Tok ikke HMS på alvor - dømt til å betale 600.000 hver i foretaksbot etter dødsfall

I mars 2014 veltet en dumper utfor en tippkant i Arendal, og føreren døde. Nå er Lindland Maskin og Aust Agder Jernmalmgruber dømt til foretaksbot på 600.000 kroner hver på grunn av flere brudd på arbeidsmiljøloven.

Illustrasjonsfoto.
Illustrasjonsfoto. Foto: Wikipedia Commons
13. apr. 2018 - 07:00

Begge bedriftene sviktet grovt i å etterleve arbeidsmiljøloven. Og de hadde ikke sørget for å utarbeide og følge en HMS-plan.

Agder lagmannsrett skriver: «Behovet for en samlet og koordinert HMS-plan måtte ha vært innlysende ved en virksomhet med flere involverte selskaper og som omfattet farlige arbeidsoperasjoner som sprenging, boring, steinknusing og transport og tømming av stein fra en høy tipp.»

Oppreisning og erstatning

I mars 2017 ble Aust-Agder Jernmalmgruber og Lindland Maskin dømt til en bot på 400.000 kroner hver i tingretten. Firmaene ble også dømt til å betale totalt 300.000 kroner i oppreisning til foreldrene til avdøde. Lindland Maskin ble i tillegg dømt til å betale erstatning for tap av forsørger til foreldrene med 300.000 kroner.

Selskapene anket dommen til lagmannsretten, og her ba aktor om at bøtene skulle økes til 600.000 og 700.000 kroner. Forsvarerne mente bedriftene skulle frifinnes.

Aust Agder Jernmalmgruber eier og driver Klodeborg Pukkverk i Arendal, Landvik Pukkverk i Grimstad og avdeling Eydehavn ved Arendal havn.

Fra 2011 hadde Klodeborg Pukkverk en avtale om utplanering og uttak på cirka 50 mål fra Bukkevika til Nitridveien på Eydehavn i Arendal. Fra vinteren/våren 2013 ble arbeidet forsert. Aust Agder Jernmalmgruber hadde ikke kapasitet selv, og leide inn Lindland Maskin til jobben gjennom en muntlig avtale høsten 2013.

På arbeidsplassen ble det sprengt ut i fjell, boret i fjell, knust stein og kjørt masse som ble mellomlagret i en stor fylling med utsprengt grov stein. På toppen av tippen var det et platå der dumpere kunne kjøre ut på tippen og tømme stein. Tippen ble bygd av personell i gruveselskapet høsten 2013.

Åpenbar risiko

Lagmannsretten skriver dette: «Tippen ble etter hvert høy og risikoen forbundet med tømming av stein økte tilsvarende. Det er ikke nøyaktig klarlagt hvor høy tippen var da ulykken skjedde, i tiltalen angitt til ca 32 meter, men den var uansett så høy at risikoen for at utforkjøring kunne medføre alvorlig ulykke, også med dødsfølge, var åpenbar for enhver.»

Den forulykkede var en 30 år gammel mann fra Polen, og han ble ansatt i Lindstad Maskin i august 2013. Han hadde arbeidet en kortere periode på anlegget i Eydehavn høsten 2013, men kjørte da en annen type dumper enn den han betjente dagen han omkom. Ulykkesdagen, 24. mars 2014, var den første dagen han var tilbake på tippen etter en lang juleferie i Polen.

Da ulykken skjedde kjørte den omkomne for første gang en dumper av type Caterpillar RJ73283. Det er en tipptruck, altså en dumper med to akslinger, tvillinghjul på bakakslingen og som ikke er leddet. Tillatt totalvekt er 108,4 tonn. Tidligere hadde den omkomne kjørt en mindre, leddet dumper, der blant annet styringen var annerledes.

Ulykken skjedde da føreren skulle tippe lasset med stein fra toppen av tippen. På det tidspunktet fantes det ingen sperreanordning som tippstokk på toppen for å hindre utforkjøring. Det var heller ingen gravemaskin som gjorde tjeneste som tippmaskin ved å dirigere dumperførerne. Ifølge Arbeidstilsynet kan tippmaskin godkjennes som erstatning for tippstokk.

Rygget for langt

Føreren rygget tipptrucken for langt ut på kanten, og maskinen steilet og skled utfor. Den veltet rundt minst en gang og havnet til slutt på hjulene i bunnen av fyllingen. Føreren brukte ikke setebelte, og ble kastet ut gjennom frontruten under rundvelten. Ifølge legeerklæring døde han momentant som følge av knusningsskader i brystregionen.

