Det var sju tilbydere som hadde meldt seg til å prosjektere og bygge den nye E6-strekningen i Grong kommune i Trøndelag. Konkurransen gjennomføres som en totalentreprise med konkurransepreget dialog. Prekvalifiseringen, hvor Vegvesenet vurderer firmaenes kvalifikasjoner og egnethet, er nå avsluttet.

Vegvesenet tar med seg følgende firmaer til den neste fasen:

  • Bertelsen & Garpestad med AFRY
  • Tore Løkke med Multiconsult samt Veidekke Entreprenør
  • Letnes Entreprenør med Sweco og Austad Maskinstasjon
Les også

Ser frem til å starte dialogfasen

Prosjektleder Harald Johnsen i Statens vegvesen sier i pressemeldingen at det blir en spennende tid framover.

– Vi ser med store forventninger fram til den neste fasen i prosjektet E6 Fjerdingen-Grøndalselv. I den konkurransepregede dialogen skal vi vurdere flere innspill til mulige nye veilinjer enn den som er vedtatt gjennom dagens reguleringsplan. Dette blir en lukket prosess der vi har dialog med de tre leverandørgruppene, Grong kommune og andre fagmyndigheter om løsningsforslagene. Hensikten med konkurransepreget dialog er å løse eventuelle utfordringer som måtte dukke opp, og i fellesskap komme frem til den best mulige veilinja – som også vil være den mest kostnadseffektive for prosjektet, sier Johnsen.

Denne fasen vil trolig pågå til nærmere jul. De tre entreprenørene vil da bli invitert til å gi et endelig tilbud på sine løsningsvalg. Kontrakt blir trolig inngått med en av entreprenørene rundt påske i 2021.

Les også

Ønsker å dra nytte av kompetanse og erfaring

Det er allerede vedtatt en reguleringsplan for prosjektet. Der går den nye veien hovedsakelig langs dagens trasé. Statens vegvesen ønsker å involvere entreprenørene i prosessen med å vurdere justeringer av traseen.

– Optimaliseringen av prosjektet starter nå i dialogfasen, før vi inngår kontrakt og fortsetter gjennom hele byggetiden. Denne måten å utvikle prosjektet på gir oss mulighet til å dra nytte av entreprenørenes kompetanse og erfaring, slik at vi kan ta de valgene som vil være mest gunstige for prosjektet, sier Johnsen i meldingen.

Det er satt av om lag et år til reguleringsplanlegging av ny E6 mellom Fjerdingen og Grøndalselv. Dermed vil byggestart tidligst bli våren 2022. Dersom dagens reguleringsplan blir vurdert til å være den beste og mest gjennomførbare løsningen, kan det bli byggestart allerede i 2021.

Les også

Om prosjektet

Konkurransen er lyst ut som en totalentreprise. Kontrakten omfatter både planlegging med utarbeidelse av reguleringsplan, prosjektering og bygging av en ny tofeltsvei.

Dagens E6 Fjerdingen-Grøndalselv oppfyller ikke kravene til veibredde på europavei. Den nye veien skal oppgraderes til dagens standard for nasjonale hovedveier. Svinger skal utbedres, og tofeltsveien vil få en bredde på ni meter.

Målsettingen med utbyggingen er å bedre framkommeligheten og trafikksikkheten på den 11 kilometer lange strekningen.

Tilstøtende vei i begge ender av parsellen ble oppgradert på 1990-tallet, og etter utbedringen vil om lag 30 kilometer av E6 ha en sammenhengende lik standard.

Delparsellen E6 Fjerdingelvbrua med tilstøtende veier er en del av strekningen mellom Fjerdingen og Grøndalselv. Byggingen av ny bru over Fjerdingelva og kulvert over Litlåa er lyst ut i en egen konkurranse.

Les også