Splittet om datalagring

Splittet om datalagring
Politisk plattform 2009 - 2013. Soria Moria 2

Datalagringsdirektivet

* EU vedtok i februar 2006 direktivet «om lagring af data genererte eller behandlet i forbindelse med tilvejebringelse af offentligt tilgængelige elektroniske kommunikationstjenester eller elektroniske kommunikationsnet». Det kan lastes ned her.

* Informasjon om all e-post, SMS- og telefonaktivitet skal tas vare av nett- og teleoperatører på i minimum 6 måneder, maksimum 2 år.

* Innholdet i e-postene, samtalene eller meldingene forblir privat. Tid, sted, varighet, avsender og mottaker skal derimot lagres.

* Det er etter alt å dømme internettleverandørene og teleselskapene som får ansvaret for å lagre informasjonen.

* Alle innbyggere omfattes, uten krav til konkret mistanke.

* Det er opp til hvert enkelt medlemsland å bestemme hvilke offentlige organer som skal få tilgang til dataene.

* Myndighetene i de ulike landene skal kunne benytte informasjonen for å bekjempe «alvorlig kriminalitet». Hva det vil bety, avhenger av landenes nasjonale lovverk.

* EU-direktivet er nå til behandling i Samferdselsdepartementet, før det om kort tid sendes ut på høring.

* Direktivet må implementeres i Norge, med mindre Norge for første gang benytter seg av reservasjonsretten i EØS-avtalen.

* Ap har til nå ikke villet tone flagg.

*IKT Norge mener Norge bør bruke reservasjonsretten i denne saken.

Arbeiderpartiet vil implementere datalagringsdirektivet, mens de to andre regjeringspartiene sier blankt nei.

Det kommer frem i regjeringsplattformen Soria Moria 2, som ble lagt frem onsdag ettermiddag.

Inntil nå har Ap vært taus om sin holding til saken.Les mer her: Tier om datalagringPersonvern

Ap vil akseptere direktivet forutsatt at det i utredningen ikke framkommer klare negative konsekvenser for personvernet.

Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet vil av personvernmessige hensyn gå mot implementering av EUs datalagringsdirektiv i norsk rett.Stilles fritt

SVs og SPs statsråder og stortingsrepresentanter stilles fritt i denne saken.

Les mer om: