TUNNELER

Kraftmontasje klaget på Vegvesenet om tunnelkontrakt - fikk ikke medhold i Kofa

Konkurrentens miljøstyringssystem var godt nok, selv uten egen ISO-sertifisering.

Kraftmontasje hadde det laveste tilbudet på elektrooppdraget i Gudvangatunnelen, men fikk ikke jobben. Saken endte i Kofa.
Kraftmontasje hadde det laveste tilbudet på elektrooppdraget i Gudvangatunnelen, men fikk ikke jobben. Saken endte i Kofa. Foto: Google Maps
27. nov. 2019 - 14:10

Statens vegvesen Region Vest kunngjorde i desember 2017 en konkurranse om nye elektroinstallasjoner i Gudvanga- og Flenjatunnelene på E16 i Sogn.

Verdien på kontrakten var anslått til 315 millioner kroner. Tilbudsfrist
var 1. mars 2018.

Vegvesenet fikk fire tilbud innen fristens utløp, deriblant et tilbud fra arbeidsfellesskapet Flage Maskin og Kvinnherrad Elektro (heretter kalt Flage/Kvinnherrad) på rundt 296 millioner kroner.

Firmaet Kraftmontasje ga et tilbud på rundt 262 millioner kroner.

Entreprenørene fra Stjørdal ble lite fornøyd da de tapte et anbud i regi av Vegvesenet. Bildet ikke fra det aktuelle prosjektet og er kun ment som illustrasjon.
Les også

Mente de ble urettmessig avvist – klager på Vegvesenet

Manglet ISO-sertifisering

Like før var Kraftmontasje solgt ut av ONE Nordic-konsernet, og firmaet hadde derfor ikke selv blitt ISO-sertifisert når tilbudsfristen utløp.

Flage/Kvinnherrad hadde heller ikke den aktuelle ISO-sertifiseringen, men opplyste
i tilbudet sitt at selskapet støttet seg på underleverandøren ABB for oppfyllelse av
kravet.

23. mars 2018 opplyste Vegvesenet at Kraftmontasje hadde fått kontrakten.

Så begynte Vegvesenet å etterspørre dokumentasjon på at Kraftmontasje hadde systemer tilsvarende ISO 14001. Og firmaet sendte blant annet inn en redegjørelse fra Slogen Consulting som bekreftet at styringsystemet er basert på ISO 14001.

Men Vegvesenet fant etter hvert ut at Kraftmontasje likevel måtte avvises fra konkurransen. I brev 17. april 2018 opplyste Vegvesenet om akkurat det, og årsaken var at Kraftmontasje ikke oppfylte kvalifikasjonskravet om miljøstyringssystem. Vegvesenet mente at beslutningen om å tildele kontrakten til Kraftmontasje var basert på uriktig grunnlag, og at etaten hadde plikt til å avvise firmaet fra konkurransen. Kraftmontasjes beskrivelse av systemet var for generell og lite konkret, slik at det ikke var mulig å vurdere om systemet tilsvarte det som var etterspurt i konkurransen. Selv om Kraftmontasje hadde satt i gang en prosess for å bli sertifisert, så kunne ikke firmaet dokumentere at systemet var på plass ved tidspunktet for innlevering av tilbud.

Vegvesenet viste også til at verken dokumentasjon på at tidligere morsselskap var sertifisert, eller på at klagers miljøstyringssystem var basert på morselskapets system var blitt oversendt. Opplysningen om at klagers tidligere morselskap skal ha vært sertifisert, kunne derfor ikke tillegges vekt.

Dagens Oslofjordtunnel mellom Asker og Frogn i Akershus er stengt ti prosent av tiden. Byggingen av et nytt tunnelløp, som starter i 2025, skal etter planen sørge for 99 prosent oppetid.
Les også

På 90-tallet bygget de Oslofjordtunnelen på tre år. Nå er byggetiden nær doblet

Mengder av klager

Så fulgte det en strøm av klager og avvisninger mellom Kraftmontasje og Vegvesenet:

 • 19. april 2018 påklaget Kraftmontasje tildelingen av kontrakten til Flage/Kvinnherrad.
 • Vegvesenet svarte 24. april 2018, og tok ikke klagen til følge.
 • Kraftmontasje sendte ny klage til Vegvesenet 30. april 2018, der avvisningen av Kraftmontasje ble påklaget.
 • Vegvesenet svarte i brev av 9. mai 2019, og tok heller ikke denne klagen til følge.
 • Kraftmontasje sendte ytterligere en klage 9. mai 2018.
 • Vegvesenet avviste klagen i brev 15. mai 2018.

Vegvesenet inngikk kontrakt med Flage/Kvinnherrad 23. mai 2018.

Kraftmontasje klaget saken inn for Klagenemnda for offentlige anskaffelser (Kofa) i august 2018.

Kraftmontasje mente dette i sin klage:

 • Vegvesenet har brutt forskrift om offentlige anskaffelser § 24-2 (1) a ved ikke å
  avvise Flage/Kvinnerrad, ettersom arbeidsfellesskapet selv ikke oppfylte kvalifikasjonskravet om miljøstyringssystem, men måtte støtte seg på en
  underleverandør for å oppfylle det.
 • Vegvesenet har også brutt det samme punktet i samme forskrift på en annen måte, nemlig ved å avvise Kraftmontasje begrunnet med at firmaet ikke oppfyller kvalifikasjonskravet om ytre miljø og krav til miljøstyringssystem. Kraftmontasje mente at de i sitt tilbud hadde redegjort grundig for at selskapet har et godt og velfungerende miljøstyringssystem.
 • Dessuten mente Kraftmontasje at Vegvesenet hadde brutt en annen paragraf i forskriften om offentlige anskaffelser, nemlig paragraf 23-5. Årsaken er at Vegvesenet ikke klargjorde hva som konkret manglet eller var uklart ved Kraftmontasjes tilbud. Firmaet fikk dermed ikke noen reell mulighet til å ettersende eller supplere tilbudet, mente Kraftmontasje.
 • Og til sist mente Kraftmontasje at Vegvesenet hadde brutt paragraf 24-10 (1) ved å avvise firmaet etter først å ha tildelt dem kontrakten. Det skjedde til tross for at Vegvesenet samtidig med tildelingen av kontrakt til Kraftmontasje avviste en annen leverandør på det samme grunnlaget.
Illustrasjonsfoto: Stedet og maskinene på bildet har ingen tilknytning til klagen.
Les også

Mente konkurrenten ikke var kvalifisert til å bygge vei – møtte veggen

Vegvesenet avviste alt

Vegvesenet mente at Flage/Kvinnherrad samlet sett hadde dokumentert at de oppfyller kvalifikasjonskravet.

Vegvesenet mente videre at Kraftmontasje ikke hadde dokumentert at kvalifikasjonskravet om ytre miljø og miljøstyring var oppfylt. Vegvesenet hadde dermed plikt til å avvise klagene.

Om det tidligere morselskapet til Kraftmontasje (ONE Nordic) var sertifisert, er ifølge Vegvesenet uten betydning, all den tid det ikke er dokumentert at Kraftmontasje har tilsvarende systemer.

Heller ikke Kraftmontasjes avtale med Slogen Consulting om å implementere et miljøstyringssystem i henhold til ISO 14001 gjør at firmaet oppfyller kvalifikasjonskravet. Vegvesenet mente at Slogen Consulting ikke er et akkreditert selskap, og har derfor ikke kompetanse til å sertifisere eller utstede sertifikat/attest i forskriftens forstand. Det taler for at firmaet var i en tidlig fase i sin implementering av miljøstyringssystemer.

Før flomsikringen: Prognosen for en 200-årsflom med 20 % klimapåslag. Deler av Bismo havner under vann. Vannføringen i Otta er på snaue 1060 kubikkmeter i sekundet.
Les også

Store deler av bygda ble liggende under vann: Redningen: Et av Norges største sikringsanlegg

Klagenemnda helt på linje med Vegvesenet 

Klagenemnda ser det slik: Konkurransegrunnlaget åpner ikke for at
kvalifikasjonskravene knyttet til miljøstyring kunne oppfylles gjennom en
underleverandørs miljøstyringssystem.

Nemnda skriver: «Denne tolkningen underbygges av de funksjoner et miljøstyringssystem ivaretar. Et slikt system skal brukes gjennom hele byggeprosessen, og sikre at leverandøren ivaretar viktige miljøhensyn på en god måte gjennom hele kontraktfasen. Det er da etter nemndas oppfatning åpenbart utilstrekkelig å støtte seg på en blant flere underleverandører for å tilfredsstille et slikt gjennomgående krav.»

Denne tolkningen har ifølge nemnda støtte i forskriftens paragraf 16-10 (5). Av denne bestemmelsen framgår det at der en leverandør støtter seg på andre virksomheter
for å oppfylle kravene til blant annet faglige kvalifikasjoner, så skal disse
virksomhetene utføre de aktivitetene som krever slike kvalifikasjoner.

Vegvesenet har gjennom sakens gang framhevet at selv om hverken Flage eller Kvinnherrad var ISO 14001-sertifisert, så hadde Flage dokumentert at det hadde implementert og brukte Maskin Entreprenørenes Forbund (MEF) sitt KS-/HMS-system (KSMEF). Ifølge MEF er systemet basert på og kompatibelt med ISO 14001.

Vegvesenet sa det slik: «Etter oppdragsgivers skjønnsmessige vurdering har Flage Maskin AS (i Arbeidsfellesskapet) et velfungerende miljøstyringssystem basert på MEF sitt
system, og at de sammen ved å støtte seg på ABB sitt ISO 14001 (2015) sertifiserte
system og rutiner oppfyller kvalifikasjonskravet «et godt og velfungerende
miljøstyringssystem». Dette har de videre forklart hvordan de vil gjøre i praksis.
Arbeidsfellesskapet har dermed dokumentert at de oppfyller kvalifikasjonskravet.»

Kofa sier at det kan stilles spørsmål ved Vegvesenets opprinnelige
vurdering av kvalifikasjonene. Men nemnda skriver at den har «ingen rettslige innvendinger mot den vurderingen av valgte leverandørs kvalifikasjoner som innklagede (Vegvesenet) her har tilkjennegitt.»

Svært glatte veier i lange perioder førte til økt saltbruk på Østlandet vinteren 2023.
Les også

Saltforbruket på riksveiene øker – gir store problemer i norske innsjøer

Flage/Kvinnherrad kunne ikke avvises

Kraftmontasjes påstander gir dermed ikke grunnlag for å konstatere at Flage/Kvinnherrad skulle vært avvist fra konkurransen grunnet manglende oppfyllelse av kravet knyttet til ytre miljø.

Konklusjon: Vegvesenet har ikke brutt forskrift om offentlige anskaffelser § 24-2 (1) bokstav a, ved ikke å avvise valgte leverandør.

Når det gjelder avvisningen av Kraftmontasje, så får firmaet heller ikke her medhold. Nemnda konkluderer med at det ikke er grunnlag for å konstatere rettslige mangler ved Vegvesenets vurdering av om Kraftmontasje oppfylte kvalifikasjonskravet.

Kraftmontasje mente jo også at Vegvesenet brøt forskriftens paragraf 23-5 ved ikke å ha klargjort hva som etter Vegvesenets vurdering konkret manglet eller var uklart ved Kraftmontasjes tilbud.

Nemndas kommentar: «Forskriftens paragraf 23-5 oppstiller som hovedregel kun en
adgang, og ikke en plikt, for oppdragsgiver til å etterspørre avklaringer der et tilbud
inneholder slike uklarheter.»

Vegvesenet hadde i denne saken bedt om avklaringer to ganger. Svarene som ble gitt, ble
ikke vurdert som klargjørende nok. Nemnda kan ikke konstatere at Vegvesenet hadde plikt til å foreta ytterligere avklaringer.

Vegvesenet har derved heller ikke brutt forskriftens paragraf 23-5.

Kofas endelige konklusjon, datert 25. november 2019: Statens vegvesen Region vest har ikke brutt regelverket for offentlige anskaffelser.

Stedet, personene og maskinene på bildet har ikke tilknytning til den aktuelle saken.
Les også

Mesta ble vraket – fylke brøt flere regler

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.