Ny byggstrategi kan redusere byggekostnadene med opptil 20 prosent

Bygg21-strategiene er klare.

Ny byggstrategi kan redusere byggekostnadene med opptil 20 prosent
Mandag legger Bygg21 frem 21 strategier som skal gjøre byggenæringen til en bedre næring. Bilde: Colourbox

BYGG21

 • Bygg21 ledes av et styre, mens Direktoratet for byggkvalitet har ansvar for sekretariatet og daglig ledelse av Bygg21.
 • I 2014 skal Bygg 21 foreslå nasjonale strategier for byggenæringen innen FoU og innovasjon, utdanning og kompetanseutvikling og formidling av kunnskap og erfaringer.
 • Bygg21 bygger på erfaringene med andre 21-satsninger som Maritim21 og Energi21 hvor næring og industri sammen med forskningsinstitusjoner og myndigheter har utviklet nasjonale strategier.
 • Initiativet til Bygg21 ble i sin tid tatt av NTNU og Sintef, staten grep ballen i Stortingsmelding 28 (2011–2012), "Gode bygg for eit betre samfunn".

Satsingsområdene for bygg

FoU og innovasjon:

 1. Eiendomsøkonomi, byggekostnader og marked.
 2. Fremtidens bo- og bymiljø
 3. Bærekraftige bygg.
 4. Funksjonelle og tilpasningsdyktige bygg.

Utdanning og kompetanseutvikling:

 1. Styrke forretningsmessig prosjektforståelse og samhandling i verdikjeden.
 2. Mer systematisk etter- og videreutdanning.
 3. Øke andelen medarbeidere med fagutdanning.
 4. Øke tilgangen på relevante spesialister.

Formidling av kunnskaper og erfaringer:

 1. Økt anvendelse av ny teknologi og beste praksis.
 2. Kommersialisering av innovasjon.
 3. Standardisering av teknologi og løsninger.
 4. Pilotprosjekter og demonstrasjonsarenaer

Prioriterte satsingsområder byggeprosess

FoU og innovasjon:

 1. Standardisering og industriell design.
 2. Verdiskapende samspill.
 3. Ytelsesindikatorer og resultatmåling.
 4. Forenkling, lover og forskrifter.

Utdanning og kompetanseutvikling:

 1. God bestiller- og kundekompetanse gjennom hele verdikjeden.
 2. God kompetanse i ledelse og organisering av byggeprosessen.
 3. God kompetanse på digitalisering og bruk av BIM.
 4. Kompetansutvikling for aktørene i byggeprosessen.

Formidling av kunnskaper og erfaringer:

 1. Verdiskapende samspill mellom de ulike leddene og fagene i næringen.
 2. Nye metoder og prosesser.
 3. Organisatorisk læring – gjenbruk av erfaring innen og mellom bedrifter.
 4. Innovasjonsvirkemidler med flere aktører.

Byggenæringen har gjennom flere år blitt kritisert for å være en useriøs og lite produktiv næring.

I den forbindelse etablerte myndighetene et samarbeidsprogram for å skape et langsiktig og bredt samarbeidsprogram for næringen.

Mandag ettermiddag presenterer samarbeidsprogrammet, Bygg21, den ferdige strategien.

Strategien består av 21 punkter som skal få få opp kvaliteten på norsk byggenæring og samtidig få ned høye byggekostnader.

Stort potensiale

Teknisk Ukeblad har fått et sammendrag av strategien som skal redde næringen.

Strategien viser at næringen har et potensiale for å redusere kostnadene ved prosjektering og bygging med opp til 20 prosent, og at næringsbygg antas å ha et potensiale for verdiøkning ved hjelp av bærekraft og bedre kvalitet på rundt ti prosent.

– Jeg tror vi er på sporet av noe som kan gi en kraftig innovasjon av hele næringen. I dag preges byggenæringen av at den er svært fragmentert. Smarte løsninger forblir i prosjektene de utvikles i og deles sjeldent mellom ulike bedrifter. Strategien vår går ut på å få hele verdikjeden i næringen til å bli gode sammen. Alle skal dele erfaringer, og hjelpe hverandre opp og frem, sier prosjektleder for Bygg21, Sverre Tiltnes.

Strategien peker spesielt på potensialet for å senke kostnader knyttet til skader og feil.

– Det finnes ingen klare tall på hvor store kostnader bransjen pådrar seg selv og andre på grunn av feil. Men grove spekulasjoner sier at kostnaden ligger på mellom 15 og 50 millioner kroner hver arbeidsdag. Ved å jobbe mer med å forebygge skader og feil tidlig i byggeprosessen er det potensialet for å spare store summer, sier prosjektlederen.

