Lytter til maritim næring

Monica Mæland møter i dag næringen i Stavanger for å få innspill til ny maritim strategi.

Lytter til maritim næring
Næringsminister Monica Mæland reiser rundt til fem byer i løpet av høsten for å lytte til den maritime næringen. Bilde: Tore Stensvold

Ny strategi

Dette er de åtte grunnpilarene regjeringen vil bygge på:

1) Blå vekst: Strategien vil drøfte mulig synergier mellom norske havbaserte næringer (maritim, marin og offshorevirksomhet og verdiskapingspotensialet knytt til marin og maritim teknologi for å utnytte havrommet. 

2) Internasjonale rammevilkår: Norge har en sterk maritim posisjon i internasjonale fora. Den maritime næringa er ei global næring. Norsk maritim verdiskaping er avhengig av internasjonale markeder og likeverdige rammevilkår. Strategien vil identifisere sentrale utviklingstrekk innenfor maritime markeder, internasjonal politikkutvikling og mål- og strategiformulering for styresmaktene sitt internasjonale arbeid.

3) Kompetanse og utdanning: Tilgangen på kompetanse er avgjørende for å holde oppe og utvikle maritim konkurranse- og verdiskapingsevne. I strategien blir det gjort greie for næringa sitt kompetansebehov og hvordan regjeringa vil bidra til å møte dette og styrke den maritime utdanninga.

4) Forskning, utvikling og innovasjon: Strategien vil gå gjennom og vurdere styresmaktene sine virkemiddel retta mot forskning, utvikling og innovasjon i maritim næring, inkludert mulige synergier med virkemiddel retta mot de marine næringene og offshorenæringene.

5) Miljø: Regjeringa har ambisiøse miljømål for den maritime næringa. Ved å legge fram en strategi får regjeringa også høve til å utvikle og synliggjøre en egen handlingsplan for ”grønn skipsfart”, inkludert tiltak for å fremme nærskipsfarten.

6) Sjøfartsadministrasjon og forenkling: Regjeringa ønsker konkurransedyktige norske skipsregister og en mer effektiv sjøfartsadministrasjon. Strategien vil presentere tiltak for nå disse målene, inkludert digitalisering og forenkling av sjøfartsadministrasjonen.

7) Fartsområdeutvalget: Regjeringa har som ambisjon å legge til rette for vekst i den norsk flåten gjennom innflagging til NIS-registeret og sikre tilstrekkelig norsk operativ maritim kompetanse. Næringsministeren har derfor sett ned et utvalg som skal vurdere fartsområdeavgrensingene i NIS og innretninga av nettolønnsordninga. En strategi vil følge opp tilrådingene fra dette utvalget og spørsmålet om lovfesting av nettolønnsordninga.

8) Nordområdene: Næringsvirksomhet er et sentralt virkemiddel for å realisere regjeringa sine mål i nordområdesatsinga. Strategien vil drøfte hvilke muligheter som finnes for framtidig maritim verdiskaping og styresmaktene sitt arbeid for å legge til rette og legge rammer for maritim næring i nordområdene.

 

Dagens møte sparker i gang en serie lignende møter i høst med aktører i maritim sektor rundt om i Norge.

Innspillene skal brukes til å utforme en ny maritim strategi, som skal presenteres neste vår.

Les også: Slik blir verdens første bil- og passasjerferge på batteri

Grønn pris

I forrige uke var statssekretær Dilek Ayhan i Hamburg og delte ut prisen Ship of the Year til batteriferjen til Norled og Fjellstrand. Stolt kunne hun vise til hvordan norsk maritim industri er innovativ og ledende på avanserte skipsløsninger.

– Vi ligger i front, og det skal vi sikre med ulike virkemidler. Vi vil lytte til næringen før vi legger fram en ny maritim strategi, sier hun til Teknisk Ukeblad.

Strategien skal bygge på åtte grunnpilarer, der grønn shipping er en, og Norled-ferjen er et godt eksempel. Nullutslippsferjen, som skal trafikkere Lavik-Oppedal på E39 i Sogn og Fjordane, blir et utstillingsvindu for hva den maritime næringen kan få til.

Les også: Dette er «Ship of the year 2014»

Stolte: Statssekretær Dilek Ayhan delte ut Ship of the Year-prisen under verdens største skipsfartsmesse, SMM, i Hamburg i forrige uke. Batterifergen ZeroCat er designet av Fjellstrand og utviklet i samarbeid med rederiet Norled. Fra venstre: Produktutviklingsdirektør Edmund Tolo, adm. dir. Ivar Gaute Kolltveit (begge Fjellstrand), Diley Ayhan, teknisk direktør Sigvald Brieivk og adm. dir. Ivan Fossan i Norled.
Stolte: Statssekretær Dilek Ayhan delte ut Ship of the Year-prisen under verdens største skipsfartsmesse, SMM, i Hamburg i forrige uke. Batterifergen ZeroCat er designet av Fjellstrand og utviklet i samarbeid med rederiet Norled. Fra venstre: Produktutviklingsdirektør Edmund Tolo, adm. dir. Ivar Gaute Kolltveit (begge Fjellstrand), Diley Ayhan, teknisk direktør Sigvald Brieivk og adm. dir. Ivan Fossan i Norled. Tore Stensvold

Beholde posisjon

Næringsministeren håper at den nye strategien vil gi noen svar på hvordan vi kan opprettholde og utvikle den.

Den maritime næringen i Norge gir arbeid til over 100.000 mennesker og skaper verdier for 160 milliarder kroner i året.

– For å sikre at Norge også i framtiden skal være en verdensledende maritim nasjon, må vi sørge for at næringen er konkurransedyktig og har evne til å omstille seg, sier Mæland.

Internasjonale rammevilkår, blå vekst (samspillet mellom marin, maritim og offshore) og kompetanse og utdanning er noen av temaene regjeringen vil se nærmere på i strategien.

Møter i fem byer

For å få innspill til den nye strategien, inviterer næringsminister Monica Mæland representanter fra næringen til fem forskjellige høringsmøter i løpet av høsten. Møtene arrangeres i tett samarbeid med Maritimt Forum.

Det begynner med Stavanger i dag, og følge sopp med Oslo (16. oktober), Bergen (21. oktober), Ålesund (25. november) og Tromsø (27. november). Møtene vil ta for seg sentrale tema for strategien: blå vekst, nærskipsfart, miljø, kompetanse og utdanning, forskning, utvikling og innovasjon og nordområdene, opplyser regjeringen i en pressemelding.

Ocean Space Centre
Planene for Ocean Space Centre skal kvalitetssikres før de eventuelt blir vedtatt i 2015. Ocean Space Centre

Havrom - Ocean Space

– Tanken er at vi må se den maritime næringen i en større sammenheng: På mulighetene som ligger i, på og under havet, sier Mæland.

Planene om et nyt, moderne havromslaboratorium i Trondheim blir av næringen utpekt som helt avgjørende for Norges posisjon i framtida. Statssekretær Dilek Ayhan sa til Teknisk Ukeblad i forrige uke at arbeidet med Ocean Space Center fortsetter og at en avgjørelse kommer neste år når prosjektet har vært gjennom de påkrevde runder med kvalitetssikring, KS1 og KS2.

– Ocean Space Center er et interessant prosjekt som foreløpig er i en tidlig fase. Det er planlagt at regjeringen vil foreta et konseptvalg når det foreligger tilstrekkelig avklaringer, etter planen i 2015, sier Ayhan til TU.

Les også:

Norske skip på andreplass i internasjonal kåring

Rolls-Royce lover mer kraft og lavere forbruk i nye skipsmotorer  

Wärtsilä skriver under på verdens største rensekontrakt