TUNNELER

Tunnelsikkerhet: Fylket brøt taushetsplikten og får en skrape fra Kofa

Fylket ble klaget inn for Kofa blant annet for for å ha sendt ut opplysninger om konkurrentenes timepriser.

Nordre portal fil fylkesvei 862 under Tromsø.
Nordre portal fil fylkesvei 862 under Tromsø. Foto: Google Maps
20. mars 2021 - 11:55

Troms og Finnmark fylkeskommune kunngjorde 11. februar 2020 at det ville inngå en kontrakt om nytt sikkerhetskonsept for tunnelsystemet på Tromsøya.

Et branntilsyn hadde avdekket utilstrekkelig dokumentasjon av brannsikkerheten i tunnelsystemet. Fylket ville leie inn prosjektledelse som skulle ha ansvar for å utarbeide et sikkerhetskonsept for hele tunnelsystemet, inkludert et parkeringsanlegg.

Tilbudsfrist var satt til 2. mars 2020.

Kriteriene i kontrakten var vektet slik: Pris 30 prosent og kvalitet 70 prosent.

Det må bygges solkraft på 220.000 hustak innen 2030 for å nå solkraftmålet, mener NHO Elektro.
Les også

NHO Elektro: Det må bygges solkraft på 220.000 hustak innen 2030

«For stor risiko»

Før fristen gikk ut fikk fylket brev fra Asplan Viak. Konsulentfirmaet skrev at det hadde tenkt å gi tilbud, men hadde kommet til at konkurransen innebar for stor risiko. Årsak: Det skulle konkurreres på fastpris på produktene. Ifølge beskrivelsen av oppdraget måtte det påregnes en del utviklingsarbeid. Asplan Viak mente at omfanget av arbeidene var svært avhengig av blant andre fylket og nødetatene, og at det i tillegg måtte påregnes utviklingsarbeid.

Asplan Viak skrev følgende: «Vår henstilling til oppdragsgiver Troms og Finnmark fylkeskommune er derfor at for denne type oppdrag burde det vært utlyst som konkurranse på timepris med et antatt omgang (230 t) i stedet for fastpris. Kontrakt på medgått tid gir muligheter for oppdragsgiver til å justere omfang og kvalitet undervegs, noe vi mener det vil være behov for her.»

På grunn av denne henvendelsen publiserte fylket endringer i betingelsene i konkurransen, og utvidet tilbudsfristen med to dager.

Det kom inn seks tilbud, blant annet fra Red Consulting og Søvik Consulting.

6. mai 2020 sendte fylket melding om at kontrakten var tildelt Red Consulting (heretter kalt RC). Søvik Consulting var innstilt som nummer to. En oversikt over poengfordelingen i konkurransen viste at RC hadde fått 9,14 poeng mot Søvik Consulting sine 8,84 poeng.
På priskriteriet hadde RC fått 8,9 poeng, mot Søvik Consulting sine 7,4 poeng. Det ble opplyst at det var «svært tett konkurranse mellom to av tilbyderne, noe som
medførte en sekundær evalueringsrunde, spesifikt til kun disse tilbudene.»

Modell av nye Tørrfjordelva bru i prosjektet Megården-Sommerset.
Les også

Vegvesenet lyser ut nytt prosjekt til 5,4 milliarder

Flere alvorlige feil

Søvik Consulting meddelte fylket at konkurransen inneholdt flere alvorlige feil og måtte avlyses. Fylket avlyste da også konkurransen 16. juni 2020, med flere begrunnelser. For det første ble det vist til at det ikke ble foretatt en presisering av priskriteriet, men i realiteten en endring fra fastpris til timespris – en endring som ble meddelt på slutten av arbeidsdagen samme dag som tilbudsfristen løp ut. Dessuten ble tilbudsfristen kun forlenget med halvannen dag.

