SAMFERDSEL

Kvikkleire-strid: – Multiconsult forsøker bevisst å skade virksomheten min

Kan Multiconsults avvisning av faglig diskusjon om kvikkleire skyldes en erkjennelse av at deres konklusjon er faglig uriktig?

Opprydning og undersøkelser etter leirskredet i Gjerdrum, april 2021.
Opprydning og undersøkelser etter leirskredet i Gjerdrum, april 2021. Foto: Eirik Helland Urke
LARS EDWARD RYGG KJELLESVIK, GEOSTATISTIKER OG SIVILINGENIØR
10. mars 2022 - 12:19

I forbindelse med egen rapport utarbeidet for skredhendelsen ved Ask oppsummerte Multiconsult med følgende kommentar:

«På grunn av områdets topografi har områdestabilitetsvurderingen vært faglig krevende. Ravinesystemet er svært 3-dimensjonalt, mens figurer i veiledninger er basert på idealiserte 2-dimensjonale situasjoner.»

Dette er kanskje den beste oppsummeringen av den grunnleggende svakheten som ligger i dagens geotekniske metode; at man i møte med dynamiske geologiske prosesser som er firedimensjonale bruker statiske beregninger i todimensjonale snitt.

Når man da blir utfordret med at det i oljebransjen er standard prosedyre å bygge firedimensjonale geologiske modeller, og at både verktøy og arbeidsprosesser til en stor grad er utviklet i Norge, så er det forståelig at Multiconsult som selv ikke besitter denne kompetansen blir litt usikker.

«Uten grunnleggende ingeniørmessig forståelse»

Jeg er imidlertid overrasket over at usikkerheten manifesterer seg i følgende karakteristikk av moderne geologiske modelleringsteknologi, slik Multiconsult gjorde i sitt tilsvar til min kronikk den 25. november 2021:

Det ble satt i stand to møter med Multiconsult i etterkant av forrige kvikkleire-debatt i TU, skriver Lars Edward Rygg Kjellesvik, geostatistiker og sivilingeniør i Digital Geologi AS. <i>Foto:  Privat</i>
Det ble satt i stand to møter med Multiconsult i etterkant av forrige kvikkleire-debatt i TU, skriver Lars Edward Rygg Kjellesvik, geostatistiker og sivilingeniør i Digital Geologi AS. Foto:  Privat

«Uten at det framgår klart, kan det framstå som om løsningen er å erstatte faglig innsikt, erfaring og forståelse for kvartærgeologi, løsmassesammensetning og -egenskaper, materialforståelse, fasthetslære og bruddmekanismer med en alternativ fysisk forståelse av jord og matematiske og statistiske algoritmer i en black-box-modell (modell/analyser som kan kjøres uten brukerpåvirkning) hvis analyser tilsynelatende framkommer med resultater av ypperste kvalitet uten at det er behov for en grunnleggende ingeniørmessig forståelse i styringen av input-data, beregninger og resultater.»

Geologenes forståelse er like gyldig på land

Her kan jeg berolige Multiconsult med at geologenes fysiske forståelse av fordeling av egenskaper i tid og rom er like gyldig på land som den er ved oljeleting. De geologiske prosesser er som kjent de samme, og arbeidsprosesser og verktøy er direkte overførbare.

Multiconsult sin oppsummerende karakteristikk av etablert praksis for geologisk forståelse og arbeidsverktøy er derfor bare trist, selv om den kan forståes ved deres manglende kunnskap om geologi, geologiske prosesser og moderne verktøy:

«Dessverre så tror vi dette, forsiktig sagt, er en farlig teoretisk øvelse og vi må fortsatt erkjenne at det nok er slik at «shit-in» betyr «shit-out» i denne sammenhengen»

Har samarbeidet med Multiconsult 

Samtidig er Multiconsults diskreditering av oljebransjens arbeidsmetoder påfallende.

I 2016 inngikk nemlig Multiconsult ASA, ved konserndirektør Bogen (daværende avdelingsdirektør Geo) og Digital Geologi AS en avtale om et prosjektsamarbeid kalt «4D geologisk modellering for samferdselsprosjekter».

Samarbeidet ble klassifisert som et industrielt forsknings- og utviklingsprosjekt av Innovasjon Norge og mottok støtte derfra, i tillegg til at det kvalifiserte til Skattefunnordningen for Multiconsult.

Det vellykkede prosjektet pågikk i ett års tid og resulterte i en sluttrapport. Diskusjonene om et utvidet samarbeid mellom partene fortsatte i ytterligere ett år.

– Direkte feilaktig

Samarbeidet handlet om bruk av nye metoder og ny teknologi. I prosjektet var en av Multiconsults kronikkforfattere, Fauskerud, en sentral deltager. Fauskerud var den gang leder for innovasjon og gjennomføring geo og har nå tittelen fagdirektør geofag.

I prosjektet viste Digital Geologi AS frem sin teknologi og partene samarbeidet om en rekke alternative løsninger, slik Multiconsult etterlyser i sin kronikk. Dette var verktøy og metoder som har blitt brukt i lang tid i oljesektoren, og som vi har videreutviklet etter at prosjektet var ferdig.

Multiconsult kommer imidlertid i sin kronikk med følgende sin påstand:

«Det er påfallende hvordan kritikerne har valgt media som sin kommunikasjonsplattform, og ikke gått i dialog direkte med de aktuelle fagmiljøene, når de mener å ha så vital kunnskap som fagmiljøene ikke besitter.»

Dette utsagnet er derfor direkte feilaktig og må være fremsatt bevisst for å skade Digital Geologi AS sin forretningsvirksomhet.

Alt arbeid utenfor sentrum er stanset i dobbeltsporutbyggingen i Moss. Her ved kulverten utenfor Carlbergtunnelen.
Les også

Nye opplysninger: Bane Nor mener entreprenøren har gjort flere feil

Har ikke inntekter knyttet til Gjerdrum-kommisjonen 

Videre er Multiconsults karakteristikk av undertegnede mildt sagt en fordreining av fakta når de hevder:

«Men skal man som kritiker da bli tatt alvorlig, er det et minimumskrav at kritikk som rettes mot metodikk eller utført arbeid har rot i en grunnleggende forståelse av problemstillingene som håndteres og kan skille meninger (for egen vinnings skyld?) fra vitenskapelige fakta.»

Her unnlater Multiconsult å ta innover seg at grunnlaget for kritikken er vitenskapelige fakta de selv åpenbart ikke har forstått.

For øvrig vil jeg for ordens skyld anføre at jeg ikke har hatt inntekter fra mitt engasjement knyttet til Gjerdrum eller kommisjonens arbeide, i motsetning til Multiconsult som i 2021 har inntektsført rundt 9 millioner for sitt arbeide.

Spesielt at administrerende direktør stiller seg bak kritikken

I lys av det som er referert ovenfor, er det derfor meget spesielt at Multiconsults konsernledelse, med administrerende direktør Grethe Bergly i spissen, stiller seg bak sine ansattes direkte usannheter og deres ufine påstander med betegnelser som at «shit-in» betyr shit-out», slik det ble opprettholdt i et møte med konserndirektør Bogen 18. januar i år.

Dette møtet var det siste av to møter som kom istand etter at jeg tok dem opp på deres invitasjon slik de skrev i kronikken:

«Vi ønsker derfor å invitere de til å dele sine tanker med oss gjennom direkte kontakt, og ikke gjennom media slik de har for vane. Det er ikke rett kanal for faglige diskusjoner.»

Ikke interessert i faglig diskusjon 

På det første møtet 4. januar ble partenes posisjoner presentert. Undertegnede gikk igjennom det faglige grunnlaget for mine kommentarer til konklusjonene i MC-rapport om skredet på Ask.

Multiconsult på sin side opprettholdt at de bruker standard geoteknisk metode for å komme frem til sine konklusjoner. I påfølgende møte gav Multiconsult så klar beskjed om at de ikke er interessert i videre faglig diskusjon, hverken i åpne eller lukkede fora, og at ledelsen som sagt stiller seg bak form og innhold på deres ansattes kronikk.

Det som da står igjen, er at hverken Multiconsult eller Gjerdrumkommisjonen har kommet med noen faglig begrunnet imøtegåelse av min kritikk.

Jeg opprettholder derfor min konklusjon om at grunnlaget for kommisjonens slutninger basert på Multiconsults rapport svikter.

TU har vært i kontakt med Multiconsult som ikke ønsker å svare på innlegget.

Forskalingen til overbygningen på den nye brua var på plass før jul i 2019. Rettssaken handlet særlig om tørrsteinsmuren ved brua.
Les også

Full seier for underentreprenør: Dømt til å punge ut da brubygging ble mer omfattende

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.