Statens vegvesen undersøkte tipptrucken, men fant ikke feil ved kjøretøyet.

Under rettssaken frafalt aktor et punkt i tiltalen for Lindland Maskin. Det gjaldt at den omkomne ikke hadde sertifisert sikkerhetssopplæring for maskinen. Likevel fant lagmannsretten nok å gripe tak i.

Retten fikk høre flere forklaringer fra maskinkjørere som var ansatt på ulykkestidspunktet. Det gikk klart fram at Lindstad Maskin hadde svært lite fokus på HMS i arbeidet i Eydehavn. Det ble arbeidet mye på tippen uten at det forekom pliktig sikring som enten tippmaskin eller tippstokk.

Kranglet om sikkerhet

Et vitne – med svært lang erfaring fra arbeid på tipp – forklarte at han hadde lange diskusjoner med tidligere daglig leder i gruveselskapet om sikkerheten på tippen. Han mente uenigheten var årsaken til at han ble forflyttet fra tippen i desember 2013. Lagmannsretten finner at hans frabeordring medførte et senket sikkerhetsnivå som vedvarte etter at Lindland Maskin overtok ansvaret for tippen i janaur 2014.

Vitneførselen dokumenterte også at Lindland Maskin ikke hadde utpekt noen formann/bas som ledet selskapets daglige arbeid i Eydehavn.

Etter lagmannsrettens vurdering skulle ledelsen i Lindland Maskin sørget for at det alltid var en arbeidstaker på hvert skift med hovedansvar for sikkerhet på tippen, og med instruksbestemt oppgave å passe på at det alltid var tippmaskin eller tippstokk til stede under arbeidet. Hvis det hadde vært gjort ville dødsulykken sannsynligvis vært unngått, mener retten.

Det er også tvilsomt om opplæringen som den omkomne fikk på dumperen var god nok. Et dokument datert i mai 2014 nevner «opplæring/gjennomgang med N.N. (den omkomne)», men retten festet ikke lit til det. Opplæringen på maskinen var klart utilstrekkelig, og Lindland Maskin er som arbeidsgiver å bebreide for det, skriver retten.

Den omkomne brukte riktignok ikke setebelte, men det har ingen betydning for arbeidsgivers ansvar for å sørge for at arbeidsmiljøet på tippen var forsvarlig.

Lagmannsretten sier dette: «Lindland Maskin skulle i langt større grad ha kartlagt og identifisert særlige faremomenter på arbeidsplassen, noe som ikke skulle by på problemer av betydning. Tippen ville raskt ha pekt seg ut som risikosone. Deretter burde det vært en formann/bas på hvert skift med særlig ansvar for sikkerheten generelt og på tipp spesielt. Den enkelte medarbeider skulle også ha fått langt grundigere HMS-opplæring før de begynte å arbeide i Eydehavn. Dette ble ikke gjort, med en fatal ulykke til følge. Selv ikke ulykkesdagen, da arbeidet på tippen startet opp etter 14 dagers pause, sørget Lindland Maskin for tippmaskin/tippstokk før arbeidet tok til.»

Økte boten

Tingretten fastsatte boten for Lindland Maskin til 400.000 kroner. Lagmannsretten økte boten til 600.000 kroner.

Forsvareren til Aust-Agder Jernmalmgruber hevdet at denne bedriften ikke var å anse som hovedbedrift i forhold til selskapets ansvar etter arbeidmiljøloven.

Lagmannsretten konkluderte slik: «Aust Agder Jernmalmgruber er (…) ikke bare ansvarlig som arbeidsgiver ovenfor egne arbeidstakere etter aml (Arbeidsmiljøloven) § 2-1, men også ansvarlig som hovedvirksomhet ovenfor andre enn egne arbeidstakere etter aml § 2-2 første ledd, og ansvarlig for samordning av HMS-tiltak etter forskrift om utførelse av arbeid § 27-2 første til femte ledd.»

Retten kom til at også Aust Agder Jernmalmgruber har forsømt seg og utvist grov uaktsomhet. Også her ble boten fastsatt til 600.000 kroner, 200.000 kroner mer enn i tingretten.

Selskapene hadde også anket dommen om oppreisning og erstatning for tap av forsørger, men disse ankene ble forkastet lagmannsretten. Sakskostnader ble selskapene ikke idømt.

Lagmannsrettens dom er avsagt i midten av mars i år.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.