Bergen får klyngetildeling: – Dette betyr alt

Vant kampen mot Kongsberg,

Bergen får klyngetildeling: – Dette betyr alt
Næringsminister Monica Mæland og kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (lengst til høyre) flankerer senior subseainnovatør Jon Oddvar Hellevang og administrerende direktør Owe Hagesæther fra GCE Subsea. Bilde: Tore Stensvold

Klyngeprogrammene

 • Norwegian Innovation Clusters (NIC) skal legge til rette for, utløse og forsterke samarbeidsbaserte utviklingsaktiviteter gjennom ulike regionale næringsklynger.
 • Programmet er et tilbud til organiserte grupperinger av bedrifter, kunnskapsinstitusjoner og andre utviklingsaktører som representer klynger med forutsetninger for økt verdiskaping basert på innovasjonssamarbeid.
 • Klyngeprogrammet tilbyr en kombinasjon av finansiell støtte og faglige tjenester til deltakerne innenfor tre programnivå:
 • Arena: nyetablerte og/eller umodne klyngeinitiativ, med en organisasjon, strategisk plattform og et ressursgrunnlag som gir et godt potensial for videre utvikling.
 • Norwegian Centres of Expertise (NCE): modne klyngeinitiativ med veletablert nasjonal posisjon og videre nasjonalt og internasjonalt vekstpotensial.
 • Global Centres of Expertise (GCE): modne klyngeinitiativ, med en veletablert posisjon innenfor globale verdikjeder.
 • Norwegian Innovation Clusters eies og drives i fellesskap av Innovasjon Norge, SIVA og Forskningsrådet.
 • Nærings- og fiskeridepartementet og Kommunal og moderniseringsdepartementet finansierer programmet. Det er i 2015 avsatt i alt 137 millioner kroner til Norwegian Innovation Clusters-programmet.

Her er de nye næringsklyngene:

Global Centres of Expertise (GCE)

 • GCE Subsea består omfatter en rekke bedrifter i Bergens-regionen med tyngdepunkt innen undervannsinstallasjoner, drift og vedlikehold av subsea produksjonssystemer. Gjennom mange års klyngesamarbeid er det etablert et meget sterkt fundament for videre posisjonering av norsk subsea kompetanse og teknologi internasjonalt. Med GCE-satsingen tar klyngen også mål av seg til å omstille og anvende verdensledende undervannsteknologi og -kompetanse på helt nye områder som havvind, offshore havbruk og mineralutvinning.
 • Norwegian Centres of Expertise (NCE): www.nceclusters.no
 • Health Technology er tidligere kjent under navnet Oslo Medtech, og representerer en ung og fremvoksende næring med stort potensial. Klyngen har et stort antall deltakerbedrifter med tyngdepunkt i Oslo-regionen. Klyngen har utviklet gode relasjoner til ledende fagmiljøer internasjonalt, og kan vise til svært gode resultater når det gjelder kommersialisering og vekst hos bedriftene i klyngen.
 • Seafood Innovation Cluster består av bedrifter på Vestlandet og har blant deltakelse noen av de største selskapene innenfor sjømatsektoren og toneangivende forsknings- og utdanningsmiljøer. Disse aktørene skal styrke hverandre og den globale markedsposisjonen til norsk sjømat. Viktige aktiviteter i klyngesamarbeidet vil være å forsterke bærekraften i sjømatproduksjonen, utvikle metoder for sykdomskontroll, forbedre fôrkvalitet og foring og bidra til økt matsikkerhet.
 • NCE Eyde er en klynge som samler prosessindustribedrifter på Sørlandet. Medlemmene produserer spesialiserte produkter til verdensmarkedet, og er eid av noen av verdens største globale konserner. Et viktig formål med klyngesamarbeidet er å utvikle mer bærekraftige løsninger som skal komme framtidens generasjoner til gode. Energieffektiv produksjon, miljørettet teknologi, samt lokale resirkulerings- og rensetiltak er viktige arbeidsområder.

Arena

 • Arena Innovasjon Torskefisk samler hele verdikjeden innen fangst, foredling og markedsføring av torsk. Deltakerbedriftene inkluderer rederier, verft, leverandører av tjenester og utstyr, kunnskapsaktører og andre samarbeidspartnere i Lofoten og Vesterålen. Målet er økt lønnsomhet gjennom forpliktende samarbeid mellom bedrifter og forsknings- og innovasjonspartnere. Sesongforlengelse, sterkere satsing på kvalitet og merkevarebygging er viktige elementer i samarbeidet.
 • Arena olje- og gassklynge Helgeland har base i Mo i Rana og har gjennom flere år satset bevisst på å utvikle seg som leverandør til olje- og gassmarkedet. Bedriftene i denne klyngen utgjør i sum et industrielt tyngdpunkt Nord-Norge i forhold til petroleumsvirksomheten på kontinentalsokkelen i nord. Klyngen har allerede et vel etablert samarbeid med regionale kunnskapsinstitusjoner.
 • Oslo Ed Tech Cluster består av en rekke små bedrifter innen lærings- og spillteknologi med base i Oslo-området. De ønsker å bruke klyngesamarbeid som et strategisk redskap for å vokse internasjonalt og bygge opp en helt ny næring i Norge. Oslo Ed Tech Cluster har tatt mål av seg til å lykkes i et raskt ekspanderende marked og være med å endre måten undervisning og læring drives i dag. Potensialet er betydelig både i skolen, bedriftsmarkedet og innen bistand. Klyngen vil samarbeide med ledende forskningsmiljøer for å få fram nye produkter og tjenester som virkelig fremmer læring.

På Kongsberg og Raufoss sitter noen litt skuffede sjeler og mumler om at næringsminister Monica Mæland hilser hjem til Bergen.

