OLJE OG GASS

Frykter at gigantprosjekt rammes av skatteendringer

Investeringer for nærmere 60 milliarder kroner står på spill.

Aasta Hansteen er et svært viktig prosjekt for gassnasjonen Norge. Etter 2020 vil produksjonen på norsk sokkel falle raskt dersom det ikke kommer flere gassprosjekter.
Aasta Hansteen er et svært viktig prosjekt for gassnasjonen Norge. Etter 2020 vil produksjonen på norsk sokkel falle raskt dersom det ikke kommer flere gassprosjekter.

Stavanger: Energi- og miljøkomiteen på Stortinget, som for tiden har Aasta Hansteen til behandling, frykter at det gigantiske gassprosjektet kan bli rammet av regjeringens skatteendringer på norsk sokkel.

Investeringer for nærmere 60 milliarder kroner står på spill.

Nå har komiteen sendt spørsmål til olje- og energiminister Ola Borten Moe hvor det bes om en avklaring om hvilken betydning endringene i petroleumsskattesystemet vil ha for lønnsomheten i Aasta Hansteen-utbyggingen.

Komitémedlem Siri Meling fra Høyre sier regjeringen har skapt usikkerhet rundt prosjektet.

- Vi vet ikke hva disse endringene betyr for prosjekter som allerede har overlevert planene sine. Regjeringen sier det kommer overgangsregler, men det er usikkert hva dette betyr. Dersom det hadde betydd at prosjektene gikk under den gamle ordningen, kunne de vel bare sagt det slik i stedet for å kalle det overgangsordninger, sier hun til Teknisk Ukeblad.

Høyre har foreløpig ikke gjort seg opp en mening om skatteendringen ettersom effektene av den fremdeles er uklare.

Les mer: Nytt skattenivå ville gjort Aasta Hansteen ulønnsomt  

Enda mer usikkerhet

I et brev til Borten Moe, signert komitéleder Erling Sande (SP), kommer det frem enda flere usikkerhetsmomenter knyttet til Aasta Hansteen-prosjektet. Komiteen er blant annet skeptisk til at utbyggerne legger til grunn en høyere gasspris enn regjeringen benytter i sin langtidsplan.

– Sensitivitetsanalysen til operatøren viser at den største usikkerheten i Aasta Hansteen-utbyggingen er knyttet til produktprisene, og at eksempelvis 33 prosent lavere gasspriser enn det operatøren har lagt til grunn gir prosjektet en negativ nåverdi på om lag  - 6,6 milliarder 2012 kroner, slås det fast.

På bakgrunn av de sprikende prognosene for fremtidig gasspris vil komiteen ha statsrådens vurdering av robustheten til gassprisen som operatøren legger til grunn for lønnsomheten i prosjektet.

Olje- og energiministeren får bare én dag på seg til å svare.

Les mer: Aasta Hansteen: Krevende, dyrt og usikkert

Omstridt prosjekt

Teknisk Ukeblad har tidligere skrevet om den store usikkerheten rundt lønnsomheten i Aasta Hansteen-prosjektet. Analyseselskapet Rystad Energy har renget seg frem til at prosjektet vil være ulønnsomt dersom det rammes av den varslede reduskjonen av friintekten i petroleumsskatten.

Aasta Hansteen-prosjektet ble også hastebehandlet av Oljedirektoratet, og en av direktoratets egne ansatte har varslet om mulig lovbrudd i forbindelse med behandlingen.

Milliardkontrakter allerede tildelt

I tillegg til usikkerheten rundt skatt og fremtidig gasspris, vil komiteen at Borten Moe skal redegjøre for hva det betyr at departementet har tillatt Statoil å inngå kontrakter for 19,5 milliarder kroner før Stortinget har fått behandlet saken.

- Eksponeringen frem til antatt PUD-godkjenning er 1,1 milliarder 2012-kroner, inkludert kanselleringskostnader. Hvor stor andel av beløpet på 1,1 milliarder kroner er kanselleringskostnader og hvilke kostnadsfaktorer ligger bak det resterende beløpet?, spør Sande i brevet.

Komiteen vil også vite om bestemmelsene knyttet til unntak fra petroleumslovens (paragraf 4-2 femte ledd) har noen øvre beløpsgrense, og om unntaksmulighetene omtaler noe angående kanselleringskostnader.

Det siste spørsmålet fra komiteen dreier seg om dimensjoneringen av rørledningen Polarled.

- Polarled er planlagt med en 36'' dimensjon. Hvordan passer denne dimensjonen i forhold til en eventuell fremtidig forlengelse av gassrørledning opp mot Barentshavet? spør komiteen.

Les mer:

Tidenes 8. største utbygging, men liten interesse fra media

Slik kan de utvinne olje under isen i Arktis

Så mye tjener norske oljearbeidere

Professor kjøpte motorsag for å sage på 2000 meters dyp  

Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.