KOFA

Kofa: Nye Veier brøt reglene i E18-kontrakt

Nye Veier mente leverandøren skrev for mye i sitt tilbud. Kofa er ikke enig.

E18 Dørdal-Tvedestrand.
E18 Dørdal-Tvedestrand. Foto: Nye Veier
15. okt. 2020 - 05:57

Nye Veier skulle ha noen til taksere skogareal langs E18. Kontrakten var anslått til fire millioner kroner i verdi, og oppdraget skulle vare i tre år med mulighet for opsjon.

Tilbudsfristen var 16. april 2020. I konkurransegrunnlaget hadde Nye Veier angitt disse tildelingskriteriene:

  • Pris: 20 prosent
  • Kompetanse og erfaring på tilbudt personell: 30 prosent
  • Leverandørenes løsningsforslag: 50 prosent

Selskapet ville bruke en relativ poengmodell med en skala fra 0-100, hvor 100 er beste karakter.

Tildelingskriteriet «Leverandørenes løsningsforslag» skulle være «en kort redegjørelse for planlagt oppdragsgjennomføring (begrenset til maksimum 3 A4-sider).»

Denne laderen fra Kverneland Energi kan flyttes med personbil. Ladeenheten som Vegvesenet er ute etter i denne konkurransen er større: En container på ti eller 20 fot.
Les også

Vegvesenet ble felt på regnefeil

Fem leverte tilbud

Fem firmaer leverte tilbud, deriblant Nettskog og AT Skog.

Nettskog leverte et tilbudsdokument på totalt seks sider, hvor alle tildelingskriteriene ble
besvart.

I tildelingsbrev i mai 2020 meldte Nye Veier at AT Skog var innstilt som vinner av konkurransen. Nye Veier sendte også med en evalueringsrapport. Her het det at Nettskog hadde levert «[…] et løsningsforslag som svarer til oppdragsgivers forventninger, og viser
tilfredsstillende oppgaveforståelse i sin beskrivelse av planlagt gjennomføring av
angjeldende oppdrag. Oversiktlig beskrivelse, men noe mindre konkret knyttet til
angjeldende oppdrag enn beste tilbyders løsningsforslag. Aktivitetsbeskrivelsen er noe
tynt beskrevet. Registreringsmetodikk, kvalitet og nøyaktighet som øvrige tilbydere, og
svarer derfor som forventet på dette. Godt beskrevet om leveransen. Tilbyder leverte seks sider løsningsforslag. Det fremgikk av tildelingskriteriet i EU-supply en sidebegrensning på maksimum tre sider på tilbydernes svar. Oppdragsgiver trekker tilbyder fra 60 til 40 poeng for å utjevne denne konkurransefordelen».

I evalueringsrapporten sto det at også at en av de andre tilbyderne hadde oversteget
sidetallsbegrensningen og at Nye Veier hadde valgt å trekke også denne tilbyderen med tilsvarende antall poeng som Nettskog.

Nettskog brakte saken inn Klagenemnda for offentlige anskaffelser (Kofa) den 14. mai 2020, mens Nye Veier inngikk kontrakt med AT Skog den 25. mai 2020.

Klagesaken dreier seg om en minikonkurranse for bytte av skinner og smådeler på Bergensbanen. Her sveising av skinner i nærheten av Sandvika.
Les også

Bane Nor skulle bytte skinner – slurvet med å lese tilbudet og ble felt

«Nye Veier brøt kravene»

Nettskog mener at Nye Veier har brutt kravene til likebehandling og forutberegnelighet
i anskaffelsesloven. Det var feil å trekke Nettskog med 20 poeng på tildelingskriteriet
«leverandørenes løsningsforslag» fordi sidetallsbegrensningen var overskredet. Nettskog mener de leverte et løsningsforslag innenfor sidetallsbegrensningen på tre A4-
sider, og har dermed ikke hatt noen konkurransefordel som berettiger poengtrekk. Nettskog sitt tilbud hadde lavest pris, og uten dette poengtrekket hadde firmaet blitt tildelt kontrakten.

Nye Veier bestrider på sin side at de har brutt kravene. Ifølge Nye Veier oversteg løsningsforslaget sidebegrensningen. Ved å trekke Nettskog i poeng har Nye Veier sørget for likebehandling og objektivitet i evalueringen, og utjevnet den konkurransefordelen klager fikk ved å levere et mer utfyllende løsningsforslag.

Kofa ser slik på det: Å overskride en sidetallsbegrensning kan opplagt gi en leverandør en konkurransefordel. Én måte å håndtere en slik overskridelse på, er å gi tilbudet et skjønnsmessig trekk i poeng. Men: Forutsetningen for en slik framgangsmåte er at det foreligger en reell konkurransefordel og at den står i et rimelig forhold til
poengtrekket.

Nemnda mener at tilbudet ikke hadde den utformingen som konkurransegrunnlaget la opp til, verken når det gjaldt antall sider, momentene løsningsforslaget skulle inneholde, eller måten det skulle leveres på.

Men spørsmålet for klagenemnda er ikke om Nettskogs tilbud var i tråd med anvisningene i konkurransegrunnlaget. Spørsmålet er om Nye Veier brøt de grunnleggende kravene til likebehandling og forutberegnelighet ved å trekke Nettskog 20 poeng.

Næringsminister Jan Christian Vestre delte ut prisen Norwegian Tech Award til Erik Holmen og Øystein Lintvedt fra Kongsberg Defence and Aerospace, som fikk prisen for luftvernsystemet Nasams.
Les også

Norwegian Tech Award: Jakter flere kandidater til prestisjepris

Var overskridelsen en konkurransefordel?

Klagenemnda kommer til at poengtrekket ikke lar seg forene med de grunnleggende
kravene til likebehandling og forutberegnelighet. Nemnda skriver: «Poengtrekk for å ha overskredet en sidetallsbegrensning forutsetter at oppdragsgiver har gjort seg opp en begrunnet oppfatning av om overskridelsen faktisk innebærer en potensiell konkurransefordel. Nemnda kan ikke se at innklagede i dette tilfellet har foretatt en slik vurdering.»

Nettskog har kanskje valgt en annen måte å stille opp tilbudet på, men i realiteten finner nemnda at selve løsningsforslaget til Nettskog er innenfor de tre A4-sidene.

Nemnda skriver: «Etter klagenemndas syn ville en nærmere vurdering av klagers tilbudsbrev ha vist at når man holder punktene «Kompetanse», «Prising» og den generelle innledningen (som ikke inneholder noe av relevans for tildelingskriteriet «Løsningsforslag») utenfor beregningen, ligger klagers løsningsforslag reelt sett innenfor de tillatte tre A4-sidene. Innklagede kan ikke høres med at man ikke er forpliktet til å foreta en slik nærmere vurdering av klagers tilbudsbrev når innklagede selv har valgt å reagere på tilbudsbrevets lengde med et (forutsetningsvis forholdsmessig) poengtrekk.»

Kofas konklusjon fra 13. oktober i år: Nye Veier AS har brutt regelverket for offentlige anskaffelser ved evalueringen av tildelingskriteriet «leverandørenes løsningsforslag».

I høst jobbet jobbet A. Markussen intenst med å få viktig infrastruktur på plass før vinteren meldte seg.
Les også

En e-post gjorde at kommunen brøt reglene for offentlige anskaffelser

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.