DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rettssaker og Kofa-klage: Otera Traftec og Mesta har vært i tottene på hverandre 

Otera Traftec fikk medhold i første rettsinstans, men ikke i lagmannsretten. Så ble saken sendt til Kofa.

27. sep. 2021 - 13:54

Kofa har nå behandlet en sak hvor Otera Traftec mente at Mesta ikke kunne tildeles en driftskontrakt.

Det har seg slik: 21. januar 2020 kunngjorde Statens vegvesen, på vegne av seg selv og Vestfold og Telemark fylkeskommune, en konkurranse for drift og vedlikehold på både riks- og fylkesveier.

Tilbudsfrist var 27. februar 2020. Kontrakten ville vare i tre år, med opsjon på et år til.

Det var stilt krav til leverandørenes kvalifikasjoner, blant annet formulert slik:

«1. En beskrivelse av leverandørens gjennomsnittlige årlige arbeidsstyrke og antallet
medarbeidere i ledelsen i løpet av de siste tre årene.

2. En beskrivelse av bemanningen som leverandøren råder over til å utføre kontrakten.

3. Organisasjonsplan og beskrivelse av organisasjon for kontrakten.

4. CV og stillingsbeskrivelser for nøkkelpersonell, jf. kapittel C, herunder følgende
ressurser:

- Prosjektleder

- Anleggsleder

- Kvalitetsstyringsansvarlig

- HMS-ansvarlig

- Prosjekteringsleder

- FDV/dokumentasjonsansvarlig

- Automasjon/SRO ansvarlig

- EKOM-installatør

- Faglig ansvarlig elektro

- Fagbrev elektro

- Sertifisert i henhold til NEK405-1 og NEK405-3.»

I kravspesifikasjonen var det stilt krav om internkontroll av elektriske anlegg, som skulle bli utført av personer med sertifisering i henhold til NEK405-3:2014. Kontrollen skulle utføres to ganger i kontraktsperioden. Den første skulle utføres innen tolv måneder fra oppstart av kontrakten, mens den andre skulle være ferdig senest tolv til tre måneder før kontraktsavslutning.

Tildeling ville skje på bakgrunn av laveste pris.

Klagesaken dreier seg om en minikonkurranse for bytte av skinner og smådeler på Bergensbanen. Her sveising av skinner i nærheten av Sandvika.
Les også

Bane Nor skulle bytte skinner – slurvet med å lese tilbudet og ble felt

Seks ville ha kontrakten

Det kom inn seks tilbud, deriblant fra Mesta og Otera Traftec. I Mesta sitt tilbud var det følgende presisert:

«Sertifisering av personell i henhold til NEK405-3 vil bli gjennomført i god tid før
oppstart av kontrakt.

Ved behov vil det tilføres mer ressurser i kontraktsområdet. Her kan man benyttes innleie
både internt i Mesta og eksternt hos lokale firmaer.

I perioder med stort arbeidsomfang eller uforutsette hendinger / forhold har Mesta
Elektro mulighet til å bruke personell fra andre Mesta- lokasjoner og avdelinger.

Mesta Elektro har også egen prosjektavdeling som håndterer store prosjekter, og som
kan nyttes ved behov.»

20. april 202 ble tilbyderne orientert om at Mesta var tildelt kontrakten. Verdien er anslått til drøye 164 millioner kroner. Otera Traftec leverte det nest laveste pristilbudet.

Åge-Chistoffer Lundeby, kommunikasjonssjef i Vy.
Les også

Busskaoset i Oslo: Informerte ikke om omstridt bytte: Vraket varmepumpe og firehjulstrekk

Tok saken til retten

Otera Traftec begjærte 15. mai 2020 midlertidig forføyning for å avbryte kontraktsinngåelsen. 1. juli 2020 konkluderte Oslo byfogdembete med at vilkårene for midlertidig forføyning var oppfylt, med henvisning til at valgte leverandør ikke oppfylte
kvalifikasjonskravet om gjennomføringsevne på tilbudstidspunktet.

Statens vegvesen/Vestfold og Telemark fylke (heretter kalt SVV) anket avgjørelsen. Anken ble tatt til følge av Borgarting lagmannsrett den 28. oktober 2020.

Og kontrakt ble inngått med Mesta 3. november 2020.

Så brakte Otera Traftec saken inn for Klagenemnda for offentlige anskaffelser (Kofa), og det skjedde 9. februar 2021.

Otera Traftec mente at Mesta skulle vært avvist fra konkurransen. Årsak: Kvalifikasjonskravet knyttet til gjennomføringsevnen stiller et ubetinget krav om at leverandørene må tilby nøkkelpersonell som er sertifisert i henhold til NEK 405-3:2014. Dokumentasjon for dette måtte leveres før tilbudsfristens utløp. Kravet om sertifisering av personell innebærer også at foretaket, som personellet er tilknyttet, må være sertifisert innen tilbudsfristen.

SVV mente at saken var uhensiktsmessig for behandling i klagenemnda. Lagmannsretten hadde allerede vurdert spørsmålet om avvisningsplikt. Og: Kvalifikasjonskravet knyttet til gjennomføringsevnen stiller ikke et absolutt krav om at leverandørens nøkkelpersonell hadde sertifisering i henhold til NEK 405-3:2014.

På bakgrunn av Mestas beskrivelse i tilbudet, ble det uansett lagt til grunn at personellet ville bli sertifisert før oppstart av kontrakt. Og kvalifikasjonskravet åpnet for slik oppfyllelse før kontraktsoppstart.

Nytt dobbeltspor: Sandbukta-Moss-Såstad. Her inne i Mossetunnelen.
Les også

Hardt ut mot entreprenør: – Kan ikke bygge spor og kjøre tog der

Ingen rettslig omkamp

Klagenemnda har vurdert saken slik: 

Siden spørsmålet var til behandling i både Oslo byfogdembete og Borgarting lagmannsrett så har SVV sagt at klagen bør avvises som uhensiktsmessig for behandling.

Kofa skriver: «Det følger av klagenemndsforskriften § 6 tredje ledd at dersom spørsmålet som er gjenstand for klagen er avgjort ved «dom» i første instans, kan ikke klagen tas til
behandling. Den omstendighet at spørsmålet tidligere har vært behandlet som ledd i en
forføyningssak, er imidlertid ikke i seg selv til hinder for at klagenemnda kan behandle
saken. En slik forutgående domstolsbehandling kan imidlertid tilsi at saken er
uhensiktsmessig for behandling i klagenemnda i henhold til klagenemndsforskriften § 9.»

Klagenemnda kommer til saken er uhensiktsmessig for behandling i klagenemnda.
Avgjørende for det: Kofa er bedt om å ta stilling til akkurat de samme anførslene, basert
på de samme faktiske forholdene, som allerede har vært behandlet i byfogdembetet
og lagmannsretten.

Otera Traftec har ikke presentert nye anførsler eller gitt nye faktiske opplysninger overfor nemnda, og har ellers ikke påpekt konkrete feil ved lagmannsrettens kjennelse.

Kofa mener at leverandørens behov for tvisteløsning er ivaretatt gjennom
domstolens behandling. En behandling i nemnda vil bære preg av rettslig omkamp.

Kofa tilføyer at klagenemnda i første rekke skal være et rettslig lavterskeltilbud, og tjene
som et alternativ til ordinær domstolsbehandling.

Uten at det har vært et avgjørende moment, legger nemnda til at lagmannsrettens vurdering i saken om midlertidig forføyning fremstår som riktig.

Kofas konklusjon fra 21. september i år: Klagen avvises som uhensiktsmessig for behandling.

Kristiansand 20240103. Nedsnødde gater i Kristiansand. Fra jernbanestasjonen der alle tog mellom Kristiansand og Oslo er innstilt onsdag.Foto: Tor Erik Schrøder / NTB
Les også

Innstiller all busstrafikk i Oslo og Bærum

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.