Nye millioner til kirker, Nasjonalmuseet og Veterinærinstuttet

Revidert nasjonalbudsjett ble lagt fram i dag.

Nye millioner til kirker, Nasjonalmuseet og Veterinærinstuttet
Nasjonalmuseet får nye 10 millioner til å dekke uforutsette kostnader. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix

Den største enkeltsummen til byggsektoren i forslaget til revidert nasjonalbudsjett tilfaller landets kirker. Det er et stort behov for restaurering og brannsikring av mange kirker i hele landet, heter det i budsjettet. Regjeringen foreslår 20 millioner kroner til istandsetting og sikring av noen av de mest verneverdige kirkene.

Kirkelige og antikvariske miljøer har pekt på at middelalderkirkene i stein er særlig utsatt.

– Kirkebygg er kulturarv, historie og en viktig del av vår identitet. Det er de eldste kirkene, middelalderkirkene i stein, vi ønsker å prioritere nå, og brannsikring vil selvsagt være ett av tiltakene, sier tros- og livssynsminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) i meldingen fra Barne- og familiedepartementet.

Notre Dame-effekt?

Kirkene som kan få støtte i 2019, vil bli valgt utfra en faglig vurdering i samarbeid med antikvariske myndigheter og kirkelige organer.

Les også

Om den økte bevilgningen til brannsikring har sammenheng med brannen i Notre Dame-katedralen i Paris, sier meldingen ingenting om. Den konkluderer generelt med at «behovet for vedlikehold av kirkebygg i hele landet er stort.

– Regjeringen tar dette på alvor. Derfor vil jeg også arbeide videre med en strategi for at fredede og verneverdige kirker kan sikres et forsvarlig vedlikeholdsnivå, sier Ropstad.

Nye millioner til Nasjonalmuseet

Budsjettsprekker for offentlige bygg er ikke noe nytt, ei heller for det nye Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design. Nå foreslår regjeringen å bevilge nye 10 millioner kroner til museet på Vestbanen i Oslo, som med et totalareal på 54.600 kvm og cirka 90 utstillingsrom vil bli Nordens største kunstmuseum.

Å flytte hele landets kunstskatter og bygge opp de nye utstillingene for publikum, krever en ekstraordinær innsats, og regjeringen legger derfor fram forslag om en ekstrabevilgning på 10 millioner til dette arbeidet, sier kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande.

Les også

En vel så stor institusjon som får økt støtte, er Veterinærinstituttet. Regjeringen forslår å økte støtten til instituttet med 30 millioner kroner, blant annet for å sikre ny obduksjonssal i Tromsø og for å dekke ekstraordinære utgifter til samlokaliseringen av Veterinærhøgskolen og Veterinærinstuttet på Ås. En utbygging og flytting som i alt vil koste rundt 7 milliarder kroner.

Økt bostøtte

Regjeringen foreslår også å styrke bostøtten for barnefamilier og andre store husstander med 66 millioner kroner i 2019. Bostøtte skal sikre at familier med lav inntekt og høye boutgifter kan bo godt.

– I Granavolden-plattformen har regjeringen sagt at vi vil sørge for en god bostøtteordning som er målrettet mot dem som trenger den mest. Det prioriterer vi høyt, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Midlene er en omdisponering fra tilskudd til utleieboliger, hvor etterspørselen er lavere enn forventet. Husbanken har fortsatt midler igjen til utleieboliger, og Mæland oppfordrer kommuner som trenger flere egnede utleieboliger, til å søke.

Ifølge NTB vil imidlertid flere falle utenfor bostøtteordningen, slik at det samlet sett blir 4.200 færre som kommer til å motta støtten i år.

Nytt fritidshus

Ellers er det snakk om små justeringer av poster som involverer byggenæringen. At lokale idrettslag landet over fritas for 105 millioner i mva-avgifter, kan muligens avstedkomme nye byggeoppdrag enkelte steder.

Les også

Helt konkret foreslår regjeringen å styrke Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier med én million kroner. Midlene skal gå til Kirkens bymisjon Vestfold som skal opprette et nytt fritidshus.

Bevilgningen til Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier har økt fra om lag 100 millioner i 2014 til om lag 312 millioner i 2019, påpeker Barne- og familiedepartementet.

Les også