KLIMA

Utslippet av klimagasser fra transport går opp

Veitransport utgjør en femdel av det samlede utslippet i EU.

Klimagassutslippet fra luftfarten har økt over 200 prosent siden 1990.
Klimagassutslippet fra luftfarten har økt over 200 prosent siden 1990. Bilde: Eirik Helland Urke

Transportsektoren har økende klimagassutslipp, ifølge en rapport fra EUs miljødirektorat EEA. 

Dette viser at sektoren som helhet bare har delvis fremgang i utslippsreduksjonen. Det totale utslippet økte hvert år fra 2013 til og med 2016.

Sammenlignet med det samlede utslippet i 1990 var utslippet i 2016 25 prosent høyere. Siden 2014 har trenden vært at utslippene øker. En fjerdedel av EUs klimagassutslipp kommer nå fra transportsektoren.

Økningen skjer til tross for reduksjoner tidligere, og tilskrives økt økonomisk aktivitet og større behov for gods- og persontransport.

Luftfart har hatt størst økning

Men det er særlig utslippet fra luftfart som har økt siden 1990. I 2008 var utslippet fra denne delen av sektoren over 205 prosent høyere enn i 1990.

Det gikk så noe ned, før en ny toppnotering i 2016 da utslippet var nesten 208 prosent høyere enn i 1990.

Men totalt sett er det veitransport som utgjør det største bidraget.

Denne delen av sektoren står for nesten 73 prosent av utslippet av klimagasser i transportsektoren, så luftfart og maritim transport utgjør relativt små deler av utslippet.

Veitransport utgjorde alene en femdel av EUs samlede klimagassutslipp i 2016.

EU har et mål om at andelen fornybar energi i transport skal være 10 prosent i 2020. I 2016 var andelen 7,1 prosent. Det er bare Sverige, Finland og Østerrike som allerede har oppnådd 10-prosentmålet.

På rett spor

Utslippet fra person- og varebiler er imidlertid på rett spor, heter det i rapporten. Trenden viser at EUs utslippsmål for 2020 og 2021 er innen rekkevidde.

Personbiler må ha en reduksjon på ytterligere 20 prosent, og varebiler mer enn 11 prosent innen henholdsvis 2021 og 2020 for få nå målene.

Det må dessuten betydelige utslippskutt til også på dette feltet hvis fremtidige mål skal nås. EU-kommisjonen har foreslått 30 prosent reduksjon i 2030 sammenlignet med 2021, når målet skal være 95 gram CO2 per kilometer.

Det trekkes frem at selv om salget av dieselbiler har blitt redusert de siste årene, øker bruken av drivstoffet i veitransport som helhet. I 2015 var 66 prosent av det solgte drivstoffet i EU diesel. Det var en økning fra 2000, da andelen var 51 prosent.

Må redusere oljeforbruket to tredeler

En femdel av EUs samlede klimagassutslipp stammer fra veitransport.
En femdel av EUs samlede klimagassutslipp stammer fra veitransport. Bilde: Erwin Wodicka

På lang sikt har EU mål om å redusere oljeforbruket kraftig. I 2050 skal forbruket være redusert med 70 prosent sammenlignet med 2008-nivået. Sammenlignet med dagens nivå må oljebruken reduseres med to tredeler.

Oljeforbruket har gått oppover siden 2014, noe rapporten tilskriver økt bruk av diesel og internasjonale maritime bunkere. 

Innen 2030 må utslippet av drivhusgasser være redusert med 20 prosent sammenlignet med 2008. 

Selv om transportsektoren har hatt økt utslipp, bemerkes det at dette er den eneste av de store økonomiske sektorene i EU hvor klimagassutslippet har gått opp sammenlignet med 1990-nivå.

Relativ økning i forurensing fra veislitasje

Luftforurensingen fra transportsektoren har gått betraktelig ned. Dette skyldes ifølge rapporten strengere utslippskrav fra biler og lastebiler. SOx, NOx og svevestøv er redusert, og det er bare luftfart som ikke har bidratt til reduksjoner her.

Veitransport er imidlertid fremdeles den klart største kilden til NOx-utslipp, med 39 prosent av det samlede utslippet. 

Siden år 2000 har utslippet av finkornet svevestøv med partikkelstørrelse under 2,5 μm fra veitransport blitt redusert med 50 prosent. Innføring av partikkelfilter på biler har spilt en avgjørende rolle her.

Det gjør at utslipp som stammer fra veislitasje, bremser og dekk nå utgjør en relativt større del av dette utslippet.

  • Les flere artikler om klima.
Les mer om: