KLIMA

Vi har nok kunnskap, men ingen troverdig plan for å nå klimamålene

Tiden er inne for å samles om en visjon om å gjøre Norge til en utålmodig pådriver og et laboratorium for de klimaløsningen vi og verden trenger.

Vi må ta noen store grep nå. Det haster med å fase inn grønn infrastruktur for transport både til havs og på land, skriver Bjørn K. Haugland.
Vi må ta noen store grep nå. Det haster med å fase inn grønn infrastruktur for transport både til havs og på land, skriver Bjørn K. Haugland. Foto: Colourbox
11. juni 2022 - 15:00

Norge er langt fra å nå klimamålene, konkluderer OECD i en ny rapport. Med dagens tempo og et anslått kutt på kun 20 prosent ligger Norge dermed langt bak målet om 55 prosent utslippsreduksjon innen 2030.  

I snitt må vi kutte over 50.000 tonn CO2 hver uke hvis vi skal nå klimamålene. Det betyr at kurven for å nå målet om 23 millioner tonn utslipp i 2030 er bratt og krevende. 

Da er det ikke lenger nok å sette ned nye utvalg og etterspørre nye utredninger. Det vi trenger er tydelig klimaledelse og en helhetlig og troverdig klimaplan med tiltak og virkemidler, sektor for sektor, år for år, tonn for tonn.

Norge er en klimasinke

Det har ikke manglet på fromme mål og forlik i norsk klimapolitikk. Med Klimaforliket, først brukt som betegnelse på et politisk kompromiss av 17. januar 2008, vedtok Stortinget mål og tiltak for klimapolitikken. I 2008 ble partene enige om at Norge skulle forplikte seg til å redusere klimagassutslippene med 30 prosent i forhold til 1990-nivå innen 2020. 

Forliket innebar at om lag to tredjedeler av denne forpliktelsen skulle oppfylles ved hjelp av nasjonale utslippsreduksjoner, mens den gjenværende delen skulle oppfylles gjennom kjøp av klimakvoter fra andre land. De innenlandske klimagassutslippene ble ikke redusert som klimaforliket la opp til, og Norge har derfor brukt en større andel klimakvoter for å innfri sine internasjonale forpliktelser i Kyoto-avtalen.

Sannheten er at Norge nesten ikke har redusert sine utslipp de siste 30 årene. Norges utslipp var i 2020 på 49,3 millioner tonn CO2-ekvivalenter, det er 2,1 millioner tonn lavere enn i 1990.

Oppfordring fra næringslivet

35 utålmodige toppledere i Skift - Næringslivets klimaledere har samlet seg i en tydelig oppfordring til regjeringen med forslag til flere tiltak som må igangsettes snarest. I sitt brev til regjeringen oppfordrer de til modigere og tydeligere klimapolitikk og en bredt forankret og troverdig klimaplan. 

Vi trenger er en rask og bred politisk enighet om tiltak og virkemidler som gjør at Norge oppfyller sine internasjonale forpliktelser og faktisk når sine klimamål i 2030. Vi har nok kunnskap og kan ikke utsette handling med enda flere utvalg eller komiteer.

Dette innebærer å vise større handlekraft, vilje til å ta upopulære beslutninger og enighet på tvers av partier om en felles, langsiktig masterplan for klimakutt som tilrettelegger for en grønn, bred og rettferdig omstilling av Norge og norsk næringsliv.

Nå er det tid for ledelse og handling

Vi må ta noen store grep nå. Det haster med å fase inn grønn infrastruktur for transport både til havs og på land. Norge kan bli et foregangsland for rask utrulling av infrastruktur for lading og nullutslippsdrivstoff for tungtransport og skip. Skipsfart og tungtransport står for en stor andel av våre klimagassutslipp i dag, og utviklingen for å kutte utslipp i disse sektorene går altfor sakte.

Norges grønne omstilling krever langt mer kraft enn det vi har i dag, og våre venner og partnere i Europa trenger vår hjelp i en energikrise en ikke har sett maken til på mange tiår.

Det er bra med et tydelig mål for utbygging av industriell havvind i stor skala innen 2040 for å levere elektrisitet til norsk industribygging og hjem, så vel som et solid bidrag til energiforsyningen og avkarboniseringen av Europa. 

De første installasjonene må være på plass innen 2030 om vi skal ha sjanse til å nå våre og Europas klimamål. Høyt utbyggingstempo kan sikres ved å tildele mange utviklingskonsesjoner for havvind allerede i år og deretter la de beste prosjektene få utbyggingstillatelse først.

Vindparkene må selvsagt bli en integrert del av det fremtidige havnettet og utformes slik at det sikres både kraft til Norge og krafteksport til Europa. Det er vår plikt til å bistå.

Så snart telen er ute av bakken kan årets asfaltsesong starte. I år planlegger Statens vegvesen å legge asfalt til en verdi av cirka 1100 millioner kroner på riks- og europaveiene.
Les også

Disse strekningene får ny asfalt

En grønn visjon

Norge er et foregangsland på elektriske personbiler. Nå har vi muligheten til å gå foran innen grønn infrastruktur for tunge kjøretøy og skipsfart. Vi kan selge fornybar kraft til Europa i stor skala, samtidig som vi styrker grønn industribygging i Norge.  

Tiden er inne for å samles om en visjon om å gjøre Norge til en utålmodig pådriver og et laboratorium for de klimaløsningen vi og verden trenger. Vi har nok kunnskap, nå trenger vi en troverdig omstillingsplan med mål, tiltak og virkemidler, sektor for sektor, år for år, tonn for tonn.

Slik skaper vi ny industri, nye arbeidsplasser og sikrer velferden for generasjoner framover.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.