50 hydrogenprosjekter i kø – venter på infrastruktur

Norled-fergen MF Hidle skulle etter planen bygges om til hydrogendrift i 2021-2022. Nå er prosjektet satt på pause – de mangler tilgang på hydrogen.

50 hydrogenprosjekter i kø – venter på infrastruktur
MF Hidle og MF Ombo bygges ved Ada Shipyard i Tyrkia for Norled og skal inn på Finnøysambandet. De skulle vært levert våren 2021, men er forsinket på grunn av korona. Foto: Norled

Norge ligger allerede langt framme på maritime hydrogenprosjekter. Manglende infrastrukturutbygging hindrer eller fører til utsettelser av opp mot 50 nye nullutslippsfartøy.

Gjennom Flagship-prosjektet støtter EU ombygging av den flunkende nye MF Hidle til bruk med trykksatt hydrogen. Norled har måttet sette prosjektet på pause, blant annet på grunn av den velkjente høna-og-egget-problematikken.

Fergen går nå på svinedyr biodiesel. Kan de få hydrogen til samme pris, begynner det å bli økonomi i prosjektet. GreenH har planer om å bygge hydrogenfabrikk på Fiskå, som ligger langs MF Hidles rute. Men GreenH trenger flere kunder for å kunne forsvare investeringen.

Finnøysambandet – Flagship-prosjektet

MF Hidle/MF Ombo

Kapasitet: 199 personer/60 biler

Lengde: 74 meter

Bredde: 14 meter

Daglig drift: 140 nm (260 km., 19 timer/døgn)

MF Hidle med hydrogen:

H2-forbruk: 460 kg/døgn (ikke bekreftet)

Sammenlignet med 1900 liter biodiesel/døgn

H2-lagring: 600 kg/250 bar – bunkring daglig

Kraftsystem: 3x200kW PEM brenselcelle fra Ballard

Batterikapasitet: 0-500 kWh (under vurdering)

Potensielle kunder finnes, men de setter ikke i gang prosjekter før de vet at det er hydrogen tilgjengelig.

20 + 30 prosjekter

Gjennom Grønt skipsfartsprogram har Eivind Dale i DNV god oversikt. De jobber med to konkrete prosjekter. Det ene er for Heidelberg Cement/Felleskjøpet om et 5500 dvt bulkskip, de har valgt Egil Ulvan Rederi til å bygge og drifte skipet. Statkraft og Skagerak Energi skal levere hydrogen, men har ikke valgt plassering av produksjonsanlegg. Veidekke planlegger to bulkskip på 3000 dvt, men har ikke valgt rederi og hydrogenprodusent ennå.

– Vi er involvert i ytterligere 20 prosjekter med vareeiere der hydrogen er svært aktuelt for å seile utslippsfritt. I tillegg har det i løpet av det siste året vært opp mot 30 prosjekter med rederier, hvorav flere av rederiene som tapte kampen om Heidelberg/Felleskjøpet-kontrakten, har valgt å gå videre på egen hånd, sier Dale.  

Den største festbremsen er merkostnader for hydrogenteknologi og drivstoff, sammen med usikkerhet rundt drivstoffleveranser, enten det er trykksatt hydrogen eller flytende.

Høner og egg

Prosjektleder Ivan Østvik i Norled etterlyser koordinering og samarbeid.  

– Det er mange skipsprosjekter under utvikling, men næringen mangler forutsigbarhet når det gjelder hydrogen-produksjon tilpasset maritim drift. Det er mange planer for både trykksatt og flytende produksjon, men enn så lenge ser det ut til å gå mange år før dette er på plass langs kysten, sier han.

Han påpeker at det er et stort sprik i prisingen som gjør det vanskelig for redere å regne hjem kostnadene.

– For MF Hydra vil flytende hydrogen hentes fra Tyskland med lastebil inntil et tilsvarende produkt produseres i Norge. Det er foreløpig uvisst, sier han.

Østvik etterlyser helhetstenkning og samordning. Rundt Rogaland er det planlagt flere hydrogendrevne fartøy, men foreløpig er det ingen vedtak om produksjon.

Les også

Mangler en kunde

Én ferge etterspør for lite H2, mens flere skip sammen kan danne et markedsgrunnlag. Østvik mener det burde være mulig å få de ulike prosjektene til å se behovene sammen og etablere produksjon der det finnes et marked. I Rogaland kan det være aktuelt å forsyne både to Norled-ferger, to frakteskip for Topeka og bulkskipet som Heidelberg/Felleskjøpet skal ha i drift i 2024. Veidekkes bulkskip kan antakelig også være en aktuell forbruker.

Selskapet GreenH har tomt og planer klare for et anlegg på Fiskå som kan produsere 1 tonn komprimert H2 per dag. Fergen MF Hidle trenger bare halvparten, altså 500 kilo. Da blir det hydrogenet for dyrt for rederiet og markedet for lite for produksjonsanlegget.

Green H vil bygge hydrogenanlegg på denne tomta ved Fiskå. Foto: GreenH

Samtidig har bulkskip-prosjektet Felleskjøpet/Heidelberg inngått avtale med Statkraft og Skagerak Energi om levering av grønn, komprimert hydrogen ved to lokasjoner – ett på Østlandet i Ytre Oslofjord og ett på Sør-Vestlandet, nær Stavanger. Energiselskapene har foreløpig ikke spesifisert nøyaktig hvor produksjonsanlegget skal ligge. Kunne Norled og Heidelberg/Felleskjøpet sett prosjektene i sammenheng, kunne det dannet grunnlag for en produksjonsfabrikk. Bulkskipet skal få H2 levert i containere som byttes ut (container swap). Veidekkes to planlagte bulkskip på 3000 dvt hver skal gå på komprimert hydrogen, men også ha dual fuel-muligheter (diesel-elektrisk) for fleksibilitet.

Knutepunkt – sjø og land

Regjeringen har i sitt veikart for hydrogen foreslått å etablere fem hydrogenknutepunkter innen maritim transport med mulighet for tilknytning av løsninger også for industri og landtransport innen 2025.

Statkraft og Skagerak Energi ser muligheter for at de kan stå for ett av knutepunktene. Da Heidelberg Cement/Felleskjøpet og GSP skulle velge leverandør, var Statkraft/Skagerak Energis  forslag til løsning og plassering av leveransepunkter vesentlig.

MG Marin leder konsortiet som står bak ZEFF, en trimaran med foiler og hydrogen-brenselcelle.
LMG Marin leder konsortiet som står bak ZEFF, en trimaran med foiler og hydrogen-brenselcelle. Illustrasjon: LMG Marin

Dale påpeker at foreslått leveransepunkt i Ytre Oslofjord i tillegg til å passe svært godt i ruteopplegget for HeidelbergCement og Felleskjøpet Agri, også vil være et leveransepunkt som dekker Oslofjorden/Østlandsområdet for andre maritime prosjekter.

Dale sier at Skagerak Energi/Statkraft er konkrete på hvor de ønsker å produsere/levere, men ikke kan ikke publisere dette ennå.

– Produksjonssted på Vestlandet er også bestemt. Mulige leveransepunkter andre steder enn produksjonssted er noe vi skal se nærmere på i prosjektet, sier Dale. 

Han sier til TU at GSP-prosjektet la vekt på å se flere mulige prosjekter i sammenheng ved valg av hydrogen-leverandør. Grønt skipsfartsprogram er involvert i 22 konkrete prosjekter for vareeiere via GSPs servicekontor for grønn flåtefornyelse. I tillegg kommer fergeprosjektene og Topeka, samt flere andre. (Se liste over kjente prosjekter nederst.)

Les også

Pilot-E

– Både i Oslofjord-området og på Vestlandet er det flere aktuelle prosjekter som kan benytte knutepunkt i ett eller begge områder. Det som blir viktig framover, er å sørge for at hele kysten dekkes, sier Dale.

Han viser til at to av temaene for neste Pilot E-utlysning i september er rettet mot nullutslipps nærskipsfrakt og hydrogen-knutepunkt. For å søke Pilot-E-midler kreves det at bedrifter går sammen og presenterer helhetlige prosjekter med en realistisk plan for å bringe innovative løsninger fra idé til kommersialisering.

– Det åpner for at man kan se ut over enkeltprosjekter, sier Dale.

Komprimert – flytende?

Egil Ulvan Rederi skal bygge verdens første hydrogendrevne bulkskip. Verft er ennå ikke bestemt. Illustrasjon: Norwegian Ship Design TNSDC/Ulvan

Statkraft og Skagerak Energi skal nå jobbe videre sammen med Grønt Skipsfartsprogram/DNV, Heidelberg Cement, Felleskjøpet, rederiet Egil Ulvan og designselskapet Norwegian Ship Design for å detaljere ut konseptet og velge endelig plassering av anleggene. Planen er at prosjektet skal være klart til investeringsbeslutning vinteren 2022 for å kunne starte leveranser høsten 2023.

Dale sier at det for maritim transport  vil være behov for både komprimert og flytende hydrogen framover. Pris og tilgjengelighet spiller en avgjørende rolle. Komprimert  er så langt vesentlig rimeligere.

For lange strekninger vil flytende være mest aktuelt sammen med ammoniakk. Analyser servicekontoret til Grønt skipsfartsprogram har gjort for en rekke rederier, viser foreløpig litt for høye kostnader for at rederiene tør å gå i gang.

Daler er imidlertid gledelig overrasket over hvor energieffektivt skip Egil Ulvan Rederi er kommet fram til.

– Kombinert med vindkraft og et energieffektivt skrog og skipskonsept kommer man veldig langt med komprimert hydrogen, sier Dale.

Les også

Vareeierforum

Nøkkelen til å lykkes med flere prosjekter er å få vareeiere til å se muligheter for å samarbeide og kombinere lastebehov.

Aero 40 er konseptet til Brødrene Aa for nullutslipps hurtigbåt med brenselcelle og hydrogen. Illustrasjon: Randi Aarekol

Grønt skipsfartsprogram og NHO har gått sammen og etablert et vareeierforum. Der håper de å kunne hjelpe forskjellige selskaper med å finne sammen og løse felles transportbehov innen både tørr- og våtbulk samt havbruk. Ved å utnytte synergier kan kostnadene til grønn varetransport gå ned.

– Vareeierforumet er en arena for å diskutere løsninger, lære av hverandre og overkomme barrierer. Selv om mange vareeiere er store, har de ikke kompetanse og ressurser alene til å gjennomføre og bestille lavutslippsløsninger. Gjennom forumet får de hjelp til å samarbeide om transportløsning og finne egnet skip, sier Dale.

Ammoniakk-rederi

Viridis Bulk Carriers planlegger en serie bulkskip som skal gå på ammoniakk (NH3).
Viridis Bulk Carriers planlegger en serie bulkskip som skal gå på ammoniakk (NH3). Foto: Viridis

Et nystartet rederi har tatt skjeen i egen hånd. Virdis Bulk Carriers ble etablert av Amon Maritime og Navigare Logistics for å gi tilbud på bulkskip til Heidelberg Cement/Felleskjøpet.

Selv om de tapte den kontrakten, ga de ikke opp planene om å bygge nullutslipps bulkskip og har nå fått intensjonsavtale med fem befraktere.  

Planen er å ha en serie ammoniakkdrevne skip under bygging fra 2022, med levering fra 2024 og framover. Avtalen med Elkem, Vestkorn, BioMar, Franzefoss Minerals og Saltimport kan gi grunnlag for et nettverk av skip, drivstofflogistikk og varestrømmer fra de fem.

MARITIME HYDROGENPROSJEKTER

LAND

PROSJEKT

H2/Teknologi

STATUS/I DRIFT

Norge

Ferge: MF Hydra – Statens vegvesen/Norled

Flytende, FC

Oppstart med H2/FC april 2022

Norge

Ferge: MF Hidle – Norled EU-prosjekt Flagship

Trykksatt, FC

Høst 2021. Satt på pause – mangler finansiering/H2-infrastruktur

Norge

Arbeidsbåt: Hydrogen/brenselcelle arbeidsbåt for havbruk. Pilot E-støtte. Prosjektleder: RENERGY

H2/FC

2022: Byggestart fartøy og landanlegg.

2023: Sjøsetting og H2-produksjon

Norge

Bulkskip: Grønt skipsfartsprogram.

Heidelberg Cement/Felleskjøpet. 5.500 dvt bulkskip for frakt av stein øst/korn vest. Kontrakt med Egil Ulvan Rederi.

Trykksatt (container-bytte), forbrenningsmotor fra ABC

I drift høst 2023/vinter 2024

Norge

Godsfartøy: Topeka. Wilhelmsen leder konsortium som skal bygge to H2-drevne frakteskip. EU-finansiering HySHIP

Flytende, FC

2024

Norge

Bulkskip: Grønt skipsfartsprogram. Veidekke – bygger to 3.000 dvt bulkskip for stein/asfalt/byggematerialer

Trykksatt, FC

2024 Ut på anbud 2021

Norge

Bulkskip: Viridis Bulk Carriers vil bygge en serie ammoniakkdrevne. Avtale med fem vareiere.

Ammoniakk (NH3)

Første levert 2024 - anbud ut i 2022

Norge

Ferge: Statens vegvesen Rv 80 Bodø-Værøy-Røst-Moskenes.

Trolig flytende H2, FC

2025

Norge

Containerskip: Ulstein/Edge Navigation og ABB – skal utvikle nullutslipps containerskip med X-Bow

Ikke avgjort

Ikke bestemt

Norge

Havvind serviceskip: Edda Wind klargjør fire nye serviceskip for nullutslipp

LOHC, FC

Tidligst 2026

Norge

Hurtigbåt: ZEFF – Zero emission fast Ferry – konstellasjon som vil by på hurtigbåtanbud

Trykksatt og flytende, FC

Uvisst

 Norge

Hurtigbåt: Brødrene Aa og partnerne Seam (tidligere Westcon), Borela og Ocean Hyway Cluster vil konkurrere om hirtigbåtkontrakter med kosneptet Aero.

 Trykksatt, FC

 Uvisst

Frankrike

Lekter: Compagnie Fluvial de Transport (CFT) og Sogestran bygger en 50 meter lang Zulu-lekter for 300 tonn gods på Seinen i Paris-området fra desember 2021. EU Flagship-prosjekt.

 

Trykksatt, FC

Desember 2021

Nederland

Lekter: Maas.Future Proof Shipping (FPS) bygger om 110 meter lange Maas til hydrogendrift ved Holland Shipyards Group (HSG). FPS skal bygge 10 lektere/nullutslippsskip for utleie.  

Trykksatt, FC

2021

USA

Passasjerbåt: Water-Go-Round - katamaran for passasjerfrakt i San Fransisco Bay. Norske Hexagon er leverandør

Trykksatt, FC

2021? (Utsatt mange ganger)

Skottland

Ferge: Eu-prosjekt HySEAS III. Kongsberg Maritime tester fullskala Brenselcelle og hydrogensystem testes på Ågotnes 2021

 

2023?