INDUSTRI

Ny forskning: Diesel kan være mer klimavennlig enn gass

Langt: Ferden til M/S Kvitbjørn fra verftet i Kina og til Norge tidligere i år, var verdens lengste ferd til sjøs med LNG som drivstoff.
Langt: Ferden til M/S Kvitbjørn fra verftet i Kina og til Norge tidligere i år, var verdens lengste ferd til sjøs med LNG som drivstoff. Bilde: Nor Lines

Det har vært en del diskusjon om hvor miljøvennlig naturgassen er. Den består i hovedsak av metan (CH4), som er en mye kraftigere klimagass enn CO2.

Samtidig er det knyttet rundt 25 prosent mindre utslipp av CO2 til selve forbrenningen, dersom motorene er like energieffektive.

Det betyr ikke at en dieselmotor nødvendigvis er mindre klimavennlig enn en motor som brenner naturgass. Her er det nemlig mange faktorer som spiller inn.

Metan lekker ut

Når gassen hentes opp og transporteres i rør eller tanker, lekker en andel av gassen rett ut i atmosfæren. I tillegg til motorenes effektivitet, må også metanlekkasjene fra brønn til motor med i regnskapet.

En fersk, amerikansk undersøkelse viser at omlegging fra diesel til naturgass i tungtransporten vil gi økte klimautslipp i 50–90 år fremover, med mindre utslippene knyttet til gassproduksjon og -transport kuttes, og motorene blir mer effektive.

Forskerne beregner dette over tid fordi CO2 har en mye lengre levetid i atmosfæren enn CH4.

De rapporterer også at flere store amerikanske tungtransportselskaper er i ferd med å legge om til naturgass, under påskudd av å bedre sin miljøprofil.

Forskerne advarer politikere mot å anbefale dette, fordi klimagevinsten er usikker.

Han grunnla Tesla: Han grunnla Tesla. Her er hans nye selskap

PrisForsker: – Naturgass har potensial til å bidra til redusert klimaeffekt, sier Rolf Hagman, forsker ved TØI. TØI

Pris

– Naturgass er billigere enn annet fossilt drivstoff. Ønsket om å kjøre så billig som mulig har alltid vært den store drivkraften for overgang til gass, kommenterer Rolf Hagman, forsker ved Transportøkonomisk institutt.

Han poengterer at naturgass kalles "clean natural gas" i USA, og at produktet ikke har den samme renheten koblet til navnet her hjemme.

Forskningen på hvor mye naturgass som lekker direkte ut i atmosfæren i forbindelse med produksjon, transport, distribusjon og bruk, har vært økende de siste årene.

Likevel er det fremdeles et behov for en bedre forståelse av dette. Transport av gass kan skje i rør, i form av flytende nedkjølt gass (LNG) eller som komprimert gass i tanker (CNG).

De amerikanske forskerne har undersøkt oppvarmingspotensialet for ulike typer gass og ulike lekkasjescenarioer med tap av opptil fire prosent av naturgassen.

I tillegg har de sett på forskjellige typer motoreffektivitet. Konklusjonen er at lekkasjene er mer avgjørende for klimavirkningen enn motoreffektiviteten.

Slik gjør de det: Her lager de diesel av CO2 og vann. Slik gjør de det

Effektive skipsmotorer

Generelt antyder forskningen så langt at det kan være bedre å bruke naturgassen til strømproduksjon enn i transportsektoren, oppsummerer den amerikanske studien.

For norsk veitransport er biogass mer relevant enn naturgass. Biogass er også hovedsakelig metan, men opprinnelsen er veldig ulik. Biogass produseres ved gjæring av biologisk materiale.

– I Norge er omlegging til naturgass mer aktuelt i skipsfarten enn for tungtransporten, sier Hagman.

Mens forbrenningsmotorene for naturgass til kjøretøy er mindre energieffektive enn dieselmotorene, gjelder det motsatte for skipsfarten. Her er det naturgassmotorene som har kommet lengst når det gjelder effektivitet.

– Norge er verdensledende når det gjelder å produsere gassmotorer til skip. Produsentene av bilmotorer har ikke lagt like mye vekt på dette, sier Hagman.

Les også: Så mye drivstoff kan skip spare på å sette inn batterier

Andre utslipp

Klimautslipp er ikke den eneste faktoren i et miljøregnskap. De amerikanske forskerne har ikke tatt hensyn til andre utslipp enn klimagasser i sine analyser. Tidligere hadde dieselmotorene problemer med utslipp av farlige partikler og nitrogenoksider.

– Dieselmotorer til tunge kjøretøy har blitt veldig mye renere de siste årene, og er på nivå med naturgass. Dieselmotorer i personbiler har fremdeles store utslipp av nitrogenoksider (NOx), sier Hagman.

Produksjonen av naturgass har også andre miljøproblemer enn klimaavtrykket – for eksempel blir det brukt veldig mye vann og kjemikalier i utvinningen av skifergass. Det er med andre ord en svært sammensatt oppgave å gjøre et fullstendig miljøregnskap. •

Den amerikanske studien ligger tilgjengelig her.