INDUSTRI

Esa: Norge bryter avfallsdirektivet

For uklare planer for å erstatte avfallsdeponiet på Langøya, mener Esa.

Øyvind LieØyvind LieJournalist
11. sep. 2015 - 13:44

AVFALLSBEHANDLING PÅ LANGØYA

  • NOAH på Langøya utenfor Holmestrand i Vestfold har et behandlingsanlegg for farlig avfall.
  • Mottar store mengder restavfall fra ulike industrivirksomheter, blant annet aluminiumproduksjon, galvanisk-, metallurgisk-, kjemisk- og farmasøytisk industri.
  • Avfallstypene kan være i fast form, i støvform og flytende. Avfallet omdannes til stabil form ved prosesser hvor avfallet utreageres, nøytraliseres eller immobiliseres på annen måte før endelig stabilisering i gipsdeponiet.
  • Mottar blant annet kvikksølvforbindelser og utstyr og rivemasser kontaminert med kvikksølv, alle typer uorganiske syrer og baser fra galvanoindustrien, overflatebehandling og kjemisk industri. Dette er avfallsprodukter som inneholder salter, tungmetaller og andre forurensninger.
  • Forurensninger med spesielt farlige stoffer som cyanid og andre reaktive stoffer, behandles særskilt ved nedbryting av de helseskadelige komponentene. Dette skjer ved oksydasjon, nøytralisering og utfelling. Behandlingen innebærer nøytralisering og - for svovelsyre - dannelse av gips.
  • NOAH har tillatelse fra Statens strålevern til mottak av radioaktivt avfall under unntaksgrensen i Strålevernforskriften.

Kilde: NOAH

Eftas overvåkingsorgan Esa mener Norge bryter EUs avfallsdirektiv, som Norge må følge fordi vi er med i EØS.

Norge oppfyller ifølge Esa ikke kravet om å ha planer for stengning av eksisterende anlegg og åpning av nye. Det går fram i et brev Esa sendte Norge i juli.

Norge har overfor Esa tidligere vist til at industrien jobber med å finne et nytt sted som kan ta hånd om farlig og inorganisk avfall, som et alternativ til anlegget på Langøya utenfor Holmestrand i Vestfold.

Men Esa mener dette ikke er nok for å oppfylle kravet i avfallsdirektivet.

Les også: Snart skal anlegget suge bort søppelet til 10.000 norske hjem

Farlig avfall

NOAH Langøya tar ifølge Miljødepartementet i dag hånd om en vesentlig andel av det farlige, uorganiske avfallet fra Norge. De store avfallsstrømmene er flyveaske og avfallssyre fra Kronos Titan (se faktaboks).

Langøya vil etter planen ikke kunne ta imot farlig avfall etter 2026. Det finnes ifølge Miljødirektoratet ikke andre norske anlegg som har kapasitet til å ta hånd om den avfallsmengden som NOAH i dag behandler.

NOAH har ønsket å konsekvensutrede om Dalen gruver i Brevik kan bli et nytt deponi for uorganisk farlig avfall. Men flertallet av politikerne i Porsgrunn kommune sa i mars nei til å konsekvensutrede dette.

Departementet svarer imidlertid på Esas kritikk ved å vise til at kommunene og industrien selv har ansvaret for å ta hånd om avfallet.

«Da avfallsstrategien ble utviklet, var industrien i ferd med å utvikle et nytt deponi, og det var derfor ikke ansett som relevant å utdype videre om denne saken i avfallsstrategien», heter det i svarbrevet sendt 1. september.

Les også: Se hvordan kloakk fra 4,5 millioner amerikanere forvandles til gjødsel og strøm

Foreslo økt statlig ansvar

Etter at Porsgrunn sa nei til konvekvensutredning viser departementet til at de har gitt Miljødirektorateat ansvar for å kartlegge mulige steder for nye deponier.

En rapport fra arbeidet skal ifølge departementet komme i første halvår 2016. Saken skal også inkluderes i revisjonen av den norske avfallsplanen, lover departementet.

Miljødirektoratet på sin side mente i mars at den lokale motstanden i Brevik blant annet skyldes at innbyggerne der «ikke har oppfattet at deponiplanene er forankret i en helhetlig nasjonal vurdering av behovet for deponikapasitet for farlig avfall i Norge, og usikkerhet om alternative lokaliteter er tilstrekkelig utredet».

Miljødirektør Ellen Hamro viste da til at den nasjonale avfallsstrategien har lagt til grunn at næringslivet selv skal etablere nødvendig kapasitet til å behandle farlig avfall. Men næringslivet så ifølge Hambro ikke ut til å ha klart å utrede de aktuelle alternativene.

«En farbar vei videre for å sikre tilstrekkelig nasjonal behandlingskapasitet for denne typen avfall, kan da være at staten tar et større ansvar for å kartlegge ulike løsninger», uttalte Hambro.

Les også: Slik skal de lage flydrivstoff av søppel

Fortsetter dialogen

Esa kritiserer i sitt brev fra juli også den norske avfallsstrategien for å være lite detaljert når det gjelder å beskrive de eksisterende avfallsordningene og store avfallsanlegg.

På spørsmål fra Teknisk Ukeblad om Esa har rett når de hevder at Norge bryter avfallsdirektivet, svarer politisk rådgiver Jens Frølich Holte i Klima- og miljødepartementet dette i en epost.

«Klima - og miljødepartementet har vurdert at avfallsstrategien oppfyller kravene i direktivet. Esa vurderer dette annerledes, og vi er nå i en dialog».

Møte i november

Frølich viser også til to tillegg Norge har varslet Esa om at de vil gjøre i sin avfallsstrategi for å imøtekomme overvåkingsorganet.

Det første skal beskrive infrastruktur på avfallssiden samt avfallsinnsamling, mens det andre skal nærmere vurdere avfallsforebygging.

Esa opplyser til Norge at det er for tidlig å kommentere om de er fornøyd med Norges svar.

«Så langt har vi ikke åpnet en formell traktatbruddsprosedyre mot Norge – det er eventuelt neste steg dersom vi ikke finner at svaret fra Norge er tilstrekkelig til å løse våre bekymringer. Før vi bestemmer oss for det, vil vi fortsette dialogen med norske myndigheter», skriver pressetalsmann Andrea Kjeldsberg Phil i Esa i en epost til Teknisk Ukeblad.

Han viser til at saken vil bli tatt opp på Esas faste årlige møte med norske myndigheter i november.

Les også: Slik vil de lage isolasjon av søppel

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.