PROSJEKTER

Vegvesenet felt i Kofa: Skulle ha avvist entreprenør

Kofa-sak nummer to med utgangspunkt i utbyggingen av fylkesvei 169.

Vegen skal etter planen åpne høsten 2020.
Vegen skal etter planen åpne høsten 2020. Illustrasjon: Statens vegvesen
20. nov. 2019 - 05:00

Igjen er en sak fra utbyggingen av fylkesvei 169 Fjellsrud-Stensrud kommet opp i Kofa.

Strekningen ligger ved Gan i Fet kommune i Akershus, og er også kjent som Hølandsveien. I september skrev Veier24 om at det har vært uenighet om tildelingen av hovedkontrakten. Det var Huser Entreprenør som fikk den jobben i sin tid. Konkurrent Anlegg Øst klaget saken inn for Kofa, men fikk ikke medhold.

Nå er det en kontrakt om støytiltak langs samme fylkesvei som er stridens eple, også den fra 2018.

Statens vegvesen kunngjorde 12. april 2018 en åpen tilbudskonkurranse om en utførelsesentreprise for støytiltak på boliger og uteplasser langs fylkesveg 169 Fjellsrud-Stensrud. Tilbudsfrist var 2. juni 2018.

I konkurransegrunnlaget ble det stilt kvalifikasjonskrav om blant annet økonomisk og
finansiell kapasitet, og gjennomføringsevne.

Kvalifikasjonskravet om gjennomføringsevne inneholdt blant annet denne formuleringen: «Det kreves at anleggsleder og min. en person pr. lag har gjennomgått kurs for støyisolering av boliger.»

Les også

Elverhøybrua blir klar for trafikk før jul

Fikk to tilbud

Vegvesenet fikk inn to tilbud, fra RK Montasje og fra Strand Entreprenør. Sistnevnte hadde lavest pris.

Strand Entreprenør ble tildelt kontrakten i juni 2018. RK Montasje klaget på tildelingen et par uker senere. Resultatet ble at Vegvesenet tok klagen til følge, og tildelingsbeslutningen ble annullert i begynnelsen av august. I den sammenhengen etterlyste Vegvesenet noen flere opplysninger fra Strand Entreprenør, deriblant disse:

  • Dokumentasjon på at ansvarlige på byggeplassen skal være ansatt hos tilbyder og
    utføre minst 25 prosent av timeverkene.
  • Dokumentasjon på bemanning og tilstrekkelig stor arbeidsstyrke for gjennomføring
    av kontrakten.
  • Erklæring om solidaransvar fra firmaet Byggmester Strand (søsterselskap til Strand Entreprenør).

Vegvesenet fikk den dokumentasjonen de var ute etter, og et par uker senere ble Strand tildelt kontrakten på nytt. Partene signerte kontrakten 6. september 2018.

RK Montasje klaget saken inn for Kofa (Klagenemnda for offentlige anskaffelser) i slutten av november 2018.

Brøyting, snøbrøyting, fresing, april 2022
Les også

Gikk glipp av oppdrag til 249 millioner på grunn av feilprising

Det var ikke likebehandling

RK Montasje mente at Vegvesenet hadde brutt prinsippene for forutberegnelighet og likebehandling ved å gå i dialog med Strand Entreprenør og tillate firmaet å ettersende dokumentasjon som endret tilbudet slik at de ble kvalifisert.

RK Montasje mente også at Vegvesenet hadde brutt likebehandlingsprinsippet i forskriften ved å kun invitere én av de to leverandørene til å endre sitt tilbud.

I tillegg klaget RK Montasje på at Vegvesenet hadde brutt prinsippet om forutberegnelighet ved å åpne for forhandlinger og dialog etter at tildelingen har funnet sted.

Vegvesenet skal også ha brutt forskriften ved ikke å avvise valgte leverandør ved den første og den andre tildelingen som følge av manglende oppfyllelse av kvalifikasjonskravene om blant annet gjennomføringsevne og økonomisk og finansiell
kapasitet.

Litt av hvert, der altså, men Vegvesenet mente at de ikke hadde gjort noe feil. Etaten bestred ikke at den første kvalifikasjonsvurderingen var mangelfull, men avviste ellers alle påstander fra RK Montasje.

Les også

Presis Vegdrift klaget til Kofa: Hadde Veidekke nok folk på plass?

Hadde ikke kurset som trengtes

Kofa sier i sin vurdering at «Det eneste som etter nemndas syn kunne tenkes å aktualisere en problemstilling i relasjon til likebehandlingsprinsippet i foreliggende sak, er at den nøkkelpersonen som er valgte leverandørs anleggsleder/formann for prosjektet, ble ansatt etter tilbudsfristens utløp. I denne saken er imidlertid ikke dette problematisk.»

Nemnda mener at ingenting tilsier at dialogen som ble gjennomført med valgte leverandør er i strid med kravet til likebehandling.

Men verre er dette: Strand Entreprenør hadde i sitt tilbud bare vist til at prosjektlederen hadde gjennomgått kurs for støyisolering av boliger. Men i utlysingen var det stilt som  uttrykkelig krav at også anleggsleder skulle ha gjennomgått et slikt kurs. Det hadde ikke Strand Entreprenør dokumentert.

Vegvesenet har etter Kofas syn ikke håndtert denne delen av saken på en forsvarlig måte i kvalifikasjonsvurderingen.

Vegvesenet har dermed handlet i strid med anskaffelsesforskriftens paragraf 9-5 (1) bokstav a ved ikke å avvise valgte leverandør.

Nytt dobbeltspor: Sandbukta-Moss-Såstad
Les også

Bane Nor påla å stanse alt arbeid utenfor kvikkleiresonen. Nå kommer Arbeidstilsynet på banen

Dette var brudd på forskriften

Og så kommer en svakt syrlig kommentar fra Kofas side; Vegvesenet hadde nemlig innvendt at heller ikke RK Montasje hadde dokumentert en eneste nøkkelperson med det etterspurte kurset i sitt tilbud. «Hvorvidt dette medfører at også klager skulle vært avvist, er noe innklagede selv måtte tatt stilling til,» kommenterer Kofa.

Og ut fra det resultatet som klagenemnda er kommet til, er så er det heller ikke nødvendig for nemnda å ta stilling til de øvrige anførslene fra RK Montasje.

Konklusjon: Statens vegvesen Region øst har brutt forskriften § 9-5 (1) bokstav a ved ikke å avvise valgte leverandør. RK Montasjes anførsler om at innklagede har brutt regelverket ved å gå i dialog med valgte leverandør, har imidlertid ikke ført frem.

Avgjørelsen falt 18. november i år.

Anleggsvalse, gang- og sykkelvei, veiarbeid
Les også

Konkurrent mener entreprenøren ikke er kvalifisert til å bygge vei

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.