Deepwater Horizon ble trolig ingen miljøkatastrofe

Deepwater Horizon ble trolig ingen miljøkatastrofe
KATASTROFE: Riggen Deepwater Horizon eksploderte i april i fjor. Bilde: US Coast Guard

Miljøeffekter:

 • 1000 km kystlinje eksponert
 • Komplisert opprensing, men vegetasjonen i eksponerte områder normal ett år etter.
 • Som følge av stengning av fiske ble fangstene redusert med en anslått verdi av 250 millioner dollar.
 • Året etter har fangstene vært høyere enn årene før Macondo-ulykken.
 • Gyting og oppvekst av 2010-årsklassene til undersøkte arter ikke påvirket.
 • Ikke funnet forhøyede mengder oljerester eller kjemikalier i sjømat.


OLFs miljøundersøkelser etter Macondo:

 • Akvaplan NIVA – august 2010 – april 2011, leverte endelig rapport april 2011.
 • NIVA – fra mai 2011 – rapportering hver andre måned.


Foreløpige fakta om miljøskader etter Macondo

 • Sjøfugl: Ca 5400 døde (ca 2200 "visibly oiled")
 • Sjøpattedyr: Ca 80 (ca 5 "visibly oiled")
 • Havskilpadder: Ca 550 (ca 20 "visibly oiled")
 • Fisk: Det meste av området er nå gjenåpnet. Konsentrasjoner svært lave og langt under faregrenser. Generelt få fisk og reker der man har detektert påvisbare konsentrasjoner av olje.


Den norske oljebransjen har fått uavhengige forskere til å undersøke miljøeffektene i Mexicogolfen etter det enorme oljeutslippet i fjor vår.

– I etterkant av Deepwater Horizon-ulykken kom det en flom av desinformasjon om miljøeffektene. Derfor bestemte vi oss for å engasjere uavhengige forskere fra Akvaplan Niva og Niva til å samle vitenskapelige artikler, forskningsresultater og kvalitetssikrede rapporter om ettervirkningene av utslippet, sier fagsjef i OLF, Egil Dragsund.

Les også: BP blar opp milliarder

Fagsjef Egil Dragsund i OLF.
Fiskefangstene i området har gått opp i år sammenlignet med årene før Macondo-utslippet, påpeker fagsjef Egil Dragsund i OLF. Leif Hamnes

– Uavhengige

Han forteller at forskerne samler informasjon om oljemengde og spredning, naturressursene i området og miljøeffektene av oljen og oljeverntiltak.

Og foreløpig skal resultatene av miljøundersøkelsene være svært lovende.

– Fiskefangstene i området har gått opp i år sammenlignet med årene før Macondo-utslippet. Dette skyldes sannsynligvis at fisket ble stengt en periode i fjor.

– Samtidig har overlevelsesraten blant fiskeyngel i 2010 årsklassen av undersøkte arter vært minst like høy som tidligere. Det er heller ikke påvist forhøyede mengder oljerester eller kjemikalier i sjømat. Og andelen sjøfugl som ble drept var ikke høyere enn etter Full City-ulykken her hjemme, noe som ikke får bestandsmessige virkninger.

Les også: Kongressen vil ha norsk regelverk

Amerikanske eksperter

En av artiklene Dragsund viser til er skrevet av Joel Fodrie og Kenneth L. Heck ved University of Carolina.

Forskerne undersøkte overlevelsen til juvenile fisk i et sjøgresshabitat i et oljepåvirket område. Selv om flere av artene gyter om våren og sommeren, og således produserte egg og larver som kunne bli eksponert for oljeforurenset vann i forbindelse med ulykken våren 2010, ble det ikke funnet reduserte mengder juvenile fisk i 2010 sammenlignet med foregående år.

Og som følge av den omfattende stengningen av fiskerier, ble det observert høyere fangster av juveniler av flere kommersielle arter. Forfatterne konkluderer med at det ikke er observert negative effekter på 2010-årsklassene, og heller ingen endring i artssammensetning til fiskesamfunn.

Les også:

REDDET: Mange sjøfugl som var tilgriset av olje ble fanget og vasket før de ble sluppet ut igjen. US Coast Guard

Langtidseffekter

Dragsund legger ikke skjul på at det er nødvendig med forskning på de langsiktige virkningene av utslippet. Ifølge artikkelen til Fodrie og Heck gir de foreløpige resultatene grunn til forsiktig optimisme, men det viktig å vurdere eventuelle kroniske effekter, samt forsinkede indirekte effekter på fisk.

– Fisk kan bli utsatt for redusert vekst og overlevelse eller effekter på reproduksjon, og også endre vandringsmønster. Videre kan olje lagret i sedimentene påvirke arter med bunnlevende larver gjennom flere år. Også disse forfatterne påpeker at omfattende baseline undersøkelser er viktige for å kunne oppnå en effektiv økosystembasert forvaltning. Fiskebestandene er utsatt for en rekke forstyrrelse som ødeleggelse av habitat, økt fiskepress, klimaendringer og altså også for oljeforurensning, står det i artikkelen.

Aker Solutions-ansatte: Aker Solutions-ansatte: Slik stoppet vi Macondo-brønnen

Vil ikke konkludere

Det er for tidlig å konkludere om miljøeffektene etter Macondo-ulykken allerede nå, mener Havforskningsinstituttet.

– Vi har ingenting å utsette på de vitenskapelige artiklene OLF viser til, og det er oppløftende resultater. Men samtidig vil jeg advare mot å trekke konklusjoner om totaleffektene nå. Det er ikke tilstrekkelig å henvise til enkeltrapporter, sier Erik Olsen, leder av forskningsprogram for olje og fisk ved instituttet.

REDDET: Mange sjøfugl som var tilgriset av olje ble fanget og vasket før de ble sluppet ut igjen.

Annet økosystem

Han sier amerikanerne selv har satt ned en gruppe forskere som undersøker virkningen på økosystemet, og resultatene av dette arbeidet er ikke kommet ennå.

– Det blir feil for oss å sitte i Norge og konkludere om dette før de som kjenner økosystemet har gjort det.

Les også: Derfor vil utblåsningene fortsette å skje

Motstridende resultater

Olsen understreker at ikke alle vitenskapelige artikler fra Mexicogolfen er like oppløftende.

– Det har kommet motstridende resultater. Blant annet er det skrevet en artikkel som antyder at man kanskje har underestimert antallet døde sjøpattedyr. Artikkelforfatteren trekker frem at det kan ha blitt gjort feilmålinger ved bare å telle antall døde pattedyr man finner. Det reelle tallet kan være femti ganger høyere om man tar høyde for at mange døde dyr ikke blir funnet, sier forskeren.

TU mener: Olje kan lære av kjernekraft

Les mer om Deepwater Horizon-ulykken på vår temaside