Fredag 13. desember 2019 gikk det et steinras ved E18 Bommestad i Larvik. Cirka 1000 kubikkmeter med løse steinmasser og steinblokker raste ned ved E18. Ytterligere 300 kubikkmeter med løse blokker ble fjernet noen dager etter raset.

Les også

Vurdert av ulike geologmiljøer

Hele området rundt raset har blitt vurdert av ulike geologmiljøer med tanke på sikkerhet. Basert på råd fra disse miljøene, har Statens vegvesen nå besluttet å fjerne mer av fjellområdet, både nord og sør for selve rasstedet.

– Hvor mye vi må sprenge vekk, vil vi kontinuerlig vurdere etter hver sprengning. Hvor langt ned mot vegbanen vi må sprenge kan vi ikke fastsette nå siden hele arbeidet vil bygge på informasjon vi får i takt med fremdriften, sier Tore Jan Hansen, prosjektleder i Statens vegvesen.

Les også

Fjellrensk starter neste uke

Søndre delen av fjellskjæringen er ca. 30 meter høy. Her vil store deler av toppen bli sprengt ned. Den nordre delen fremstår mer stabil og har mindre høyde, men også her vil det bli gjort tiltak. I første rekke vurderer Statens vegvesen økt bruk av sikringsbolter og steinsprangnett.

Så langt har Statens vegvesen ervervet arealet på toppen av fjellskjæringen, og det pågår hugging av skog. Det er i tillegg anlagt anleggsveg for maskiner som skal utføre fjellrensk. Arbeidet med fjellrensk vil starte i løpet av uke 4.

Les også

Ikke omkjøring via Larvik sentrum

Fremdriften på sprengningsarbeidet er basert på at E18-trafikken skal gå som tofeltstrafikk slik det er langs Bommestad nå i dag. Det vil si at Statens vegvesen ikke ønsker omkjøring via Larvik sentrum.

– Vi ser på muligheten for å stenge E18 den tiden det tar å sprenge, sjekke området etter at salven er gått, og for deretter å åpne E18 for trafikk forbi Bommestad igjen, forteller Hansen i meldingen.

En slik fremgangsmåte gjør at selve sprengningsarbeidet tar noe lengre tid. Det vil bli brukt små sprengningssalver for å ha kontroll med rystelser slik at ikke stein utilsiktet faller ned på vegbanen.

Det er allerede iverksatt ulike tiltak for å sikre nordgående løp hvor trafikken går i dag. Det er montert stålcontainere i to høyder og hvor alle er låst sammen. I tillegg er hver og en av disse belastet med betongblokker som veier mellom fire til åtte tonn som gjør containerne tyngre og dermed danner en kraftigere buffervegg.

Les også

Når får vi normal trafikk på E18?

– Det er vanskelig å kunne si eksakt når vi kan forvente normal trafikkavvikling på E18 igjen. Dette fordi geologer må vurdere hvor mye fjell som må sprenges og tiltak som fjellsikringsarbeid i form av fjellbolter og sikringsnett gjennom hele arbeidet. Statens vegvesen kan i dag ikke være mer presise enn at arbeidene vil kunne ta 1-2 måneder, forklarer Tore Jan Hansen.

Les også

Årsaken til raset

Vegdirektøren har nedsatt en ekstern ekspertgruppe som skal vurdere årsaken til raset ved E18 Bommestad, og de skal levere sin rapport 15. februar. Statens vegvesen vil ikke kommenterer årsak før ekspertgruppen har presentert sin rapport.

Les også