IT

Tekna sier ja til datalagring

JA, MED VILKÅR: Tekna støtter innføringen av EUs datalagringsdirektiv i Norge.
JA, MED VILKÅR: Tekna støtter innføringen av EUs datalagringsdirektiv i Norge. Bilde: Tore Stensvold

Datalagringsdirektivet

  • EU vedtok i februar 2006 at informasjon om all e-post, SMS- og telefonaktivitet skal innsamles og lagres av nett- og teleoperatører i minimum 6 måneder, maksimum 24.


  • Direktivet ventes å bli implementert i Norge, til tross for at alle partier på Stortinget minus Arbeiderpartiet og Høyre har flagget sin motstand.


  • Innholdet i e-postene, samtalene eller meldingene forblir privat. Tid, sted, varighet, avsender og mottaker skal derimot lagres. Det gjelder også for hvor lenge en gitt IP-adresse er tilkoblet internett.


  • 8. januar la regjeringen fram sitt høringsnotat om saken, med svarfrist 12. april. Hele 187 høringsinstanser er invitert til å svare.


  • Justisminister Knut Storberget opplyste at dataloggene tenkes som verktøy for politiet i saker med strafferamme på 3 års fengsel eller mer.


  • Det vil måtte foreligge rettskjennelse og skjellig grunn til mistanke mot konkrete personer før data blir utlevert.

Regjeringens høringsnotat

Selv om regjeringen i det 60 sider lange dokumentet ikke tar stilling til om direktivet skal bli en del av norsk lov, ble enkelte premisser gjort klare i høringsnotatet fra 8. januar:

  • Alle kommersielle aktører omfattes, og får selv ansvar for å velge – og finansiere – sin lagringsløsning.
  • Lokaliseringsdata fra mobile bakkestasjoner skal med.
  • Alle data lagres like lenge (mellom 6 og 24 måneder).

Tekna har som første store høringsinstans ut over justissektoren gått ut med støtte til å implementere det omstridte Datalagringsdirektivet (se fakta) i norsk lov.

Høringsrunden avsluttes om en knapp uke. Tekna begrunner delvis sitt standpunkt med at direktivet aktualiserer og gir mulighet for en generell skjerping av kontrollen med lagring av data.

«De enorme muligheter til bruk, og da også misbruk, av de ”nye” kommunikasjonskanalene kan tilsi en styrket kontroll, slik DLD åpner for. (...) Belastningen dette kan gi synes å være nødvendig å ta framfor å unnlate en rimelig effektiv kontroll til beste for samfunnet, » heter det i høringssvaret, underskrevet av generalsekretær Kåre Rygg Johnsen.

Les hele Teknas høringssvar her.

Les regjeringens høringsnotat her.

Frykter ikke reaksjoner

Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening er den største foreningen i Akademikerne.

Foreningen har over 53 000 medlemmer med masterutdanning innenfor teknologi og naturvitenskap. Det betyr trolig også at en stor del av medlemsmassen befinner seg i bedrifter og organisasjoner som hittil har flagget motsatt standpunkt i saken.

Direktør for samfunnspolitikk i Tekna, Erik Strøm, frykter ikke reaksjoner fra medlemmene.

– Vi oppfatter ikke høringssvaret som spesielt kontroversielt. Det er i dag slik at ulike myndigheter har tilgang på et forholdsvis rikt utvalg av lagrede data. Vi er opptatt av å regulere dette svært sterkt, og dette aktualiseres gjennom Datalagringsdirektivet, sier Strøm til Teknisk Ukeblad.

Krever datalagringsombud

Det er ikke slik at Tekna blindt støtter en innføring av direktivet, understreker han.

– Vi mener en del forutsetninger må på plass for å støttet en implementering av direktivet. Om disse ikke lar seg gjøre, stiller saken seg selvsagt annerledes, sier Strøm.

Blant momentene Tekna vektlegger, er styrket kontroll med oppbevaring og bruken av data som lagres. Tekna mener det må sikres at tilsynsorganene Post- og teletilsynet og datatilsynet får de ressursene de trenger for å ivareta økte oppgaver.

Tekna krever også at adgangen til, og bruken av dataene, begrenses til politi og påtalemyndighet. I tillegg vil foreningen ha på plass en helt ny kontrollfunksjon.

«På samme måte som det er ombud for forvaltningen, utpekt av Stortinget, burde det være et ombud eller en kommisjon, tilsvarende Lund-kommisjonen, som har som oppgave å vurdere hvordan myndighetene utøver kontroll med lagring av data og får tilgang til data, og presentere disse for Stortinget for eksempel hvert fjerde år,» skriver Tekna i høringssvaret.

Studentmedlemmene murrer

På nettsamfunnene Twitter og Facebook murres det allerede blant Tekna-medlemmer som har fanget opp høringssvaret på regjeringens nettsider, og spesielt blant studentene.

NTNU-student og leder av Teknas studentutvalg, Audun Magnus Martinsen, stiller seg bak moderorganisasjonens standpunkt.

– Det vil helt sikkert være dem som reagerer negativt, slik det er i alle politiske saker. Men jeg vil oppfordre alle til å lese høringssvaret i sin helhet. Tekna legger en rekke konkrete premisser for sitt standpunkt, sier Martinsen til tu.no.

Ønsker statlig dataregister

Andre vurderinger Tekna har gjort, gjelder blant annet lagringstid og lagringsmetoder.

Tekna anbefaler, i likhet med justissektoren, å harmonisere den nordiske datalagringsperioden til ett år.

I tillegg ønsker Tekna at staten tar regningen for datalagringen gjennom et sentralt register, til tross for at regjeringens høringsnotat går bort fra denne modellen med henvisning til internasjonale konkurransehensyn.

«Under forutsetning av at myndighetene styrker kontroll- og sikkerhetsrutinene rundt bruk, lagring og oppbevaring av data, herunder at Stortinget oppretter et kontrollorgan eller kommisjon som er uavhengig i sin virksomhet, støtter Tekna innføring/implementering av DLD,» konkluderer Tekna i sitt høringssvar.Tekna eier 47,5 prosent av aksjene i Teknisk Ukeblad Media AS, som blant annet utgir publikasjonene Teknisk Ukeblad og www.tu.no.

Mer om datalagringsdirektivet:

Stortinget får EØS-ultimatum

Høyre skyver på omstridt datadirektiv

Vurderer partipisk for datalagring

– Tysk dom må få konsekvenser for Norge

– På sikkerheten løs

– Dette er vendepunktet

Spår nytt folkeopprør om overvåking

Statlig gigantlager for elektroniske spor

Datalogger: En honningkrukke for kriminelle

Store bror er lettlurt

Nettkamp mot EUs lagringsdirektiv

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.