KRAFT

Strengere vannkrav kan gi flere vindmøller

200-700 landbaserte vindmøller må til for å erstatte 2-4 TWh vannkraft, ifølge ny rapport.

Det blir feil å ikke ta hensyn til de negative sidene ved vindkraft og småkraft når man reviderer vannkraftkonsesjonene, mener Vista Analyse.
Det blir feil å ikke ta hensyn til de negative sidene ved vindkraft og småkraft når man reviderer vannkraftkonsesjonene, mener Vista Analyse. Bilde: Øyvind Lie
Øyvind LieØyvind LieJournalist
21. mai 2014 - 07:00

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Miljødirektoratet har tidligere forslått å prioritere å revidere konsesjonene til 103 vassdrag.

Det samlede produksjonstapet ved å revidere disse vassdragene anslås til mellom 2,3 og 3,6 TWh/år.

Om ikke kraftforbruket går ned, må denne kraften erstattes, enten det er av fornybar eller fossil kraftproduksjon, påpekes det i en rapport som Vista Analyse har laget på oppdrag av bransjeorganisasjonen Energi Norge.

«Vannkraften har dermed en miljø- og klimaverdi som bør verdsettes og tas hensyn til i avveiingen mellom nytte og kostnader ved vanntiltak», skriver Vista i rapporten, som Teknisk Ukeblad har sett.

Les også: 600 energioperatører er over 50 år

Vindkraft gir inngrep

Rapporten tar for seg de klima- og miljømessige kostnadene knyttet til redusert vannkraftproduksjon som følge av tiltak begrunnet i vannforskriften.

Om kraften erstattes med fornybar produksjon i Norge, er vindkraft og småkraft ifølge analysen de mest relevante alternativene.

Utbygginger av denne typen kraftproduksjon vil ifølge rapporten medføre nye inngrep i naturen med konsekvenser for mange av de samme økosystemtjenestene som vanntiltakene har som formål å forbedre.

«Innenfor dagens praksis sees det kun på nytteverdien i områdene der tiltakene gjøres, mens eventuelle ulemper for miljø, friluftsliv, jakt og fiske, fisk og fugleliv som følger av utbygging av alternativ kraft, ikke inngår i beslutningsgrunnlaget. Dette er verdier som i liten grad er internalisert i utbyggings- og driftskostnadene», heter det i rapporten.

Les også: – Formelle miljøkrav må inn tidligere i konsesjonsprosessen

Foreslår endring

Vista Analyse mener det bør være mulig å justere dagens metoder slik at man kan veie miljøeffektene av vannregulerende tiltak opp mot ulemper ved alternativ kraftproduksjon.

«Dermed vil blant annet kostnader for miljø og friluftsliv/turisme av utbygging av vindkraftverk og småkraftverk vurderes på samme måte som nyttesiden av vannslipp begrunnet i vannforskriften».

Vista forslår også at verdien av tapt fleksibilitet i vannkraftrevisjonene må undersøkes.

Les også: Slik skal kraftproduksjonen opp uten at laksebestanden går ned

Mye vindkraft

Ifølge NVE vil de landbaserte vindturbinene som etableres i Norge i de kommende årene ha installert effekt mellom 2 og 3,6 MW. Vindkraftkonsesjonene som er gitt eller under behandling har i gjennomsnitt 2850 timer brukstid per år.

«Gitt disse forutsetningene og dagens tilgjengelige teknologi kan et årlig energitap på 2-4 TWh erstattes av 192-690 landbaserte vindmøller. Dette tilsvarer 6-23 vindmølleparker med 30 vindmøller», slås det fast i rapporten.

Det understrekes imidlertid også at i det er sannsynlig at vindmøllene blir mer effektive i fremtiden, slik at det blir behov for færre parker og møller.

«På den annen side skal det bygges vindkraft uavhengig av endringer i vannkraftproduksjonen. Hver enkelt vindturbin legger beslag på arealer, og i tillegg kommer adkomstveier og tilknytningsledninger til eksisterende kraftledningsnett. I noen tilfeller vil etablering av vindmølleparker være avhengig av oppgraderinger i kraftnettet. Kostnader for miljø og friluftsliv/turisme av utbygging av vindkraftverk må vurderes på samme måte som nyttesiden av vannslipp begrunnet i vannforskriften», skriver Vista.

Les også: Norge gir etter for Esa om vanndirektivet

Tviler på småkraften

Småkraftkonsesjonssøknadene som var registrert i NVEs database hadde i gjennomsnitt 3,3 MW installert effekt og 3079 timer brukstid, noe som gir ca. 10 GWh i årlig produksjon per småkraftverk. 2-4 TWh årlig energitap kan altså erstattes av 200-400 småkraftverk.

«Det er usikkerhet mht. om det vil være et tilstrekkelig utbyggingspotensial til akseptable kostnader som gjør det mulig å realisere alternativ kraftproduksjon på denne måten innenfor akseptable kostnadsrammer og akseptable konsekvenser for relevante økosystemtjenester», skriver Vista.

I rapporten ses det også på kostnaden ved å erstatte 2-4 TWh regulert vannkraft med gasskraft med fangst og lagring av CO2. Dette anslås ifølge rapporten å ha en årlig kostnad på 24-130 millioner euro.

Rapporten understreker imidlertid at tapt vannkraftproduksjon vil kunne gi andre tilpasninger som ikke krever erstatning av energimengden som faller bort, for eksempel energieffektivisering. Det vil derfor være usikkert hvor mye av bortfallet som erstattes.

Les også:

Vil bruke havvind til å øke oljeutvinningen

– Hvordan ville en oljeplattform på strøm, designet av Elon Musk se ut?  

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.