KOFA

Kofa: Felle Maskin skulle vært avvist i konkurransen om E134-jobb

Kofa har konkludert med at Vegvesenet har brutt regelverket for offentlige anskaffelser i denne saken.

E134 ved avkjøringen til Leivstein Motorsenter øst for Notodden.
E134 ved avkjøringen til Leivstein Motorsenter øst for Notodden. Foto: Google Maps
20. mars 2023 - 06:36

Bakgrunnen for denne klagen: Vegvesenet kunngjorde i oktober 2022 en konkurranse for noen mindre veiarbeider på E134 øst for Notodden. Verdien var anslått til rundt 15 millioner kroner. Veier24 omtalte utlysingen her.

Tilbudsfrist var 27. oktober, og sju entreprenører leverte tilbud.

Felle Maskin hadde laveste pris og ble tildelt oppdraget. Tveito Maskin, som kom på tredjeplass, klaget på tildelingen. Klagen ble ikke tatt til følge av Vegvesenet, som signerte kontrakt med Felle Maskin i slutten av november.

Tveito brakte saken inn for Klagenemnda for offentlige anskaffelser (Kofa) et par uker senere.

Tveito Maskin mente regelverket var brutt på en rekke områder:

  • Vegvesenet skulle avvist Felle Maskin fordi firmaet ikke oppfylte kvalifikasjonskravene for relevant erfaring, byggherrens erfaringer, gjennomføringsevne, SHA-system, miljøstyringssystem og kvalitetsstyringssystem.
  • Vegvesenet skulle avvist Felle Maskin fordi selskapet ikke har HMS-ansvarlig, og at det ikke er levert nødvendig forpliktelseserklæring.
  • Vegvesenet har har brutt anskaffelsesloven § 7 og lærlingforskriften § 6 ved ikke å innta bestemmelser om krav om bruk av lærlinger i krav til leverandørenes kvalifikasjoner, og ved ikke å ha sanksjoner som er egnet til å påvirke leverandøren.
  • Tilbudet fra Felle Maskin skulle vært avvist siden det ikke var bindende fram til
    vedståelsesfristens utløp.
  • Og endelig: Morgedal Entreprenør, som hadde nest laveste pris, skulle ha vært avvist fordi de ikke hadde den nødvendige økonomiske og finansielle kapasitet som kreves for å gjennomføre kontrakten.

Vegvesenet svarte at de ikke hadde brutt regelverket som det var beskrevet i klagen. Felle Maskin oppfyller alle kvalifikasjonskravene i konkurransegrunnlaget, og tilbudet fra firmaet var rettslig bindende, ifølge etaten.

Kofa starter i sin kjennelse med å sitere ett av kvalifikasjonskravene som er grunnlag for klagen: «Leverandøren skal ha et godt og velfungerende miljøstyringssystem, basert på ISO 14001 (2015), EMAS (EU Eco-Management and Audit Scheme for environmental managment), Miljøfyrtårn, eller tilsvarende, med relevans for tilsvarende samferdselsprosjekter. Systemet skal være gjenstand for jevnlig revisjon.»

Ifølge dokumentasjonskravet skulle det leveres egenerklæring på at leverandøren
«oppfyller kravene» i EMAS eller andre anerkjente miljøledelsessystemer eller
standarder. Det var også krav om dokumentasjon for revisjon de siste årene.

Kofa ser det slik: Ordlyden i kvalifikasjonskravet stiller krav om at leverandøren må ha et miljøstyringssystem som er basert på eller tilsvarer et av de nevnte systemene. Leverandørens miljøstyringssystem må altså oppfylle de underliggende kravene i
systemet det er basert på, uten at det er nødvendig med formell sertifisering. Kofa mener at denne tolkningen støttes av det tilhørende dokumentasjonskravet, hvor det etterspørres egenerklæring på at leverandøren oppfyller kravene i et av flere miljøstyringssystemer.

Felle Maskin leverte blant annet ESPD-skjema, hvor det var krysset av for at selskapet oppfylte kvalifikasjonskravene. I tilbudet var det også en bekreftelse fra Verify datert 31. januar 2022, hvor det fremgikk at Felle Maskin var i en prosess for å bli sertifisert etter ISO 14001:2015. Det var ikke vedlagt egenerklæring på at selskapet oppfylte kravene i det valgte miljøstyringssystemet, eller dokumentasjon på at det var gjennomført revisjon.

Hentet inn mer dokumentasjon

Felle Maskin hadde ikke lagt ved de nødvendige egenerklæringene i tilbudet, og Vegvesenet hentet inn ytterligere dokumentasjon under kvalifikasjonsvurderingen. Etaten mener at avklaringer som ettersendes etter tilbudsfristens utløp er tillatt etter anskaffelsesforskriften § 9-3, så lenge det foreligger objektive holdepunkter for at kvalifikasjonskravet var oppfylt ved tilbudsfristens utløp.

Kofa er enig i det, blant annet basert på en dom i Eidsivating lagmannsrett.

Men: Klagenemnda er ikke enig i at dokumentasjon innhentet etterpå bekrefter at kvalifikasjonskravet for miljøstyringssystem var oppfylt da tilbudet ble gitt.

Nemnda viser her til en anbefaling fra en revisjonsleder i begynnelsen av oktober 2022. I anbefalingen heter det at det er avdekket enkelte funn, og at de må utbedres før miljøsystemet til Felle Maskin er i samsvar med standarden.

Kofa kan ikke se at Vegvesenet har vurdert om de utbedringene faktisk ble gjort før tilbudsfristen 27. oktober 2022.

Nemnda kan heller ikke se at miljøstyringssystemet er revidert.

Vegvesenet har i sin saksframstilling påpekt at det ikke er et krav at leverandøren som blir valgt må være sertifisert etter ISO 14001. Klagenemnda er enig i det også, men likevel: Kvalifikasjonskravet som er stilt i denne saken må forstås slik at leverandøren må oppfylle de underliggende kravene i miljøstyringssystemet de har basert seg på.

Klagenemnda finner dermed ikke at Felle Maskin oppfyller kvalifikasjonskravet for miljøledelsessystem.

Og: Vegvesenet skulle dermed ha avvist firmaet fra konkurransen.

Siden nemnda er kommet til det resultatet, så trenger den ikke å vurdere om Felle Maskin også skulle vært avvist fordi firmaet ikke oppfylte de andre kvalifikasjonskravene.

Kofas konklusjon fra 9. mars i år: Statens Vegvesen har brutt regelverket for offentlige anskaffelser ved ikke å avvise valgte leverandør, altså Felle Maskin.

Mobil lynlader: Grønn container på tilhenger.
Les også

Vegvesenet ble felt på regnefeil

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.