Statlig krav til eierskap skal gjøre Equinor grønnere

Alle de statlige selskapene får krav om å ha klimamål som gir netto nullutslipp fra selskapene innen 2050.

Næringsminister Jan Christian Vestre la i dag fram nye grønne krav til selskaper eid av staten.
Næringsminister Jan Christian Vestre la i dag fram nye grønne krav til selskaper eid av staten. Bilde: Stian Lysberg Solum / NTB

Staten har direkte eierskap i 71 selskaper. Staten eier for eksempel 67 prosent av Equinor, 54 prosent av Telenor og 100 prosent av Statkraft. 

En ny stortingsmelding om det statlige eierskapet har fått tittelen «Et grønnere og mer aktivt eierskap» og trekker opp en rekke nye forventninger til statlig eide selskaper.

Alle de statlige selskapene får krav om at de har klimamål som gir netto nullutslipp fra selskapene innen 2050. Det er i tråd med parisavtalen. Målene skal være vitenskapsbaserte der hvor det er mulig, og dokumenterbare. Alle selskaper skal rapportere på sine utslipp. 

Det gjelder også Equinor, sier Vestre til NRK

– Alle statens selskaper skal være ledende i sitt arbeid med ansvarlig virksomhet. Det betyr at de skal integrere FNs bærekraftmål i sine strategier og sin daglige drift, sa Vestre på fremleggelsen.

Selskapene må rapportere om negativ påvirkning

Han sa at han også forventer at selskapene kartlegger, forebygger og begrenser negativ påvirkning eller skade selskapene gjør på mennesker, natur, samfunn og miljø. Selskapene skal også ha systemer for å gjenopprette eventuell skade de påfører, og de skal være i dialog med de menneskene de kan ramme negativt med virksomheten sin. 

Selskapene må også rapportere på klimarisiko. Også natur, økosystemer og biologisk mangfold skal selskapene rapportere på. 

– Vi forventer at alle selskapene har mål om å redusere sin negative påvirkning på naturen, men også mål om å øke sin positive påvirkning på naturen.

Det jobbes ifølge Vestre med en standard for dette. 

 

Les også

Hvordan det går med målene, vil da bli en del av den såkalte eierdialogen – det vil si statens oppfølging av styrene i de statlige selskapene.

– Dette må de rapportere til oss på årlig, innenfor rammene av anerkjente vitenskapelige standarder for rapportering. Rammeverk for dette er under utvikling sier Vestre.

Dette er nytt i eierskapsmeldingen

 • Hensynet til bærekraft er tydeliggjort og forsterket i statens mål som eier.
 • Nye og videreutviklede begrunnelser for statlig eierskap. 
 • Kategoriseringen av selskapene er forenklet og endret fra tre til to kategorier.
 • Staten skal være en mer aktiv eier. Staten som eier vil aktivt benytte handlingsrommet innenfor selskapslovgivningens ansvars- og rollefordeling, på linje med det gode og ansvarlige private eiere gjør.
 • Flere og mer tydelige forventninger til selskapene. Regjeringen har blant annet:
  • tydeliggjort og styrket forventningene til selskapenes arbeid med klima og nye forventninger til selskapenes arbeid med natur.
  • ny forventning om at selskapet inkluderer arbeidet med FNs bærekraftsmål i selskapets strategier og arbeider aktivt med å følge dette opp i daglig drift. 
  • tydeliggjort forventningene til selskapenes arbeid med menneskerettigheter og styrket forventningene om anstendige arbeidsforhold.
  • ny forventning om at selskapene benytter fag- og yrkesopplæring og læreplasser der det er relevant for selskapet.
  • ny forventning til selskapene om at selskapet særskilt begrunner høyere lønnsjustering for ledende ansatte enn for selskapets øvrige ansatte. 
  • ny forventning om at selskapene i kategori 2 ikke har egne bonusordninger for ledende ansatte. For selskapene i kategori 1 er forventningen om maksimalt tillatt bonusramme redusert fra 50 til 25 prosent.
  • styrket forventning om at selskapene er ledende i arbeidet med åpenhet og rapportering. 

Kilde: Regjeringen.no

Fjerner bonusordninger for ledere

Torsdag kveld ble det kjent at Vestre også vil stramme kraftig inn på lederlønningene i statseide selskaper.

Blant annet vil han knesette et prinsipp om at ingen statlig toppleder skal ha større lønnsutvikling enn de ansatte – og ikke i prosent, men i kroner og øre.

Regjeringen vil også fjerne bonusordninger i selskaper som Equinor, DNB, Norsk Hydro og Posten – såkalte «kategori 2»-selskaper der staten har særskilte begrunnelser for eierskapet.

I selskaper i kategori 1, som Flytoget og Aker Solutions, vil regjeringen halvere bonusen.

Varslet i Hurdalsplattformen

Arbeidet med eierskapsmeldingen har pågått siden Arbeiderpartiet og Senterpartiet snekret sin regjeringsplattform i Hurdal i fjor.

Regjeringspartiene er enige om at staten skal etablere eller kjøpe seg inn i selskaper på områder som er av strategisk interesse for Norge, og at statlig eierskap skal brukes for å sikre nasjonal kontroll over blant annet energi- og naturressurser.

Vestre understreket at regjeringen vil ha et pragmatisk syn på om staten skal eie eller ikke. Han presenterte flere nye begrunnelser for at staten skal eie selskaper, blant annet det han kalte markedssvikt der det grønne skiftet går for sakte. 

– Det handler om at statlig kapital raskere kan få til grønn omstilling, sa Vestre på fremleggelsen. 

Verdien av statens eierandeler i selskapene hvor statens mål som eier er høyest mulig avkastning over tid var ved utgangen av 2021 beregnet til 999 milliarder kroner.

 

Les også

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.