DATATELE

Vil forby flatskjermen din

Blir denne forbudt?
Blir denne forbudt?Bilde: Samsung

Disse stoffene kan forbys:

 • Mellomkjedede klorparafiner (MCCP)
 • Bisfenol A
 • Muskxylen
 • Muskketon
 • Triklosan
 • Det perfluorerte stoffet PFOA
 • De bromerte flammehemmerne HBCDD og TBBPA

I tillegg foreslås en utvidet regulering av følgende stoffer:

 • Mykneren DEHP
 • De tinnorganiske forbindelsene TBT og TFT
 • Pentaklorfenol
 • Tensidene DTDMAC, DODMAC/DSDMAC og DHTDMAC
 • Tungmetallene bly, kadmium, arsen og deres forbindelser

Forbudet omfatter produksjon, import, eksport og omsetning av forbrukerprodukter som inneholder et opplistet stoff, når innholdet av stoff i produktets enkeltdeler er lik eller høyere enn de oppgitte grenseverdiene.

- Blir forslaget om forbud som nylig har vært ute på høring en realitet, vil det innebære at en rekke elektroniske produkter blir forbudt omsatt i Norge, sier Synnøve Bjørke, administrerende direktør i Elektronikkbransjen til Aftenposten.

Alt fra PC-er og mobiltelefoner til kameraer og flat-TV-er vil i praksis bli rammet av forbudet.

- Finnes ingen alternativer

Per Morten Hoff i IKT-Norge, som har samarbeidet med Elektronikkbransjen om en felles høringsuttalelse, er også svært bekymret for konsekvensene et forbud kan medføre.

- Det er naivt å tro at store internasjonale produsenter som det her er snakk om ser seg tjent med å lage kostbare spesialløsninger for et så lite marked som Norge, og det finnes heller ikke alternative løsninger som tilfredsstiller forslaget til forbud mot miljøgifter, sier Hoff til Aftenposten.

Åpne for endringer

Både Bjørke og Hoff mener at norske myndigheter burde følge regelverket i EU.

- På oss kan det virke som om departementet og regjeringen har latt ønsket om å ha en lederrolle i internasjonalt miljøarbeid har tatt overhånd, sier Bjørke.

Inger Grethe England i Statens forurensningstilsyn stiller seg uforstående til påstandene om at forbudet vil resultere i tomme butikkhyller.

- Poenget med en høring er nettopp å få alle sider av saken belyst, og skulle det vise seg at grenseverdiene er for lave, eller at det ikke finnes gode nok alternativer, så må vi selvsagt vurdere endringer, sier England til Aftenposten.

Les mer om: