OFFSHORE

Statoil søker FoU-hjelp

Anders J. Steensen
9. des. 2003 - 09:39

Stavanger/Forus: Statoils mål frem til 2012 er klare. Produksjonen av hydrokarboner på norsk sokkel skal opprettholdes på en million fat oljeekvivalenter (oe.) daglig.

Utenlandsproduksjonen skal opp på 300.000 fat oe. daglig. For å nå disse målene investerer Statoil mye i forskning og utvikling.

Nær halvparten av pengene skal brukes på eksternt innkjøp av FoU-tjenester.

- Økningen i Statoils forskningsbudsjetter kommer forskningsinstitutter, industri og næringsliv til gode. Vi skal ikke utvide vår egen forskningsenhet, men samarbeide med andre for å nå våre mål. Vi vil konsentrere FoU-virksomheten rundt områdene som er nedfelt i OG21-samarbeidet, forteller teknologidirektør i Statoil, Terje Overvik.

Hittil er 27 prosent av alle utvinnbare ressurser i norsk sokkel produsert. Oljedirektoratet estimater antyder at 27 prosent av de 73 prosent gjenværende ressurser er uoppdaget. Av dette finnes 1/3 del fra Lofoten og nordover, 1/3 del i området Halten - Nordland, mens den siste tredelen ligger i Nordsjøen.

- Vår utfordring ligger i å øke utvinningsgraden fra eksisterende plattformer, finne mer olje og gass og å redusere både drifts- og utbyggingskostnadene. Vi må gjøre det lønnsomt å utvikle små felt på norsk sokkel, understreker Overvik.

Nye forretningsmuligheter

Statoils teknologistrategi for perioden 2004 - 2012 tar utgangspunkt i fem forretningsutfordringer: haleproduksjon, økt utvinning fra undervannsfelt, utvikling av eksisterende ressurser, finne nye hydrokarboner og nye forretningsmuligheter.

- Vi setter også av midler til fri forskning for å finne teknologier som gir grunnlag for fundamentale endringer i prosessene. Slike kan danne grunnlaget for helt nye forretningsmuligheter, enten i eller utenfor Statoil,, forteller Overvik.

Utviklingen av selskapet EMGS, Electromagnetic GeoServices AS, er eksempel på nytenking. I stedet for lydbølger brukes elektromagnetiske bølger for å finne olje og gass i grunnen. Etterspørselen etter tjenestene er økende og det er stor interesse fra internasjonale oljeselskaper i å bruke tjenestene.

- Det er inspirerende å kunne få lov til å bidra til å utvikle epokegjørende teknologier for oljeindustrien, sier teknologidirektøren.

Miljøet sentralt

De fleste store feltene er modne og over toppen. Derfor intensiverer Statoil forskning og utvikling rundt økt utvinningsgrad. Ambisjonen er å kunne utvinne 70 prosent av ressursene fra faste plattformer og 55 prosent fra undervannsanlegg. Dagens nivå ligger godt under disse målene.

Dette innebærer ny og forbedret brønnteknologi, men også nye metoder å drive felt på. Mer effektiv drift i prosessen er nødvendig for å ta hånd om økte mengder produsert vann, både i selve prosessen og ikke minst for å rense vannet. Målet er null skadelige utslipp på eksisterende felt. Nye felt, særlig i nordområdene, skal ha null utslipp av produsert vann.

- Miljøforskning spiller en sentral rolle. Virksomheten på norsk sokkel har den laveste forurensingen per produsert fat hydrokarboner. På sikt er null utslipp det eneste akseptable. Men det krever at vi gjennomfører en omfattende teknologiutvikling for nå slike mål.

Sammenliknet med andre store oljeselskaper er Statoil blant verdens mest lønnsomme. Få oljeselskap har større avkastning per sysselsatt kapital enn Statoil.

- Vi driver konkurransedyktig internasjonalt og vinner anerkjennelse. Vår satsing på helse, miljø og sikkerhet og på effektive utvinningsmetoder, er interessant for flere. Derfor har vi også nylig inngått en teknologiavtale med Petrobras i Brasil for å videreutvikle dypvannsfeltene utenfor Brasil kyst.

Ledende i haleproduksjon

Mange av dagens installasjoner er gamle, men kan holde koken i mange år til. Skal en større mengde olje og gass utvinnes, må driften av de gamle installasjonene effektiviseres. Bemanningen må ned, vedlikeholdet forbedres, og sikkerhet opprettholdes. Tampen-området med Statfjord, Gullfaks, Snorre, Vigdis og Visund blir viktig for å utvikle nye arbeidsmetoder, bemanningssystemer og miljøteknologi. Området skal gjøres om fra olje til gassfelt. Men dagens felt er dyre å drive. Å opprettholde en lønnsom produksjon er viktig. Det kan åpne for utbygginger av mindre felt i områdene rundt de gamle installasjonene, hvor eksisterende infrastruktur kan brukes. Når en oljeinstallasjon stenges ned skal det usedvanlig mye til for å bringe dem i live igjen.

Flere gassanvendelser

Allerede i norsk oljealders begynnelse ble det forbudt å brenne av gassen på norske felt. Derfor ble gassalget intensivert og et av verdens mest effektive eksportsystemer for gass etablert. Men all gass ligger ikke i nærheten av eksisterende rørsystemer. Andre teknologier må inn. Snøhvit med LNG er et eksempel på andre transportformer for gass. Statoil forsker også på å fryse gass til fast form, som hydrat, og ser på mulighetene for å transportere gass som is.

Men det er også mulig å utvikle prosessanlegg som kan omdanne gass effektivt til andre salgbare produkter direkte. Statoil samarbeider med sørafrikanske Sassol for å utvikle en effektiv gass til væske-konvertering. For land som ikke har en utbygget infrastruktur eller marked for gass, er en konvertering til sårt tiltrengt drivstoff kjærkomment.

- Men slike prosesser kan også være aktuelle for Norge; særlig i Barentshavet hvor avstanden til markedene er store. I første omgang ser vi på LNG-anlegg. Innen 2007 ønsker vi å ha et byggbart konsept for flytende LNG-fabrikker.

Mer til leverandørene

- I fremtiden ønsker vi å danne allianser som også innebærer rettigheter for de leverandørbedriftene vi samarbeider med i teknologiutviklingen. Samtidig vil leverandørene få utvikle produkter det er behov for. Det er unødvendig å bruke penger på produktutvikling ingen er interessert i å bruke. Brukes pengene på fornuftige konsepter og produkter som må verifiseres ved å prøves ut i felten, skal vi finne muligheter for dette. Det skal vi få til gjennom olje- og energiminister Einar Steensnæs initiativ Asset Forum. Her skal vi finne de felt som er best egnet for å teste ut nytt utstyr, og som kan gi helt nye muligheter for produksjonen av olje og gass på norsk sokkel, sier Overvik.

Sammenliknet med andre store oljeselskaper er Statoil blant verdens mest lønnsomme. Få oljeselskap har større avkastning per sysselsatt kapital enn Statoil.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.