For det andre sa fylket at informasjon om gjeldende kontraktsvilkår ikke var tatt med. På grunn av kompleksiteten i det som skulle anskaffes og usikkerheten knyttet til arbeidsomfanget, var det i strid med prinsippet om forutberegnelighet. Fylket mente at det var risiko for at feilene kunne ha påvirket valget av leverandør. Mulige tilbydere kunne ha avstått fra å delta i konkurransen.

RC påklaget avlysningen av konkurransen i juni 2020, uten resultat.

RC sendte så saken til Klagenemnda for offentlige anskaffelser (Kofa) i september 2020.

 

Strekningen Hafslund-Dondern er en av de mest trafikkerte innfartsårene til Sarpsborg sentrum.
Les også

Bussene skal kjøre 5 km/t fortere i rushet etter prosjekt til over 300 mill.

Dette klaget firmaet på

RC klaget på dette til Kofa:

  • Fylket har avlyst konkurransen på uriktig grunnlag, og avlysningen var dermed i
    strid med regelverket.
  • Fylket har utlevert prisstrukturen (timerater) til samtlige leverandører i tildelingsbrevet. Dette skulle vært skjermet av konkurransehensyn, og utgjør følgelig et brudd på regelverket.
  • Klagenemnda ble bedt om å uttale seg om fylket er erstatningspliktig for negativ
    kontraktsinteresse.

Fylket svarte dette:

  • Avlysningen av konkurransen var saklig begrunnet og lovlig.
  • Fylket har ikke brutt taushetsplikten.
  • Vilkårene for erstatning for negativ kontraktsinteresser er ikke oppfylt.

Klagenemnda var først og fremst ikke enig med RC i at det bare ble foretatt en presisering av priskriteriet. Fylket meddelte samme dag som tilbudsfristen utløp at det ikke skulle konkurreres på fastpris, men på timespris med et antatt omfang på 230 timer. Dermed ble det gjort en endring av prisgrunnlaget, og det har med grunnleggende forutsetninger for konkurransen og leverandørens utforming av tilbudene å gjøre.

Om det konkurreres på fastpris eller timespris har stor betydning for leverandørens vurdering av risiko, sier Klagenemnda. Og tilbudsfristen ble altså bare utvidet med én og en halv dag. Klagenemnda sier at det neppe var tid nok for andre mulige leverandører til å sette seg inn i konkurransen og gi tilbud.

Kofa kan ikke se at fylket i dette tilfellet har brutt regelverket ved å avlyse konkurransen.

Og spørsmålet om erstatning ser Kofa ingen grunn til å forholde seg til.

Fylkesvei 301 i Utladalen i Årdal etter at ras stengte veien i november 2022.
Les også

Trenger 38 mrd. til skredsikring: – Det haster

Men så: Taushetsplikten

RC mente at tilbudsopplysningene knyttet til priser skulle vært skjermet av konkurransehensyn.

Det hadde seg slik: I tildelingsbrevet som fylket sendte ut 6. mai 2020 fulgte det med en oversikt over poengfordelingen mellom leverandørene. Opplysningene som ble gitt, gjorde det tilsynelatende mulig for leverandørene å regne seg fram til hverandres timerater.

Kofa skriver at som hovedregel kan totalprisene i de innkomne tilbudene ikke anses som
forretningshemmeligheter, siden totalprisen i et tilbud normalt er resultatet av flere priskomponenter. Men her er det gitt opplysninger som gjør det mulig for leverandørene å regne seg fram til konkurrentenes timerater. Kofa finner at fylket her har gitt opplysninger som det er av konkurransemessig betydning å hemmeligholde.

Fylket har dermed brutt regelverket.

Kofas konklusjon: Troms og Finnmark fylkeskommune har brutt forskriftens § 7-4 ved å utlevere opplysninger som det var av konkurransemessig betydning å hemmeligholde. Klagers anførsel om brudd på regelverket ved å avlyse konkurransen, førte ikke fram.

Kjennelsen er datert 23. februar i år.

(Illustrasjonsfoto. Kjøretøyet og veistrekningen har ingen tilknytning til saken.)
Les også

Gikk glipp av oppdrag til 249 millioner på grunn av feilprising

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.