KOFA

Ny sykkelvei i Ullevålsveien: Oslo kommune ble frikjent i Kofa

Trasé fikk ikke medhold i sin klage til Kofa.

Illustrasjonen viser hvordan Ullevålsveien vil se ut etter oppgraderingen.
Illustrasjonen viser hvordan Ullevålsveien vil se ut etter oppgraderingen. Illustrasjon: Oslo kommune/Bymiljøetaten/Multiconsult
20. juli 2023 - 17:35

Bymiljøetaten (heretter BYM) i Oslo kommune kom 26. juni 2022 med en konkurranse for en totalentreprise for oppgradering av sykkelfelt i Ullevålsveien.

Tilbudsfristen var satt til 5. september 2022.

Prosjektet handlet om ombygging av Ullevålsveien mellom Colletts gate og Thor Olsens gate, en strekning på rundt 1100 meter.

Men BYM fikk ingen tilbud innen fristen. Kommunen fikk vite at det var vanskelig å levere tilbud innen fristen på grunn av ferieavvikling. I tillegg viste to leverandører til manglende oppfyllelse av kvalifikasjonskrav.

Etter tilbakemeldingene fra leverandørene ble konkurransen gjennomført på nytt som en anskaffelse under forskriftens del I, jf. § 5-2 (1) bokstav e. Alle leverandørene som hadde meldt interesse og gitt uttrykk for at de ønsket å delta i en ny konkurranse, ble invitert til å inngi tilbud. Ny tilbudsfrist ble satt til 5. desember.

Da kom det inn tre tilbud, fra Isachsen Anlegg, Trasé og Braathen Landskapsentreprenør.

13. februar i år meldte BYM at Isachsen Anlegg skal oppgradere Ullevålsveien. Kontraktsverdien var opplyst å være på 68 millioner kroner eks. mva.

23. mars registrerer Klagenemnda for offentlige anskaffelser (Kofa) at det er kommet inn en klage på Oslo kommune ved Bymiljøetaten. Avsender er firmaet Trasé.

Kofa har nå behandlet klagen.

Var firmaene kvalifisert?

Det er kvalifikasjonene til firmaene som er stridens eple her. Bakteppet for denne saken ser slik ut:

Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonsørinnhold
GK
Ambisiøs renovering midt i Trondheim

Kontrakten ble først tildelt Trasé 16. desember i 2022. I anskaffelsesprotokollen sto det: «Trasé AS, levert skatteattest uten restanse, kredittvurdering med AAA-rating. Referanseprosjekter (støtter seg på Multiconsults erfaring med Totalentreprise), ISO sertifisering 14001:2015 og 9001:2015.»

Isachsen klaget på tildelingen 21. desember 2022, og mente at Trasé skulle vært avvist fra konkurransen.

BYM tok klagen til følge, og avviste Trasé fra konkurransen 5. januar 2023. Årsak: Manglende oppfyllelse av kvalifikasjonskravet for relevant erfaring.

I beslutningen sto det blant annet: «Etter en ny vurdering er BYM kommet til at det foreligger avvisningsplikt av Trasé AS sitt tilbud etter anskaffelsesforskriften (FOA) § 24-2 (1) bokstav a: «1) Oppdragsgiveren skal avvise en leverandør a. som ikke oppfyller kvalifikasjonskravene»

Bakgrunnen er at Trasé AS ikke oppfyller kvalifikasjonskravet i konkurransegrunnlagets pkt 3: «Det kreves relevant erfaring fra lignende prosjekter. De relevante prosjekter skal inkludere følgende elementer:

• Anlegg i tett by

• Lokal overvannshåndtering

• Minst ett prosjekt skal ha vært totalentreprise basert på NS 8407»

Leverandøren skulle ha erfaring i rollen som totalentreprenør i et av referanseprosjektene. Trasé viste ikke til et referanseprosjekt i rollen som totalentreprenør, og oppfyller således ikke kvalifikasjonskravet.

Det heter i forpliktelseserklæringen at Trasé støtter seg på Multiconsult for blant annet dette kvalifikasjonskravet. Men referanseprosjektet som er levert fra Multiconsult – Bussveien Stavanger – er et prosjekt der Risa var totalentreprenør. Multiconsult var rådgiver/prosjekterende til totalentreprenør.

BYM konkluderte med at heller ikke Multiconsult har tilstrekkelig relevant erfaring fra lignende prosjekter, og dermed ikke oppfyller kvalifikasjonskravet. Multiconsult har ikke levert et referanseprosjekt hvor Multiconsult har hatt rollen som totalentreprenør basert på NS 8407.

Verken Trasé eller Multiconsult oppfylte kvalifikasjonskravet, og hadde dermed BYM avvisningsplikt. Så BYM var pliktig til å omgjøre tildelingsbeslutningen, og avvise Trasé.

Trasé klaget på tildelingen 10. januar, uten å få medhold.

Så ble det altså klage til Kofa.

Trases påstand, som vi siterer den fra Kofas referat (og vi ser her at den juridiske begrepsbruken flyter uhyre lett, som om dette skulle være en rettssak):

Prinsipalt har innklagede avvist klager i strid med regelverket for offentlige anskaffelser.

Trase skulle altså ikke vært avvist fra konkurransen. 

Subsidiært skulle valgte leverandør vært avvist fra konkurransen, som følge av manglende oppfyllelse av kvalifikasjonskravet om minimum 3 års relevant erfaring fra tilsvarende prosjekter for tilbudt nøkkelpersonell. Verken tilbudt anleggsleder eller prosjekteringsansvarlig har den nødvendige erfaringen til å oppfylle kvalifikasjonskravet.

Atter subsidiært skulle konkurransen vært avlyst, som følge av uklarheter knyttet til innholdet i kvalifikasjonskravene, som det står i Kofas klage.

BYM var totalt uenig.

Spørsmålet er så om det var riktig av BYM å avvise Trasé.

Firmaet måtte altså dokumentere erfaring med rollen som totalentreprenør for å oppfylle kvalifikasjonskravet. Nemnda bemerker at Trasé i utgangspunktet ikke anså seg selv kvalifisert til å delta i konkurransen, fordi de ikke hadde gjennomført kontrakter etter NS 8407.

Trasé mente det var anledning til å knytte til seg underleverandører for å oppfylle kravet, men nemnda er ikke enig. Det ble presisert at erfaring med NS 8407 var nødvendig for å sikre god gjennomføring av akkurat dette prosjektet.

Trasé har ikke erfaring som som totalentreprenør. Underleverandøren, Multiconsult, har heller ikke dokumentert erfaring som totalentreprenør. BYMs avvisning av Trasé var dermed riktig.

Nemnda vurderer også om BYM har brutt regelverket ved å unnlate å avvise Isachsen Anlegg fra konkurransen på grunn av manglende oppfyllelse av kvalifikasjonskrav, altså manglende erfaring.

Klagenemnda kan ikke se at BYMs vurdering av anleggsleders og prosjektansvarligs erfaring er usaklig eller vilkårlig, eller basert på feilaktig faktum eller i strid med de grunnleggende kravene i loven § 4. BYM har vist til de vedlagte CV-ene, og vurdert nøkkelpersonellets erfaring opp mot det aktuelle prosjektet.

Nemnda mener at BYM har utøvd et forsvarlig innkjøpsfaglig skjønn ved vurderingen av nøkkelpersonellets erfaring.

Isachsen Anlegg oppfylte dermed kvalifikasjonskravet til relevant erfaring for nøkkelpersonell, og BYM hadde ikke plikt til å avvise dem fra konkurransen.

Når det gjelder eventuelle uklarheter i konkurransegrunnlaget finner Kofa ikke noe å bemerke.

BYM går altså fri på alle punkter, og har ikke brutt regelverket for offentlige anskaffelser som anført i klagen.

Kofas kjennelse er fra 30. juni.

Marius Botten, med den nye D-blokka der statsministeren får sitt kontor, i bakgrunnen. – Vi skal bygge kontorer med sikkerhet, ikke festninger, sier han om store glassflater.
Les også

Vindusglasset tålte TNT-eksplosjon

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.