OLJE OG GASS

Norne: Akseptabel risiko
Lofoten: Katastrofe

NORNE vs NORDLAND VI: Oljedriftsimuleringene viser at et utslipp fra Norne (t.v.) kan nå langt inn i Vestfjorden og Lofoten, mens utslipp fra Nordland VI (t.h.) mest sannsynlig vil gå med havstrømmene nordover og oppløses fortere enn den voksholdige Norne-oljen.
NORNE vs NORDLAND VI: Oljedriftsimuleringene viser at et utslipp fra Norne (t.v.) kan nå langt inn i Vestfjorden og Lofoten, mens utslipp fra Nordland VI (t.h.) mest sannsynlig vil gå med havstrømmene nordover og oppløses fortere enn den voksholdige Norne-oljen. Bilde: Ill.: Simen Håkonsen
Ole K. Helgesen
5. nov. 2010 - 10:43

De fraråder boring i Nordland VI på det sterkeste.

Men verken miljøvernminister Erik Solheim eller Klima- og forurensingsdirektoratet nølte med å godkjenne Statoils søknad om utvidet boretillatelse til 15 nye brønner på Norne-feltet.

Utredninger som er gjort i forbindelse med forvaltningsplanene for Norskehavet og Barentshavet - Lofoten viser at et utslipp fra Norne-feltet vil spre seg utover et større område enn et tilsvarende utslipp i Nordland VI.

Dette skyldes at Norne-oljen er svært bestandig og har lang levetid på havet.

Les også: Statlige etater i krangel om Lofoten

Lofoten-kompromisset: Lofoten-kompromisset: <br/> Slik vinner alle

KATASTROFE: I sommer sa miljøvernminister Erik Solheim at et oljeutslipp utenfor Lofoten kunne få konsekvenser av bibelske armageddon-dimensjoner. Men han protesterer ikke mot Statoils boringer på Norne-feltet. Magnar Johansen / Lofotposten

Større konsekvenser

Nornefeltet, ligger om lag 160 km sør for Nordland VI, og det er 30 til 50 prosent sannsynlighet for at et oljeflak vil kunne drive inn i Lofoten-området.

Dette kan få store konsekvenser for fiskerinæringen og fuglelivet. Oljen kan også tilgrise strandsonen i Lofoten.

Direktoratet for naturforvaltning advarer om at et utslipp fra Norne som faller midt i hekkesesongen vil ha alvorlige konsekvenser for alle viktige sjøfuglarter, unntatt krykkje.

Truer sjøfugl

Derfor advarer også Norsk Polarinstitutt mot boring på blokker i Norskehavet ved 66. breddegrad.

– Et oljesøl fra dette området vil drive nordover og inn i viktige sjøfuglområder i Lofoten-området. Røst og Værøy har store kolonier av pelagisk dykkende arter som lomvi og lunde. Området er også viktig hekkeområde for dykkende sjøfugl som storskarv, toppskarv, teist og ærfugl, skrev instituttet i fjor i en høringsuttalelse i forbindelse med 19. konsesjonsrunde.

Statoils skriver i sin konsekvensutredning for Norne-feltet at et stort akuttutslipp har en minste drivtid til fiskefeltene på Trænabanken og i Suladjupet på under to døgn.

Sannsynligheten for at disse fiskefeltene skal bli berørt er over 30 prosent.

Les også: Klimadirektoratet anbefaler ikke oljeboring

Ingen protester

Likevel møtte ikke Statoil motstand i sommer da selskapet søkte om utvidet boretillatelse til 15 nye brønner på Norne-feltet.

Søknaden ble godkjent uten protester fra noen av aktørene som kjemper mot oljeboring i Lofoten.

Verken miljøbevegelsen, miljøvernministeren, eller Klima- og forurensingsdirektoratet har reagert på planene.

Under radaren

Miljøvernminister Erik Solheim (SV) sier han ikke har vurdert saken fordi avgjørelsen til Klima- og forurensingsdirektoratet ikke ble påklaget.

Og Klif sier det ikke kan fraråde boring i et område som Stortinget allerede har åpnet.

– Klima- og forurensningsdirektoratet har forskjellige roller i prosessene forut for og etter at det er tildelt blokker. Vi er en selvstendig høringspart i prosessen med åpning av områder og ved tildeling av blokker, og vil i den forbindelse avgi miljøfaglige uttalelser. Dette ble gjort da vi frarådet åpning av Nordland VI, sier Hanne M. Øren, seksjonssjef Klif.

Les også: – Fisken i Lofoten utenfor fare

Rollene endret

Hun forteller at Klif får en annerledes rolle i forbindelse med områder som er åpnet av Stortinget.

– Da stiller vi som forurensningsmyndighet konkrete krav med hjemmel i forurensningsloven. Tillatelse til boring blir gitt på så strenge vilkår som nødvendig, herunder krav til beredskap ut fra kjennskap til brønn, oljetyper og sårbare ressurser i området. For Norne er det vurdert at det er en forsvarlig virksomhet med de vilkårene som er gitt. Da er oljetypen også vurdert, sier Øren.

TU mener:

Stoltenbergs oljeparadoks

LEDER: Ulykken som forandrer oljeindustrien

NORNE: Oljedriftsimuleringene viser at et utslipp fra Norne kan nå langt inn i Vestfjorden og Lofoten. Svart indikerer at det er 90 til 100 prosent sannsynlighet for utbredelse av olje. Sannsynligheten for oljespredning synker gradvis ned til 5 til 10 prosent i området markert med lysegrått. ILL.: Simen Håkonsen
NORDLAND VI: Oljedriftsimuleringer viser at et utslipp i dette området mest sannsynlig vil gå med havstrømmene nordover parallelt med kysten. Denne oljen vil trolig oppløses fortere enn den voksholdige oljen fra Norne. ILL.: Simen Håkonsen

Les mer om: