MARITIM

Vil tillate biogass i Verdensarvfjordene

Stortinget har bestemt at cruiseskip og ferger fra 2026 ikke skal ha klimagassutslipp når de seiler inn i de fem norske fjordene som er på FNs Verdensarvliste. Sjøfartsdirektoratet foreslår at klimanøytral biogass skal defineres som nullutslippsdrivstoff i en overgangsperiode på 10 år.

Future of the Fjords til kai i Flåm med P&O-cruiseskipet Britannia ved cruisekaia. Flåm i Auralandsfjorden, en av fem på UNESCOs liste over Verdensarvfjorder.
Future of the Fjords til kai i Flåm med P&O-cruiseskipet Britannia ved cruisekaia. Flåm i Auralandsfjorden, en av fem på UNESCOs liste over Verdensarvfjorder. Foto: Tore Stensvold
Dette er en Ekstra-sak som noen har delt med deg. Abonnere for å få full tilgang til alt innhold.

Sjøfartsdirektoratet fikk i oppdrag fra klima- og miljødepartementet å finne ut hvordan stortingsvedtaket skal gjennomføres, blant annet med forslag til krav og forskrifter. Nå har direktoratet laget en rapport og utkast til høringsbrev.

Der kommer det fram at de største cruiseskipene som har installert LNG-motorer kan klare nullutslipp forutsatt at de benytter biogass som defineres som klimanøytralt. Direktoratet foreslår derfor at skip over 10.000 bruttotonn i en overgangsfase fram til 2036 kan fylle biogass tilsvarende den energimengde som trengs for å seile inn og ut av fjordene. Det vil si at skipene ikke nødvendigvis må bunkre gassen i Norge eller bruke den under seilasen.

– Det er svært gledelig. Det betyr at nye cruiseskip med LNG-motorer har mulighet til fortsatt å seile inn i Verdensarvfjordene, sier administrerende direktør Inge Tangerås i Cruise Norway.

Sjøfartsdirektoratet har tolket Stortingsvedtaket om «nullutslipp» litt videre for å tillate ammoniakk og hydrogen og omdefinert «cruiseskip og turistferger» til å gjelde «passasjerskip», det vil si fartøy som kan ta mer enn 12 passasjerer, hvilket er i tråd med internasjonale definisjoner.

Bakgrunn

I 2005 ble Vestnorsk fjordlandskap, det vil si de fem fjordene Nærøyfjorden, Aurlandsfjorden, Geirangerfjorden, Sunnylvsfjorden og Tafjorden skrevet inn på UNESCOs verdensarvliste. Norge har dermed tatt på seg et spesielt ansvar for å ta vare på disse områdene.

Dette er  Stortingets vedtak 3. mai 2018:

«Stortinget ber regjeringen implementere krav og reguleringer til utslipp fra cruiseskip og  annen skipstrafikk i turistfjorder samt andre egnede virkemidler for å sørge for innfasing av lav- og nullutslippsløsninger i skipsfarten fram mot 2030, herunder innføre krav om nullutslipp fra turistskip- og ferger i verdensarvfjordene så snart det er teknisk gjennomførbart, og senest innen 2026 (vedtak 672).»  

I tillegg er ble det fattet to tilleggsvedtak i februar 2021:  

«Stortinget ber regjeringen bidra til gjennomføring av tiltak initiert av lokale og regionale myndigheter, som reduserer utslipp i verdensarvfjordene (vedtak 690).»  

«Stortinget ber regjeringen foreslå tiltak som sikrer verdensarvfjordene som anløpshavn for  cruisebåter også etter 2026, blant annet ved at staten sikrer etablering av landstrøm i Flåm som planlagt innen 2022 (vedtak 691).»   

Moden teknologi

Direktoratet har ved hjelp av DNV analysert modenhetsnivå på teknologi og drivstoff. I tillegg til batterier og brenselceller, har de kommet fram til at også forbrenningsmotorer for ammoniakk og hydrogen vil være tilgjengelig om noen år. Slike motorer vil trenge diesel som pilotdrivstoff til antenning og kan ha noe lystgassutslipp (N2O). Forslaget går derfor ut på å tillate det, men at skipene skal benytte best tilgjengelige katalysator- og renseteknologi for å fjerne N2O-utslipp.

Ifølge Clarkson «World Fleet Register» er det nå 15 cruiseskip over 10 000 bruttotonn som kan bruke biogass. I tillegg er 27 LNG-cruiseskip under bestilling eller bygging med levering innen 2027. Tallet inkluderer de to skipene til Havila Kystruten som ennå ikke er levert.

Inge Tangerås i Cruise Norway påpeker at det kan være en utfordring å få tak i nok biogass.

– Åpningen for å bruke biogass kan være en pådriver for utbygging av biogassanlegg og infrastruktur som kommer andre skip til gode også, sier Tangerås til TU.

Dokumentere

Direktoratet åpner imidlertid for at cruiseskipene kan fylle biogass før de kommer til Norge, men at kvalitet og mengde skal dokumenteres.

«Vi har vurdert det slik at det ikke er hensiktsmessig å stille krav til at skipet utelukkede skal bruke ren biogass når det seiler i verdensarvfjordene. (…)  Vi foreslår at skipet skal ha om bord dokumentasjon som bekrefter bunkring av biogass som tilsvarer energimengden som skal brukes i verdensarvfjordene.»

Cruiserederiene er positive til å koble seg på landstrøm når de legger til kai, slik direktoratet også legger opp til.

Nullutslipps turistbåt fra The Fjords i forgrunnen og et stort dieseldrevet cruiseskip bak.
Nullutslipps turistbåt fra The Fjords i forgrunnen og et stort dieseldrevet cruiseskip bak. Foto: Tore Stensvold
Les også