Vil ha mer sjøtransport

Vil ha mer sjøtransport
KNUTEPUNKT: Havner og kaianlegg må tilrettelegges for enkel overføring av gods mellom skip, tog og kjøretøy. Drammen Havn satser på slik knutepunktutvikling. Bilde: Drammen havn

Rapporten viser hvilke miljøgevinster og samfunnsmessige fordeler det kan være å føre mer av godstransporten over fra vei til sjø og bane.

Kystverket har sammen med Avinor, Jernbaneverket og Statens vegvesen laget en utredningsrapport som nå er overlevert Samferdselsdepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet.

Regjeringen skal bruke utredningen som grunnlag for arbeidet med NTP 2014–2023.

Kystdirektør Kirsti Slotsvik, Ålesund, august 2009
Gulrot og pisk MER FRAKT: Kystdirektør Kirsti Slotsvik vil gjerne ha mer gods over fra kjøretøy til kjøl. Tore Stensvold

Gulrot og pisk

I rapporten pekes det på viktige virkemidler for å stimulere en slik utvikling. En mer aktiv bruk av avgiftspolitikken for å begrense veitransporten kan kombineres med et næringsvennlig avgiftsregime. Kostnadsnivået for sjøtransporten vil være av stor betydning.

Kystdirektør Kirsti Slotsvik sa i forbindelse med overrekkelsen av utredningen at Kystverkets utfordring er å synliggjøre viktige utviklingstrekk, problemstillinger og andre felles utfordringer for sjøtransporten i kommende planperiode.

Sjøbaserte transportkjeder

Samtidig må Kystverket og andre transportaktører vise hvordan økt sjøtransport skal håndteres med kaianlegg, omlastingspunkter eller knutepunkter.

Økt bruk av sjøbaserte transportkjeder setter ikke bare krav til effektive og attraktive godsknutepunkter, men også sikkerhet.

– Sjøsikkerhet og våre felles miljøutfordringer vil fortsatt stå som en helt sentral del av vårt arbeid framover, sier kystdirektør Kirsti Slotsvik.

Miljøansvar

Rapporten trekker også fram at globalisering, befolkningsvekst og økt transport representerer en utfordring i forhold til de miljøkrav og forventninger som transportsektoren stilles overfor.

Klimagassutslipp, tap av biologisk mangfold og støy er de største miljøutfordringene for transportsektoren. Det blir nødvendig å bruke kraftige virkemidler for å fremme teknologisk utvikling av transportmidlene, endre transportmiddelfordelingen og redusere veksten i trafikken.

Luft og akuttutslipp

– For Kystverket synliggjør rapporten etatens miljøansvar, ved at den løfter frem viktige utfordringer knyttet til akuttutslipps håndtering av farlig og forurensende stoffer, samtidig som den adresserer problemstillinger knyttet til bl.a. CO2- og NOX-utslipp, og til håndtering av forurensete bunnsedimenter i havner og fjorder langs kysten, forklarer Slotsvik på Kystverkets nettsider.

Les også: Slipper CO2-avgift

Color Line kobler seg på

Første cruiseferje på LNG

Miljøtankskip vekker begeistring

Les mer om: