Ufaglærte riggarbeidere kan øke risikoen for ulykker

Konklusjon i Sintef-rapport.

Ufaglærte riggarbeidere kan øke risikoen for ulykker
En rapport Sintef har utarbeidet på oppdrag fra Petroleumstilsynet viser at manglende kompetanse og erfaring kan øke sikkerhetsrisikoen ombord på rigger. Bilde: Colourbox

På oppdrag fra Petroleumstilsynet (Ptil) har Sintef utarbeidet en rapport om kapasitet og kompetanse i riggnæringen. Målet var å vurdere hvilke konsekvenser utilstrekkelig kompetanse kan ha for helse, miljø og sikkerhet.

Bakgrunnen for rapporten var et høyt og økende aktivitetsnivå i riggnæringen, med press på tilgangen til kvalifisert personell.

Her er det ikke nødvendigvis det å skaffe antallet hoder som er utfordringer, men hoder som har kompetansen og erfaringer disse må besitte når de entrer riggflåten.

Denne situasjonen har endret seg en del siden rapporten ble bestilt, men funnene er likevel relevante.

Både ja og nei

Rapporten til Sintef viser at kapasiteten i riggnæringen oppleves ikke som en utfordring verken av ansatte i riggselskapene eller bransjeorganisasjonene som har deltatt i undersøkelsen.

Utfordringen er koblet til at mange av søkerne ikke er godt nok kvalifisert, ved at de mangler arbeidserfaring, erfaring fra norsk sokkel eller godkjent fagbrev. Utenlandske arbeidere utgjør også en utfordring i enkelte tilfeller på grunn av språkbarrierer og ulik sikkerhetskultur, opplyser Sintef i rapporten.

Og konklusjonen lander på at dette kan utgjøre en sikkerhetsrisiko. Det er både snakk om risikoen for personskader og storulykkesrisiko.

– Men svaret fra analysen av datamaterialet er både ja og nei, skriver Sintef-forfatterne.

Les også: Ni ganger har North Energy boret etter olje siden 2007. Kun én gang har det gitt penger i kassa

– Kan utgjøre sikkerhetsrisiko

– Med bakgrunn i resultatene fra dette prosjektet er det mulig å si at mangel på kompetanse og erfaring kan føre til dårligere sikkerhet offshore. I dag etterspør riggselskapene fagbrev og maritim utdanning når de ansetter nye folk. Hvis det blir en periode der man må rekruttere mange ufaglærte og uerfarne, kan det utgjøre en sikkerhetsrisiko, konkluderer rapporten.

Sintef skriver videre at utfordringen er størst hvis den ansatte både er uerfaren i riggnæringen og i stillingen som han eller hun skal bekle.

Det vil kreve omfattende opplæring om bord, der de erfarne riggarbeiderne må bruke mye av tiden sin til opplæring av nytt mannskap.

Men det er også argumenter for at sikkerhetsrisikoen ikke blir forverret, selv med manglende kompetanse og erfaring.

– På den annen side kan nye rigger med ny teknologi og en god sammensetning av erfarne og uerfarne om bord bidra til å fremme en sikker arbeidspraksis. Riggselskapene og bransjeorganisasjonene har per i dag ikke erfart at mangel på kompetanse har medført større sikkerhetsrisiko sammenlignet med tidligere, skriver forfatterne.

Les også: Statoil-direktør «nappet» av omstridt gassturbin fra Sverdrup-modell

Virker inn på arbeidspraksis

Årsaken til at ufaglærte og ansatte med liten erfaring kan gi økt sikkerhetsrisiko handler i stor grad om at erfaring virker inn på arbeidspraksis, ifølge rapporten.

Dette gjelder spesielt ved risikoen for personskader.

– Mange av de nye ansatte som behøves på sokkelen i årene som kommer er trolig unge og uerfarne. Det vil kunne gi en økt eksponering for hendelser. Riggselskapene vi intervjuet underveis i prosjektet har opplevd at de som er unge og mangler erfaring skader seg, skriver forfatterne av rapporten.

I rapporten står det også at fagforeningene i offshorenæringen uttrykker bekymring for det kommende høye aktivitetsnivået og mulige sikkerhetsmessige konsekvenser av dette. De påstår at tidligere svingninger i denne næringen har ført til ulykker og hendelser.

Les også: Barentshavet var oljeindustriens nye lekeplass. Nå utsettes prosjekter og funn leveres tilbake

Rapporten trekker paralleller til Deepwater Horizon-ulykken i Mexico-gulfen i 2010. Her ble det avdekket mangelfull opplæring av ansatte. AFP

– Vesentlig i uforutsette hendelser

For å kunne forhindre storulyker, påpeker fofatterne av rapporten at det å ha tilstrekkelig med kompetanse og erfaring om bord, er vesentlig for hvordan man evner å håndtere uforutsette hendelser.

– Hvis et mannskap består av for mange uerfarne, kan dette utgjøre en ekstra sikkerhetsrisiko.

Rapporten viser blant annet til granskingen av Deepwater Horizon-ulykken, hvor det ble avdekket at det var mangelfull opplæring av personell hos både operatørselskapet og riggselskapet.