Næringsministeren har imidlertid ingenting med utvelgelsen å gjør, hun fikk bare æren av å presentere de nye klyngemedlemmene.  

I kampen mellom by og land, vest mot øst, er det vestlandshovedstaden som kan juble over å bli satt på verdenskartet for sin teknologi og produkter.

Gigantkontrakt til Kværner: Gigantkontrakt til Kværner - så mange jobber havner i Norge

Nye muligheter

– Dette betyr alt. Vi kan tenke langsiktig, gjennomføre strategien vår og sette i gang nye forskningsprosjekter. Det er spesielt viktig i disse nedgangs- og omstillingstider, sier administrerende direktør Owe Hagesæther i GCE Subsea.

Nyheten om den nye klyngestatusen kommer kort tid etter at verdens største leverandør av subseautstyr, FMC Technologies med hovedaktivitet på Kongsberg, offentliggjør kutt av 400 stillinger, på toppen av 120 offentliggjort i januar.

– Nå er oljebransjen i endringsmodus. Vi må se oss om etter nye muligheter, ikke minst på tvers av klyngene. Vi kan blant annet samarbeide med fornybarsektoren, gruvedrift på havbunnen og marin- og sjømatnæring, sier Hagesæther.

Storinvestor: Storinvestor: – Oljeingeniørene har vært overbetalt

Åpner dører

Utnevnelsen til GCE og NCE betyr både status og mange millioner kroner i støtte. I fjor rykket NODE, offshoreklyngen rundt boreteknologien i Kristiansand, opp til GCE. Det gjorde også den maritime klyngen, GCE Maritime, med Ålesund som geografisk sentrum.

Administrerende direktør Anne Grete Ellingsen i  GCE NODE fortalte at den nye statusen var til god hjelp for å komme ut.

– Statusen styrket vår posisjon globalt, blant annet i Brasil og USA. Vi kartlegger nå kompetanse og teknologi vi kan benytte for samarbeid med andre klynger, sa Ellingsen.

Internasjonalt panel: Internasjonalt panel: Norge har kun to teknologimiljøer i verdenstoppen

Næringspolitikk

Den internasjonale suksessen til blant annet maritim industri kan langt på vei forklares med evnen til å samarbeide i tillegg til å konkurrere. Dette er satt i system med offentlig hjelp og støtte der bedrifter, akademia og forskningsinstitusjoner samarbeider.

– Klyngeprogrammet er en svært viktig del av næringspolitikken i Norge. Gjennom samarbeidet i klynger utvikles sterke norske nærings- og kunnskapsmiljø og bedrifter som kan konkurrere med de beste i verden, sier næringsminister Monica Mæland.

Norsk gjennombrudd: Norsk gjennombrudd: Produserer 40 ganger raskere enn vanlige metoder

Tre divisjoner

Sammen med kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner offentliggjorde hun i dag hvilke klynger som får støtte og hvilke som rykker opp en divisjon i det tre-delte klyngesystemet, Norwegian Innovation Clusters.

Norwegian Innovation Clusters eies og drives i fellesskap av Forskningsrådet, Siva og Innovasjon Norge. Programmet tilbyr klyngestatus og støtte på tre nivåer; Arena for klynger i tidlig fase, NCE (Norwegian Centres of Expertise) for etablerte klynger med en nasjonalt ledende posisjon og GCE (Global Centres of Expertise) for godt etablerte klynger som er verdensledende innen sine områder.

Inntil i dag var det 12 NCE-er og to GCE-er. Fra og med nå er det tre GCE-er og 14 NCE-er.

Les også: Se hvordan kloakk fra 4,5 millioner amerikanere forvandles til gjødsel og strøm

Samarbeid og konkurranse

Styreleder i Innovasjon Norge, Per Otto Dyb, sa i sin innledning til offentliggjøringen at bedrifter som samarbeider innoverer mer, er mer produktive og har større konkurransekraft.

Han siterte Idar Ulstein, grunnleggeren av Ulstein-gruppen og ivrig pådriver i det som er blitt den maritime klyngen på Sunnmøre: «Vi samarbeider når vi kan, og konkurrer når vi må.»

Les også: Er det dette vi skal tjene milliardene våre på i fremtiden?

Muskelbygging

– Menon Business Economics fastslår i en analyse at klyngesatsingen gir økt verdiskaping. En effektanalyse som SSB har utarbeidet viser også at bedrifter som deltar i klyngesamarbeid både har høyere omsetning og sysselsetting sammenlignet med bedrifter som ikke deltar i slikt samarbeid, sa Dyb.

Administrerende direktør Espen Susegg i SIVA påpekte at oljenedgangen skaper utfordringer som betyr endring,

– Endring skaper innovasjon. De nye NCE-ene bygger innovasjonsmusklene større, sa Susegg.

Jakten på kreftkuren: Jakten på kreftkuren: Her er norske forskere helt i front

Skuffet – krummer ryggen

NCE Systems Engineering på Kongsberg hadde god tro på at de skulle innfrir kravene til GCE.

Konsernsjef Walter Qvam i Kongsberg Gruppen sa på Industrikonferansen på Kongsberg i mai at Kongsberg-klyngen sammen med den maritime-, petroleums- og Raufossklynga er blant de viktigste næringsklyngene.

– Nå er det storsamfunnet og lokalsamfunnets rolle å legge til rette for en videre vekst på disse stedene, sa konsernsjefen i sitt innlegg.

– Nå står vi foran starten på vår neste fase, ”Norge 6.0”. I denne fasen vil høyteknologisk industri være avgjørende. Vi må skape industrinasjonen Norge, og her kan Kongsbergklyngen ta en sentral posisjon, sa Qvam i sitt innlegg, referert på NCE Systems Engineerings nettside.

Les også: De mener de er Norges smarteste bedrift