FORNYBAR ENERGI

Snevre rammer for forskning på miljøvennlig energi

Energi21 tolker miljøvennlig energi synonymt med klimavennlig energi, uten å inkludere hensynet til naturmangfold, skriver kommentarforfatterne fra Norsk institutt for naturforskning (NINA).
Energi21 tolker miljøvennlig energi synonymt med klimavennlig energi, uten å inkludere hensynet til naturmangfold, skriver kommentarforfatterne fra Norsk institutt for naturforskning (NINA). Foto: Pedro Salaverria/Colourbox
Av forskningssjef Ingeborg Palm Helland og forskningsleder Øystein Aas i Norsk institutt for naturforskning (NINA).
16. apr. 2018 - 12:29

Regjeringen har som visjon at Norge skal være verdensledende innen utviklingen av miljøvennlig energi. Derfor har Olje- og energidepartementet (OED) etablert en nasjonal strategi kalt Energi21.

Dessverre fremstår det som at Energi21 tolker miljøvennlig energi synonymt med klimavennlig energi, altså produksjon med lavt CO2-utslipp, og ikke i ordets rette forstand, der også hensynet til naturmangfold inngår.

Energiforskning kan ikke kun handle om å nå klimamål, men må også bidra til andre nasjonale mål om miljø og bærekraft. Samfunnet er avhengig av et godt miljø i bred forstand, og energisektoren er avgjørende for å oppnå dette. 

Legger premisser for norsk forskning

Energi21 har utarbeidet nasjonale strategier i 2008, 2011 og 2014, og den fjerde strategien har nettopp vært på høring. Strategien legger rammer for norsk forskning på fornybar energi i de kommende årene, for eksempel gjennom å påvirke prioriteringene som blir gjort i Forskningsrådets programmer. Ifølge mandatet skal Energi21 skape en helhetlig tenking rundt satsingen på ny energiteknologi gjennom å koble myndigheter, næringsliv og forskningsmiljø nærmere sammen. Et tett samarbeid mellom disse aktørene er svært viktig. Men strategien viser etter vårt syn klare mangler når det gjelder helhet.

Naturmangfold er viktig også i Norge

Nylig kom Naturpanelet (IPBES - the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services) med en rapport som viser at masseutryddelsen av arter er like farlig som klimaendringene.

Det biologiske mangfoldet på jorden kollapser om vi fortsetter slik vi har gjort til nå. Selv om Energi21 har sitt mandat fra OED, burde de ha forholdt seg til at Klima- og miljødepartementet (KLD) har et sektorovergripende ansvar for å identifisere de viktigste kunnskapsbehovene på klima- og miljøområdet. KLD har presisert i sine tildelinger av midler til Forskningsrådet at hensynet til bærekraft, naturmangfold og andre miljøverdier må være en premiss og integreres i energiforskningen. Dette håper vi kommer med i den nye versjonen av Energi21-strategien.

Manglende samspill

Regjeringen fremhever at den legger stor vekt på forskning og kunnskap. I Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning for perioden 2015–2024 er «Miljøvennlig energi, klima og miljø» løftet fram som en av de store samfunnsutfordringene. Likevel nevnes ikke Regjeringens langtidsplan i Energi21-strategien.

Vi savner også henvisning til Forskningsrådets bærekraftstrategi. Forskningsrådet påpeker behov for mer kunnskap om energisektorens konsekvenser for kritiske arealressurser og naturmangfold, og sier at det er nødvendig med økt vekt på miljøkonsekvenser også innenfor verdiskaping. Stortingsmeldingen om humaniora som nylig kom, er også tydelig på at humaniora er viktig for å løse samfunnsutfordringene innen miljø og klima, inkludert energi.

Siden mandatet til Energi21 er å tenke helhetlig forventer vi at den nye Energi21-strategien bedre synliggjør hvordan disse ulike nasjonale forskningsstrategiene kan styrke hverandre.

Marked og teknologi er ikke nok

Forslaget til den nasjonale strategien Energi21 har i begrenset grad inkludert samfunnsvitenskapelig og humanistisk forskning. Slik den er skrevet nå har den kun fokus på marked og teknologi. Mennesker omtales i hovedsak som kunder eller forbrukere. Selv om innbyggere også har roller som kunder, må en slik overordnet energistrategi bidra til at det er tilstrekkelig samfunnsaksept for næringsutvikling basert på fellesressurser.

Nær norsk historie har flere eksempler på hvor avgjørende det er for energinæringens handlingsrom og legitimitet at vi tar hensyn til hva innbyggerne finner akseptabelt. Ikke minst ACER-debatten viser dette. Den raske teknologiske utviklingen skaper et særlig behov for at energinæringen forstår og bidrar til samfunnets debatt om ulike politiske og næringsmessige valg. Uten tverrfaglighet vanskeliggjøres en opplyst samfunnsdebatt om næringsutvikling basert på fornybar energi. Derfor håper vi at den endelige versjonen av den nye Energi21-strategien vil ha et bredere perspektiv.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.