Dette innebar både manglende formell opplæring i hvordan ansatte skulle gjennomføre eller tolke en negativ trykktest, og hvordan mannskapet skulle håndtere en kritisk brønnkontrollsituasjon, som en alvorlig utblåsning.

– Mangelfull opplæring gjorde de ansatte sårbare for feil når de stod overfor hendelser som lå utenfor deres ekspertise og erfaring. I granskningen fant man at riggmannskapet hadde mangelfull risikoforståelse, der man ikke klarte å fange opp signaler forut for hendelser. De stengte for eksempel ikke brønnen umiddelbart etter at de observerte unormale trykkregistrereringer, påpeker Sintef.

Les også: Sverdrup blir 8 ganger så tung som Gudrun og får flere senger enn Stavangers største hotell

Vil ha flere lærlinger

Rapporten inkluderer også en rekke anbefalinger for hvordan riggbransjen kan arbeide videre med helse- miljø- og sikkerhetsutfordringer.

Sintef foreslår blant annet en gjennomgang av kompetansekrav, i et samarbeid med riggselskapene, Norsk olje og gass, Rederiforbundet og Petroleumstilsynet, for å utvikle en felles bransjepraksis.

I tillegg mener Sintef at det bør legges felles strategier for å ta inn flere lærlinger, for å kunne møte fremtidens behov for kompetanse og vekst. I rapporten påpekes det at ordningen med lærlinger ombord på riggene fungerer godt i dag, fordi det gir økt bemanning for selskapene.

Muligheten for mer fleksible arbeidstidsordninger for lærlinger blir i tillegg etterspurt.

Behovet for tilstrekkelig med opplæring både på land, ved hjelp av simulatortrening, og offshore, trekkes også fram. Men her mener Sintef at det er behov for en mer systematisk evaluering av kurs- og opplæringstiltak enn det som tilbys i riggnæringen i dag, slik at kursene i større grad oppleves relevante og nyttige. 

I tillegg mener Sintef at miksen av ansatte er viktig.

– I og med at det er mangel på kompetanse per i dag for å bemanne rigger med kvalifisert personell, er det viktig å oppnå en blanding av erfarne og uerfarne fagarbeidere om bord. Riktig sammensetning av crew og god oppfølging av de uerfarne vil bidra til å fremme gode HMS-forhold om bord.

Her kan du lese hele rapporten.

Les også: Verdens første flytende LNG-anlegg skal ikke trenge vedlikehold på 25 år

Kristiansund, 24.04.2014 VNG pressetur til Transocean Artic. Foto: Helge Hansen
Situasjonen i riggnæringen har endret seg siden rapporten ble bestilt, det er ikke lenger like stort behov for nyansettelser. Men funnene i rapporten er likevel relevante, mener Petroleumstilsynet. HELGE HANSEN/Montag as

– Fremdeles gjeldende

Petroleumstilsynet bestilte rapporten etter at Sikkerhetsforum i fjor tok tak i kapasitet og kompetanse i riggnæringen, som en av de store utfordringene i bransjen. I tillegg ble det også ført tilsyn ved flere rigger, hvor Ptil kartla kompetansen.

– Situasjonsbildet har endret seg i 2014, det er ikke full stopp, men kostnadskuttene merkes. Det er flere nye rigger på vei til norsk sokkel, to fikk samsvarsuttalelse i august og det tre nye søknader er under behandling. Samtidig er også rigger på vei bort. Dermed er ikke utfordringen med å få tak i kompetanse like stor i dag, sier pressekontakt Eileen Brundtland til Teknisk Ukeblad.

Hun påpeker likevel at det ikke betyr at funnene ikke er viktige.

– Det er fremdeles aktuelt med kompetanse på riggene, spesielt det å sette sammen team med blanding av erfarne og uerfarne medarbeidere. Og konklusjonen med at mange uerfarne og ufaglærte kan øke sikkerhetsrisikoen er fremdeles gjeldende, påpeker hun.

– Ikke noe galt i å være ny

Hun framhever at det ikke er noe galt i å være ny og mangle erfaring, men at sammensetningen av kompetanse på en rigg er viktig.

– Alle må jo begynne en gang. Nettopp derfor er det å planlegge og sette sammen gode team, hvor de erfarne kan hjelpe de uerfarne, viktig for å forhindre ulykker. Og du må sørge for at uerfarne får god opplæring, at de ikke får for raske opprykk og at det ikke er for mange uerfarne samtidig, poengterer Brundtland.

Hun påpeker at i kuttrunder hvor riggansatte mister jobben, eller et generasjonsskifte, hvor mange går av med pensjon, så må kompetansenivået likevel holdes oppe.

– Og det er ikke noe Ptil kan styre. Det er selskapenes ansvar å sørge for at nye hoder som kommer inn får den rette opplæringen, at de får opp kompetansen, forklarer hun.

Les også:

Færre nyutdannede får jobbtilbud i oljebransjen

25 prosent av all uoppdaget olje i verden kan ligge bak iskanten

Dette ville Tesla-sjefen gjort dersom han ledet et oljeselskap  

Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.