Enova-støtte til 15 hydrogen­prosjekter

De 15 prosjektene skal i løpet av neste halvår utrede konsept og beslutningsgrunnlag for å bygge fullverdige produksjonsanlegg for grønn hydrogen til maritim bruk.

Enova-støtte til 15 hydrogen­prosjekter
Et konsortium med Alcoa, Gen2 Energy, Helgeland Kraft, Helgeland Havn og Mosjøen og Omegn Næringsselskap har fått en million kroner til et forprosjekt for å prosjektere et hydrogenknutepunkt i Mosjøen. Bilde: Alcoa
Dette er en Ekstra-sak som noen har delt med deg. Abonnere for å få full tilgang til alt innhold.

Til sammen 29 prosjekter søkte om opptil 1 million kroner til et forprosjekt for hydrogen til sjøtransport.

De 15 som får støtte er geografisk spredt mellom Kristiansand i sør, Fredrikstad i øst til Tromsø i nord. (Se kart og liste nederst i artikkelen.) Målet er å komme fram til to til fire knutepunkter for maritim hydrogen langs kysten.

Enova er godt fornøyd med kvaliteten på søknadene. Tildelingene ble gjort etter nøye vurdering av modenhet – både teknisk, markeds- og tidsmessig og når det gjelder gjennomførbarhet.

Verdikjede

Det vil si at søkeren måtte ha klart for seg hvem sluttbruker skulle være, produksjonsvolum og hvordan hydrogen skal produseres og transporteres til fartøy. Det er en forutsetning at hydrogenet eller ammoniakken må framstilles med fornybar energi.

I utlysningsteksten skrev Enova at forprosjektstøtten skal bidra til å modne knutepunktprosjekter som ved realisering skal gi kostnadseffektiv hydrogenproduksjon fra fornybar kraft. Hydrogenet skal primært gjøres offentlig tilgjengelig for maritime transportformål i Norge, men det kan gjerne tilrettelegges for flerbruk med andre sektorer. Enova opplyser at søkerne svarte godt på oppgaven.

H2 og NH3

De fleste legger opp til å distribuere trykksatt hydrogen, men også flytende og ammoniakk er med i søkerbunken som har fått støtte til forprosjekt. Søkerne må legge ned minst like mye i egeninnsats.

Selv om støtten ikke går til utvikling av nye, tekniske løsninger for transport eller distribusjon, har Enova bedt om informasjon om hvordan hydrogen skal nå fram til skipene. Noen skal ha knutepunktet på kaia, andre vil ha kort avstand til bunkringssted.

Frakt og håndtering av komprimert hydrogen og ammoniakk er kjent teknologi, mens flytende hydrogen er mer krevende. Hydrogen må kjøles ned til -253 grader for å bli flytende. Foreløpig finnes det ikke skip for frakt av store mengder flytende hydrogen.

150 millioner kroner

I løpet av andre kvartal 2022 vil Enova lyse ut konkurranse om opp til 150 millioner kroner i støtte til fullskala produksjonsanlegg. Da vil to til fire anlegg kunne få støtte.

Seniorrådgiver Sigmund Størset i Enova sier til Teknisk ukeblad at de vil jobbe grundig med den endelige utlysningsteksten for fullskalaprosjekter for å sikre et godt konkurransegrunnlag.

– Vi tar lærdom fra søknadene til forprosjektet for å lage et best mulig konkurransegrunnlag for utlysningen våren 2022. Da blir kostnadseffektivitet og markedsgrunnlag avgjørende, det vil si hvor mye hydrogen kan det produseres med så lite støtte som mulig. Det må være reelt kundegrunnlag, påpeker Størset.

Les også

Plottet i kart

Blant søkerne er det stort sett konsortier og klustere med partnere som dekker ulike områder, enten det er kompetanse, teknologi, forretnings- eller markedskunnskap. Noen store aktører er med på flere søknader.

Enova legger også vekt på kombinasjonsløsninger der hydrogenproduksjonen kan benyttes til mer enn maritimt, det vil si andre typer transport samt industri. Flere av søkerne er knyttet til industristeder, deriblant Mosjøen, Mo i Rana og Grenland.

Enova har også lagt produksjonsstedene inn i et kart.

– Vi håper det bidrar til koordinering mellom aktører. Det kan gjøre det enklere for rederier, vareeiere, potensielle samarbeidspartnere og andre å se nye muligheter, sier Størset.

Dette er et realistisk framtidsscenario i rurale områder med stort turisttrykk. Cruiseskip ligger til kai i omkringliggende havner, mindre båter med batteri eller hydrogen skysser turister inn i nullutslippsområdet. Foto: Havyard

Utløsende

Enova-støtten skal utløse prosjekter som ellers ikke vil realiseres. Det vil si at de som vil levere til Vegvesenets hydrogenfergeutlysning til Vestfjorden, RV 80 Bodø-Moskenes eller Norleds MF Hydra er uaktuelle.

– Nei, det er offentlige anbud som går utenom våre støtteordninger, sier Størset.

Selv om 15 søkere har fått støtte til et forprosjekt, kan nye deltakere melde seg på når det blir utlysning av fullskalaprosjekter våren 2022.

– Det er ikke et krav at man skal være blant dagens 15 forprosjekter. Det er fritt fram for andre enn disse å søke i hovedkonkurransen, sier Størset.

 

Kartet viser plassering av de 15 forprosjektene som får støtte til utredning av fullskala produksjonsknutepunkt. Illustrasjon: Enova
Prosjekteier Prosjekttittel Plassering av knutepunkt:
Borg Havn IKS Hydrogenproduksjon Borg Havn Fredrikstad
Glencore Nikkelverk AS Forprosjekt hydrogenknutepunkt Agder Kristiansand
Green H AS Kristiansund nærlokalisert hydrogenknutepunkt Kristiansund
Green Industry Cluster Norway Forprosjekt hydrogenknutepunkt Grenland Grenland
Htwo-Fuel AS HTWO-FUEL - Hydrogenknutepunkt på Lutelandet Lutelandet
Hydro Hydrogen AS Fuel for zero - leading maritime to zero-emissions  
Hydrogen Solutions AS Forprosjekt Hydrogenhub Egersund Egersund
Hyfuel AS Hydrogenknutepunkt på Fjord Base Kinn
Mosjøen og omegn Næringsselskap KF Hydrogen-hub Helgeland Mosjøen
North Ammonia AS North Ammonias Arendalsprosjekt Arendal
Norwegian Hydrogen AS Etablering av maritime knutepunkt for hydrogen på Vestlandet Møre og Romsdal
NTE Energi AS Hydrogenknutepunkt Rørvik fra pilot til marked Rørvik
Statkraft AS Maritim Hydrogen HUB Mo i Rana Mo i Rana
Troms Kraft AS Prosjekt Neptun - Grønn maritim drivstoffproduksjon i Tromsø Tromsø
TrønderEnergi Kraft AS Hydrogenknutepunkt Midt-Norge Midt-Norge