsrammen som ble oppgitt i budsjettforslaget for 2012.

Prognose for sluttkostnad er nå 757 millioner kroner. Anleggsarbeidene startet i september 2011, og prosjektet ventes åpnet for trafikk ved årsskiftet 2014-2015.

Les også:

Dette gjør du når det brenner i tunnelen

Forskere tenker bare trafikkøkning  

Troms

E8:  I Lavangsdalen får E8 midtrekkverk.

40 millioner kroner er foreslått til prosjektet E8 Riksgrensen – Skibotn.  Den 38 kilometer lange strekningen fra riksgrensen til kryss med E6 i Skibotn er viktig for godstrafikk til og fra Finland.

Prosjektet omfatter i hovedsak utvidelse av vegbredden og utbedring av kurvatur på de dårligste delstrekningene, blant annet i Halsbakken.

I tillegg vil krysset med E6 bli lagt om. Det legges opp til anleggsstart våren 2013, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2015.  

Finnmark

E6: Til prosjektet E6 Jansnes – Halselv, som er en del av E6 vest for Alta, er det foreslått 27,9 millioner kroner. Prosjektet omfatter en strekning på 3,3 kilometer, med delvis utbedring av eksisterende veg og delvis omlegging av E6 med tunnel fra Talvik til Halselv.

Gjennom Talvik sentrum gjennomføres trafikksikkerhetstiltak og bygging av i alt 1,6 kilometer gang- og sykkelveg/fortau. Prosjektet ventes åpnet for trafikk i oktober 2013.

125 millioner kroner er foreslått til E6 Møllnes – Kvenvik – Hjemmeluft. Prosjektet er en del av E6 vest for Alta og omfatter delvis bygging av ny veg og delvis utbedring av eksisterende veg på en om lag 9,3 kilometer lang strekning.

Fem bruer, medregnet kryssing av Kåfjorden, tre tunneler, bygging av gang- og sykkelveg og omlegging av lokalvegnettet inngår i prosjektet. Anleggsarbeidene tok til i mars 2011, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i oktober 2013.

60 millioner kroner er foreslått til prosjektet E6 Halselv – Møllnes. Prosjektet er en del av E6 vest for Alta  Det omfatter delvis bygging av ny veg og delvis utbedring av dagens veg på en om lag 12,9 kilometer lang strekning.

I prosjektet inngår bygging av to tunneler, Kråkenestunnelen med lengde 2440 meter og Storvikatunnelen med lengde 1200 meter. Ny veg betyr at E6 blir innkortet med om lag to kilometer i forhold til dagens veg som går langs fjorden.

Det legges opp til anleggsstart sommeren 2013, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2016.

E105:  Til omlegging og utbedring av E105 Elvenes – Hesseng i Sør-Varanger kommune er det foreslått 30 millioner kroner. E105 er eneste vegforbindelse mellom Norge og Russland, og forbindelsen antas å få større betydning etter hvert som samhandelen med Russland øker.

Strekningen fra riksgrensen til kryss med E6 ved Hesseng er om lag 10 kilometer lang.

I Elvenes må vegen legges om på grunn av bebyggelse, og det må bygges ny bru over Pasvikelva. På resten av strekningen legges det opp til kurveutbederinger og utvidelse av vegbredden. Anleggstart blir våren 2013, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2015.

Les også:

NHO vil øke samferdselsbudsjettene med 65 prosent

Om tre år skal du kunne kjøre elektrisk gjennom hele landet

Dette er verdens lengste buss

Her kjører landets første hydrogenbuss

Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.