KARRIERE

Skal vurdere om oljesponsing av forskning er etisk forsvarlig

Universitetsrektor ber om vurdering.

Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (Nent) skal vurdere de etiske sidene ved petroleumsforskning.
Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (Nent) skal vurdere de etiske sidene ved petroleumsforskning. Illustrasjonsfoto: Equinor

Rektor ved Universitet i Bergen har bedt Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (Nent) vurdere de etiske sidene ved petroleumsforskning.

Bakgrunnen er debatten som oppstod etter at Universitetet i Bergen fornyet Akademia-avtalen med Statoil.

Gjennom denne avtalen får Universitet i Bergen 55 millioner kroner til disposisjon mot at Statoil får legge føringer for hvilke felt det skal forskes på de neste åtte årene.

NTNU har nylig signert to avtaler med Statoil med en total verdi på inntil 310 millioner kroner, fordelt over de kommende åtte år. Av dette er en Akademia-avtale mellom NTNU og Statoil verdt 60 millioner kroner.

Les også: Statoil gir NTNU 310 millioner til forskning

Frisk debatt

Rektor ved Universitet i Bergen Dag Rune Olsen sier at det har vært en frisk og livlig debatt om petroleumsforskning i lys av forskningsetiske retningslinjer.

– Jeg tror ikke Nent har mottatt denne type henvendelse før, derfor er saken av prinsipiell interesse. I tillegg har debatten engasjert universitetetsansatte og studentene. Studentparlamentet i Bergen hadde blant annet behandlet et forslag om å reforhandle akademia-avtalen med Statoil, men det ble nedstemt, sier Olsen.

Nent oppnevnes av Kunnskapsdepartementet. De er en uavhengig instans som skal fungere som en nasjonal utkikkspost, opplyser og rådgiver i forskningsetikk innenfor de aktuelle fagområder med utgangspunkt i verdier som er felles for befolkningen.

Les også: Innen 2030 vil en av fire høyt utdannede i verden komme fra India

Hva er bærekraft

Jeg kontaktet Nent for at de skulle gjennomgå de ulike etiske retningslinjene de selv har vært med på utforme. De er interessant å vite hva de mente da og hva de legger inn i for eksempel begrepet bærekraft, sier UiB-rektoren Olsen.

Andre forskningsetiske retningslinjer for naturvitenskap og teknologi er blant annet at forskning skal være i overensstemmelse med menneskerettighetene, bærekraftig utvikling og respekt for miljøet, bidra til fred og større global rettferdighet i fordeling av goder ved formidling av kunnskap.

Olsen håper på en bred og god analyse av de etiske dilemmaene i petroleumsforskning.

– Jeg håper at de ser på de ulike sidene ved petroleumsforskning og får frem nyansene. Forskning som handler om petroleumsteknologi kan også bidra til mer kunnskap og nye løsninger innenfor fornybar energi. Det gjelder for eksempel forskning i geologi og reservoarteknologi som også handler om lagring av CO2, sier Olsen.

Les også:  Derfor må mobilene bo på hotell

Retningslinjer for forskning

NTNU-professor Øyvind Mikkelsen leder etikk-komiteen i Nent som skal se på forskningsetiske spørsmål rundt petroleumsforskning. Ifølge Mikkelsen vil Nent gjøre det ved å se på ulike aspekter av petroleumsforskning opp mot forskningens overordnede forpliktelse.

Videre kommer bærekraftig utvikling og prinsippet om føre-var-prinsippet til anvendelse. Sannsynlig, men usikker kunnskap på en teknologisk anvendelse kan føre til etisk uakseptable konsekvenser for helse, samfunn eller miljø om forskere innen forskningsfeltet skal bestrebe seg på å bidra med kunnskap som er relevant for anvendelsen av føre-var-prinsippet, skriver Mikkelsen til Teknisk Ukeblad.

Komiteen vil også vurdere åpenhet og etisk ansvar rundt oppdragsforskning.

Les også: – Norge skal bli verdensledende innen forskning

Ikke sanksjonsmyndighet

Komiteen vil være klar med en uttalelse i april eller mai.

Frem til neste møte i slutten av april, hvor saken skal opp til behandling, vil komiteen jobbe med å hente inn mer informasjon, vurdere relevant forskningsarbeid, og når tiden er inne komme til en konklusjon, skriver Mikkelsen.

– Hva blir konsekvensene for utdanningsinstitusjonene hvis dere finner ut at noe av petroleumsforskningen er uetisk?

Det viktig å understreke at Nent er en rådgivende komité. Vi utformer blant annet forskningsetiske retningslinjer og gir råd og anbefalinger i konkrete saker som forelegges komiteen, men komiteen besitter ingen sanksjonsmyndighet.

Mikkelsen sier at det er opp til enkelte forskere og institusjonen selv å ta den vurderingen.

Uttalelsen fra Nent i denne saken vil forhåpentligvis tydeliggjøre hvordan de etiske retningslinjene om forskerens samfunnsansvar bør forstås med tanke på petroleumsforskning, og være til hjelp i vurderingsarbeidet forskningsinstitusjonene og de enkelte forskerne i dag utfører i forhold til sin forskningsaktivitet.   

Les også:

Norge utpekt som klimasinke i Europa

Så mye tjener nyutdannede sivilingeniører

Norge sakker akterut på oljeforskning