KOFA

Peab klaget inn riksvei 4-prosjekt for Kofa: Vegvesenet brøt reglene

Peab mente å kunne påpeke en lang rekke feil, men fikk langt fra fullt medhold. Vegvesenet brøt likevel reglene på to punkter, mener Kofa.

Steinerud gangbru over riksvei 4 mellom Sandvollkrysset og Amundrudkrysset. Den ble revet i januar.
Steinerud gangbru over riksvei 4 mellom Sandvollkrysset og Amundrudkrysset. Den ble revet i januar. Foto: Statens vegvesen
3. mars 2022 - 09:00

Anlegg Øst Entreprenør er nå godt i gang med breddeutvidelsen av riksvei 4 mellom Sandvoll og Amundrud på Hadeland. Men tildelingen ble klaget innfor Kofa (Klagenemnda for offentlige anskaffelser) av konkurrent Peab Anlegg.

Vegvesenet har brutt reglene på to punkter, mener Kofa, etter å ha behandlet klagen. Men regelbruddene anses ikke å ha påvirket utfallet av konkurransen.

Først litt om hvordan denne anbudsprosessen har forløpt: Statens vegvesen lyste 17. mars 2021 ut konkurransen med forhandlinger om utførelsesentreprisen for breddeutvidelse av riksvei 4 mellom Sandvoll og Amundrud. Verdien var i kunngjøringen anslått til 150 millioner kroner, og tilbudsfrist var 12. august 2021.

1. november signerte Vegvesenet kontrakt med Anlegg Øst Entreprenør om kontrakten for riksvei 4 Sandvoll-Amundrud, og anleggsarbeidet på den nye forbikjøringsstrekningen i Gran kunne dermed starte i midten av måneden.

I mai 2021 var Peab Anlegg en av de tre entreprenørene som ble prekvalifisert for å forhandle om denne kontrakten. Konkurransesummene kan du lese om her.

Peab Anlegg fikk ikke oppdraget, og klaget inn saken til Kofa (Klagenemnda for offentlige anskaffelser). Klagen ble registrert innkommet hos Kofa 23. november 2021.

Mulig å få fradrag

Konkurransen var lagt opp slik at det var mulig å få fradrag i tilbudssummen basert på forskjellige kriterier.

For kriteriet K2 Organisering og tilbudt nøkkelpersonell kunne leverandørene få fradrag på inntil 15 millioner kroner for tilbudt merverdi i tilknytning til kontrakten.

For kriterium K3 Gjennomføring av oppdraget kunne leverandørene få fradrag på inntil 35 millioner kroner for tilbudt merverdi.

Vegvesenet fikk altså tilbud fra tre leverandører, deriblant Peab Anlegg og Anlegg Øst Entreprenør.

I tildelingsbrevet datert 20. oktober 2021 til Anlegg Øst Entreprenør sto det at firmaet fikk uttelling for at det var «levert en svært god organisasjon med erfarent personell. Det er i utførte referansesjekk gitt gode tilbakemeldinger på tilbudt nøkkelpersonell». Anlegg Øst 
fikk fratrekk fra konkurransesummen på ti millioner og Peab fikk fratrekk for åtte millioner kroner.

Slik ble uttellingen totalt for de to entreprenørene:

Rangering Leverandør Korrigert tilbudssum K1 Fratrekk K2 + K3 Konkurransesum
1 Anlegg Øst Entreprenør 142.474.304 27.500.000 114.974.304
2 Peab Anlegg 144.769.319 28.500.000 116.269.319

Vegvesenet inngikk kontrakt med Anlegg Øst 1. november 2021, og 23. november sendte Peab klage til Klagenemnda for offentlige anskaffelser.

Ikke forsvarlig saksbehandling 

Peab mente mye var feil.

For kriteriet K2 mente selskapet at Vegvesenets innhenting av Peabs referanser var i strid med kravet til forsvarlig saksbehandling. Referanseinnhentingen var verken i tråd med konkurransegrunnlaget eller dokumentasjonsplikten i anskaffelsesforskriften, slik det står i Kofas referat.

Dessuten forekom det en tilsynelatende negativ vurdering av en assisterende prosjektleder. Peab mente at innhentingen av referanser og evaluering av den aktuelle prosjektlederen brøt med reglene for forutberegnelighet og likebehandling.

Hva angår kriteriet K3 så manglet det ifølge Peab vekting av underkriteriene, og det var i strid med prinsippet om forutberegnelighet. Vektingen av underkriteriene skulle ha vært angitt i konkurransegrunnlaget. Leverandørene fikk ikke tilgang til denne informasjonen før etter tilbudsevalueringen.

Og: «Begrunnelsen for hvordan leverandørene har oppnådd fradrag for merverdi ved
tildelingsevalueringen av K2 og K3 er i strid med begrunnelsesreglene i
anskaffelsesforskriften og prinsippet om etterprøvbarhet i anskaffelsesloven.» Ifølge Peab.

Vegvesenet: Ingen brudd på regelverket

Vegvesenet bestred at det var feil ved innhentingen av Peabs referanser. Innhentingen ble gjennomført i tråd med konkurransegrunnlaget og anskaffelsesregelverket.

Vegvesenet bestred også at det forekom noe brudd på begrunnelsesplikten. Anlegg Øst hadde tilbudte lavest tilbudssum, og fikk etter fratrekk på K2 og K3 også lavest
konkurransesum. I tildelingsbrevet fikk leverandørene en kort forklaring knyttet til
hvorfor Anlegg Øst oppnådde henholdsvis mest og nest mest fratrekk på K2 og
K3. Og et vedlagt evalueringsnotat ga mer utfyllende vurderinger fra etaten.

Dronefoto av litt av den aktuelle strekningen av riksvei 4. <i>Foto:  Statens vegvesen</i>
Dronefoto av litt av den aktuelle strekningen av riksvei 4. Foto:  Statens vegvesen

Vegvesenet fastholdt at det ikke var noe brudd på anskaffelsesregelverket. Det forelå ingen avlysningsplikt, og følgelig heller ikke grunnlag for erstatning.

Kofas vurdering

For det første: Den omstridte referanseinnhentingen, hvor det manglet en del svar. Kofa viser til utgangspunktet i anskaffelsesregelverket: Leverandøren er ansvarlig for sitt tilbud. Vegvesenet har fulgt føringene i konkurransegrunnlaget, og Peab ble orientert om at det manglet svar fra noen referanser. Peab ble oppfordret til å kontakte referansene. Kofa kan ikke se at Vegvesenet har opptrådt i strid med prinsippene i lovens § 4 på dette området.

Men: En referanse ble ikke purret. Vegvesenet forklarte at det ble sendt e-post med forespørsel til referansene for leverandørenes nøkkelpersonell. Det viste seg at Vegvesenet manglet tilbakemelding fra fem av Peabs totalt 17 oppgitte referanser. Peabs nøkkelperson som var oppført som ansvarlig for trafikkavvikling hadde tre referanser, og den tredje av dem hadde ikke svart. Vegvesenet har her forklart at etaten glemte å sende purring på denne referansen, og det betyr at Vegvesenet har brutt reglene. Kofa beskriver det slik: «For denne referansen finner klagenemnda at innklagede har brutt prinsippene om likebehandling og forutberegnelighet ved å ikke følge konkurransegrunnlagets føringer om at det skulle purres én gang på e-post ved manglende svar, jf. anskaffelsesloven § 4. Nemnda finner det likevel klart at dette ikke har påvirket utfallet av konkurransen da to av tre referanser besvarte forespørselen, og ga ansvarlig for trafikkavvikling nær maksimum uttelling.»

Når det gjelder evalueringen av den assisterende prosjektlederen kan ikke Kofa se noen rettslige mangler ved Vegvesenets vurdering.

Vektingen av gjennomføringen

Hva angår vektingen av underkriteriene, så har Vegvesenet sitt på det tørre, ifølge Kofa.

En oppdragsgiver har i utgangspunktet ingen plikt til å oppgi vekten av underkriterier i
konkurransegrunnlaget, sier nemnda, og viser til en avgjørelse i EU-domstolen. Leverandørene kan ikke forutsette at underkriteriene nødvendigvis vektes likt av byggherren. Kofa er derfor ikke enig med Peab i at vektingen av underkriteriene skulle ha
vært angitt i konkurransegrunnlaget. Poenget er om vektingen av underkriteriene
kan sies å være forutberegnelig.

Kofa finner ikke holdepunkter for at vektingen av underkriteriene «blev vedtaget under hensyntagen til forhold, som kan virke diskriminerende over for en af de bydende». (Her siteres det fra EU-domstolen.)

Klagenemnda kommer til at vektingen av underkriteriene er innenfor det handlingsrommet som oppdragsgiver har i henhold til EU-domstolens praksis.

Nemnda kan heller ikke se at Anlegg Øst har fått uttelling for samme forhold under to forskjellige delvurderinger under tildelingskriteriet K3, slik som Peab mener. Vegvesenet  har ifølge Kofa forklart at leverandørene under delvurderingen «sikkerhet, helse og arbeidsmiljø» har fått uttelling for tiltak for smitteredusering blant de ansatte. For delvurderingen omkring leverandørens konkrete tiltak som sikrer at utfordringer i prosjektet ivaretas på en god måte, med særlig vekt på utfordringene med Covid-19, har leverandørene fått uttelling for tiltak som sikrer fremdriften av prosjektet, herunder innkjøp av materiell. Dette er to forskjellige ting. Peabs klage fører ikke fram.

Men begrunnelsen var for svak

Men med begrunnelsen for fradrag for merverdi i denne konkurransen stiller det seg annerledes. Her får Peab medhold.

Begrunnelsen er ment å gi en beskrivelse av resultatet og de generelle beskrivelser opp mot tildelingskriteriene. Men her heter det at begrunnelsen ikke viser hva som gjør at Anlegg Øst sitt tilbud har fått fradrag for tilbudt merverdi. Anlegg Øst leverte det laveste
pristilbudet, men begrunnelsen viser etter klagenemndas syn ikke hvilke konkrete forhold som gjorde at firmaet ble rangert som best ut fra de fastsatte tildelingskriteriene.

Her har Vegvesenet brutt begrunnelsesplikten i anskaffelsesforskriften § 25-1. Men klagenemnda kan ikke se at bruddet på begrunnelsesplikten kan ha påvirket resultatet av konkurransen.

Regelbrudd på to punkter

Kofas konklusjoner fra 22. februar i år:

Statens vegvesen har brutt anskaffelsesloven § 4 prinsipper om forutberegnelighet og likebehandling ved å ikke følge konkurransegrunnlaget forutsetning om å purre på leverandørens referanse ved manglende tilbakemelding.

Statens vegvesen har brutt anskaffelsesforskriften § 25-1 ved å gi en mangelfull begrunnelse for tildeling av kontrakt.

Klagers øvrige anførsler har ikke ført frem.

Mellom ni og ti kilometer tunnelløp var ferdig drevet i i Rogfastprosjektet 19. februar 2024.
Les også

E39 Rogfast: Rekordtunnelen skal leve i hundre år

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.