Les også: Sjefingeniør: – Norge i ferd med å gå tom for god grus og pukk

Må satse på forskning

Mer enn 400 ledende representanter for byggenæringen, interesseorganisasjoner, forsknings- og utdanningsinstitusjoner og myndigheter har gitt innspill til forbedringsstrategien.

I arbeidet med strategien ble det opprettet tre råd som hver skulle gi konkrete innspill til de tre strategiområdene forskning og utvikling, utdanning og kompetanse og formidling av kunnskap og erfaringer.

I den ferdige strategien for FoU og innovasjon er det redegjort for en næring med økende innovasjonsevne, men med for stor avstand mellom næringens behov og forskningsmiljøenes forskning.

– Strategiarbeidet har avdekket en sterk vilje til satsing på næringsrettet forskning og innovasjon i næringen. Det viser også at det vil være store verdier i det å investere i en felles innsats fra næring og myndigheter. Vi ser et stort behov for forskning særlig innen eiendomsøkonomi, bærekraftige bygg, tilpasningsdyktige bygg, standardisering og resultatmåling, sier Tiltnes.

Les også: «Fjordby» utenfor Oslo skal romme 150.000 mennesker

Legger til rette for fagutdannelse

I strategien for utdanning og kompetanseutvikling har Bygg21 redegjort for flere muligheter.

– Ved å legge bedre til rette for godkjenning, oppdatering og supplering av utenlandsk kompetanse, kan næringens store utenlandske arbeidsstokk komme bedre til rette enn i dag. Næringen må bli flinkere til å skape attraktive arbeidsplasser som rekrutterer flere dyktige medarbeidere, sier Tiltnes.

Videre beskriver strategien hvordan næringen også må bli flinkere til å utvikle kompetanse.

– Det er behov for å øke andelen ansatte med fagutdannelse. God kjernekompetanse i alle ledd er nødvendig for å bedre næringens samspillkompetanse. Det er også behov for å få til en mer systematisk etterutdanning, ikke minst for å bedre bestillerkompetansen, sier han.

Og legger til at det i tillegg er viktig å etablere en arena for diskusjon og samhandling som ser utdannings- og kompetansearbeidet i bygg- og eiendomsnæringen under ett.

Les også: Rapport: Alle nybygg bør bygges 100 prosent «energifleksible»

Utfordrer byggeier

Det tredje strategiområdet, formidling av kunnskap og erfaringer, har redegjort for behovet for å formidle byggenes betydning for sluttbruker og samfunn.

– Det er stort potensial for å dele mer kunnskap bedriftene i mellom, og for å dele kunnskapen mellom de mer enn 250.000 ansatte i næringen, sier Tiltnes.

Strategien peker på behov for satsing på anvendelse av ny teknologi, innovasjon, standardisering avløsninger, demonstrasjonsprosjekter, verdiskapende samspill, effektive prosesser og organisatorisk læring.

– Det er viktig å utfordre byggeiers bestillerkompetanse for å unngå feil og skader, og for å sikre kvalitets- og kompetansedrevne prosesser, sier han.

Tiltnes viser til at et byggs utforming og kvalitet har stor innvirkning på både sykdom og produktivitet generelt i landet.

– Bransjen må bli mer opptatt av at bygg skal betjene sine formål. Mange gjør en god jobb. Men potenisalet for bedre bygg er stort. Dette trenger vi mer kunnskap om.

Krav til dokumentasjon

Når strategien er overlevert statsråden, vil styret i Bygg21 jobbe med å implementere strategiene i næringen. I tillegg vil det etableres et strategisk råd, som skal hjelpe til med prioritering av satsingsområder.

– Rådet skal bestå av 18 stykker fra de ulike delene av verdikjeden i byggenæringen. De skal hjelpe til med å ta gode valg og gjøre prioriteringer, sier Tiltnes, og oppfordrer representanter fra bransjen til å melde seg om de ønsker å delta.

Han oppfordrer videre Teknisk Ukeblad til å passe på at Bygg21 får gjennomført de planene de har satt seg.

– Akkurat slik vi ønsker at næringen skal kunne dokumentere hva de gjør, må vi i Bygg21 gjøre det samme. Det ligger ikke noen automatikk i at samarbeidsprogrammet skal fortsette om det ikke blir noe substansielt ut av det, sier han.

Les også:

Byggingen av verdens høyeste trehus er i gang

Post-it-lapper ga hus med null byggefeil

Dette huset produserer nok strøm til å lade elbilen og varme svømmebassenget  

Les mer om: