KARRIERE

Regjeringen vil bruke fire milliarder på å skape flere arbeidsplasser

Dette er tiltakene.

Arbeidsledigheten blant ingeniører har økt med 68 prosent det siste året. Regjeringen foreslår en tiltakspakke for å skape arbeidsplasser på fire milliarder kroner i statsbudsjettet for neste år.
Arbeidsledigheten blant ingeniører har økt med 68 prosent det siste året. Regjeringen foreslår en tiltakspakke for å skape arbeidsplasser på fire milliarder kroner i statsbudsjettet for neste år. Bilde: Erlend Tangeraas Lygre
Ina AndersenIna AndersenJournalist
7. okt. 2015 - 10:41

Som en del av neste års statsbudsjett legger regjeringen fram en tiltakspakke for økt sysselsetting på i alt fire milliarder kroner. 

– Pakken er rettet mot områder som i særlig grad merker konsekvensene av lavere vekst. Det foreslås en rekke tiltak innenfor vedlikehold og bygg, samt innovasjon og næring. I tillegg foreslår regjeringen flere tiltaksplasser. Tiltakene er midlertidige og innrettet slik at de lett skal kunne reverseres, skriver regjeringen i en pressemelding.

I tillegg inneholder budsjettet en rekke andre tiltak for aktivitet og omstilling, ifølge regjeringen.

– En omfattende skattereform og en klar satsing på samferdsel, forskning og utdanning vil styrke grunnlaget for vekst og lette omstillinger i økonomien.

Blant tiltakene er satsing samferdsel og bygg, mer penger til innovasjonsprogrammer og tiltak for økt aktivitet i verftsindustrien.

(Se alle tiltakene i budsjettet nederst i saken).

Arbeidsledig sivilingeniør studerte i fire dager: Arbeidsledig sivilingeniør studerte i fire dager: Mistet all Nav-støtte

2,5 mrd. til vedlikehold og bygg

Regjeringen foreslår å bevilge til sammen 2,5 milliarder kroner til ulike tiltak innen vedlikehold og bygg.

Av disse foreslås 1,1 milliarder kroner til samferdselsformål, blant annet til vedlikehold og fornying av Vossabanen og Jærbanen og økt vedlikehold og fornying av veier.

500 millioner kroner foreslås som et engangstilskudd til vedlikehold og rehabilitering av skoler og omsorgsbygg i kommunene.  

Under innovasjon og næring foreslås tiltak på til sammen nærmere én milliard kroner. Dette omfatter blant annet en økt satsing på næringsrettet forskning og innovasjon gjennom etablerertilskuddordningen, miljøteknologiordningen, presåkornfond, brukerstyrt innovasjonsarena og forskningsprogrammet Forny 2020.

Forslag om økte bevilgninger til vedlikehold av Sjøforsvarets fartøy, forskningsfartøy og økt tilskudd til istandsetting av verneverdige fartøy skal bidra til økt aktivitet i verftsindustrien. 

Regjeringen foreslår videre å øke bevilgningene til arbeidsmarkedstiltak med over 500 millioner kroner, noe som skal  legge til rette for om lag 16.000 ordinære tiltaksplasser for arbeidsledige neste år.

Kompetansebarometer: Disse ingeniørene er mest ettertraktet nå

Tekna: – Glasset er halvfullt, det er plass til mer

Leder i Tekna, Lise Lyngsnes Randeberg, synes regjeringens tiltakspakke drar i riktig retning, men mener likevel det er langt fra ambisiøst nok.

For én uke siden la Tekna fram sitt forslag til tiltakspakke, hvor 8-10 milliarder kroner i investeringer skulle kunne skape opptil 12.000 arbeidsplasser.

Da kommer regjeringens forslag på fire milliarder kroner litt til kort.

Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonse
Schneider Electric
Forenkler bærekraftsrapportering i datasentre
Forenkler bærekraftsrapportering i datasentre

– Glasset er halvfullt, det er plass til mer, sier Randeberg til Teknisk Ukeblad.

Hun savner mer offensive og ambisiøse tiltak, som kan dra nytte av den ledige ingeniørkompetansen som nå finnes i arbeidsmarkedet.

– Det er viktig å bruke det bildet vi har nå, hvor vi har mulighet til å trøkke til for fullt, utdyper hun.

Nedbemanning: Slik skal du ikke gjøre det

– Lite nytt

Tekna kjenner likevel igjen en rekke tiltak fra sin egen pakke i regjeringens forslag. I begge pakkene er det lagt opp til satsing på samferdsel og bygg.

– Også regjeringen satser på infrastruktur på Vestlandet. Det er bra, det er her den ledige kompetansen finnes. Men det legges i stor grad opp til flikking på gamle veier. Det er lite nytt. Vi burde ha utviklet oss og strukket oss mer mot framtiden. Regjeringen gjør en del riktige grep, men vi skulle gjerne sett mer nybygging, påpeker hun.

I Teknas forslag ønsker fagforeningen å fremskynde en rekke nye samferdselsprosjekter, som ny E39 mellom Ålgård og Lyngdal, ny jernbane og forbedret E 16 mellom Bergen og Voss, dobbeltspor fra Sandnes til Egersund og utredning av lyntog mellom Stavanger og Oslo.

I regjeringens forslag er det for det meste snakk om vedlikehold av vei, jernbane og bygninger.

Les også: Disse 20 oppstartsbedriftene bør du følge med på i 2015

Savner nybygg

Randeberg skulle gjerne også sett at det var lagt opp til raskere igangsetting av viktige nybygg.

I sitt forslag til tiltak trekker Tekna fram Life science-bygget i Oslo, Ocean Space i Trondheim og Mechatronics Innovation Lab (MIL) i Agder.

– Disse ville skapt arbeidsplasser i byggeperioden, i tillegg til å være forskningsinfrastruktur for framtiden, påpeker Tekna-lederen.

Hun savner i tillegg vedlikeholdsmidler til vann og avløp, noe hun mener vil kunne gi en rekke nye arbeidsplasser, både i offentlig og privat sektor.

– Det gis penger til vedlikehold av skoler og helsebygg, det er flott, det er noe som trengs. Men vi har også et enormt etterslep på vann og avløps-vedlikehold, med overvannsproblematikk og nødvendige klimatiltak. Det burde vært inne i budsjettet, sier hun.

Er dette greit?  Derfor vil ikke ledere ansette folk over 50

Teknologimilliard

Randeberg er likevel svært fornøyd med at regjeringen har valgt å ta med en teknologimilliard til forskning og innovasjon, noe fagforeningen har foreslått. I tillegg er det satt av ti millioner kroner til teknologioverføring, som også har vært viktig for Tekna.

– Her leverer regjeringen, vi er veldig glad for at dette er med, poengterer hun.

Også kutt i selskapsskatten synes hun er gledelig.

– Vi er dessuten glad for at det settes av penger til å få ingeniører inn i skolen. Vi håper regjeringen følger opp ved å også fjerne de hindrene som er der i dag, som gjør det vanskelig for ingeniører å komme seg inn i skoleverket, sier fagforeningslederen.

Mistet oljejobben: Mistet oljejobben, fikk langt høyere lønn i kommunen

– Verken fest eller kolera

Alt i alt synes ikke Randeberg at tiltakspakken er innertier – men den treffer målskiven.

– I sum er dette verken fest eller kolera. Det er nå vi har muligheter til å bygge landet gjennom store ingeniørprosjekter. Vi har nå ingeniørkompetanse tilgjengelig, samtidig som vi har en rekke uløste oppgaver i samfunnet, påpeker Tekna-presidenten.

Hun framhever at det i tiltakspakken til regjeringen tenkes i riktig retning.

– Men jeg synes vi trenger mer, og mer ambisiøse prosjekter som kan bygge et Norge for framtiden. Våre medlemmer er de som skal gjennomføre oppgavene i tiltakspakken. De blir syretesten på om pakken fungerer.

«For pen» for yrket sitt: – Det er ikke slik en kvinnelig ingeniør ser ut

– Mister kompetanse

Nito på sin side mener tiltakene i statsbudsjettet bommer på et viktig punkt: Å unngå at Norge mister spisskompetanse i petroleumsindustrien.

– Budsjettforslaget inneholder mange gode tiltak rettet mot de regionene som er hardest rammet av krisen i petroleum. Blant annet utvidet varighet for bedriftsintern opplæring, noe Nito lenge har etterlyst, fordi det betyr at man kan læres opp til andre oppgaver i samme bedrift, skriver fagforeningen i en pressemelding.

– Regjeringen leverer på dette punktet. Men vi stiller spørsmålstegn ved om budsjettet møter utfordringene knyttet til at vi mister teknologisk kompetanse innen petroleum, sier Nito-president Trond Markussen i meldingen.

Han påpeker at de store grepene det legges opp til innen bygg og samferdsel er bra.

– Men Nito er bekymret for at deler av den ledige kompetansen ikke kan overføres direkte til disse næringene, understreker fagforeningslederen.

Les også: 6 årsaker som kan forklare hvorfor du ikke fikk jobben

6529 ledige ingeniører

På Sør- og Vestlandet har arbeidsledigheten steget det siste året. Det siste året har ledigheten økt med 4000 personer bare i Rogaland. Det tilsvarer en økning på 70 prosent siden samme tid i fjor.

Ingeniører er yrkesgruppen hvor arbeidsledigheten øker mest. Ved utgangen av september i år var 6529 innen ingeniør- og ikt-fag registrert arbeidsledige. Det er en økning på 68 prosent det siste året.

Det er denne utviklingen regjeringen ønsker å gjøre noe med i sin tiltakspakke. Ingeniører er spesielt nevnt i meldingen som følger budsjettet.

– Budsjettet bidrar til vekst i sysselsettingen og til å motvirke ledighet fra lavere aktivitet i oljevirksomheten. Det viktigste er tiltak for den langsiktige omstillingen som investeringer i samferdsel, forskning og innovasjon, kunnskap og vekstfremmende skattelettelser. Samtidig er det viktig at vi møter den økende ledigheten på kort sikt med tiltak som skaper arbeid og aktivitet, sier finansminister Siv Jensen i en pressemelding.

Her er regjeringens tiltakspakke:

Tall i hele millioner kroner.

Vedlikehold og bygg2.498
Engangstilskudd til vedlikehold og rehabilitering av skoler og omsorgsbygg i kommunene500
Vedlikehold og fornying av jernbanen, herunder Vossabanen og Jærbanen480
Vedlikehold riksvegnettet – reasfaltering og øvrig vedlikehold340
Forsering av vedlikeholdsinvesteringer i sykehusbygg300
Fornying- og programområdetiltak på riksveg200
Statsbygg – vedlikehold og rehabilitering, herunder av fengsler200
Forsering av kartleggings- og flomsikringsprosjekter100
Tilskudd nasjonale kulturbygg64
Oppgradering av universitetsbygg60
Tilskudd til vedlikehold av kulturhistoriske bygninger57
Vedlikehold av fyrstasjoner og fjerning av eierløse blåskjellanlegg50
Universitetsmuseet Universitetet i Bergen40
Utbedring av stormskader på fiskerihavner Vestlandet/Nord-Norge38
Nytt museumsmagasin ved Norsk Oljemuseum30
Regionale forskningsfond (Agder, Vestlandet)19
Stiftelsen Arkivet i Kristiansand15
Pumps and pipes, kompetanseoverføring fra olje- til helsesektoren5
Næring og innovasjon960
Vedlikehold Sjøforsvaret320
Vedlikehold og oppgradering av forskningsfartøy100
Etablerertilskudd100
Miljøteknologiordningen100
Demo2020100
Rekrutteringsstillinger forskning50
Presåkornfond50
Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA)50
Forny202050
Istandsetting av verneverdige fartøyer40
Tiltaksplasser589
Tiltaksplasser for ledige589
  
Sum tiltakspakke4.047

 

Les også: – Her er det jobb for ingeniører i mange tiår fremover

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.