KRAFT

Ny rapport: Havvind blir aldri bedre enn landvind

SKYHØYT KOSTNADSNIVÅ: Vindkraft til havs krever store drifts- og vedlikeholdskostnader, i tillegg til at selve installasjonsarbeidet er svært kostbart. Det er en av årsakene til at offshore havvind aldri blir mer lønnsomt enn landbasert vind, ifølge en ny rapport om vindkraft.
SKYHØYT KOSTNADSNIVÅ: Vindkraft til havs krever store drifts- og vedlikeholdskostnader, i tillegg til at selve installasjonsarbeidet er svært kostbart. Det er en av årsakene til at offshore havvind aldri blir mer lønnsomt enn landbasert vind, ifølge en ny rapport om vindkraft. Bilde: Kjetil Malkenes Hovland

FoU-analyse for havvindkraft utarbeidet av Douglas Westwood Ltd.

Rapporten har følgende konklusjoner:

 • Utviklingen med flytende demonstrasjonsprosjekter i Norge bør fortsette og teknologisk innovasjon bør støttes.
 • Norge vil kunne oppnå en bedre posisjon ved å fokusere på bestemte deler av verdikjeden enn ved å skulle levere komplette vindturbiner.
 • Offshore vindkraft vil kunne sikre Norges interne kraftbalanse og redusere risikoen for kraftmangel i perioder med lite regn eller snø.
 • Vindkraft til havs forutsetter et stort antall nye fartøy for å installere fundamenter, kabler og turbiner. Norge har godt omdømme når det kommer til skipsbygging.
 • Særlig potensial for kostnadsreduksjoner innen rotorblader og andre turbinkomponenter, fundamenter, elektriske komponenter og infrastruktur.

Forskningsrådet mener beregningene er interessante, men at rapporten foreløpig ikke er tilstrekkelig underbygget på områder som framtidige kraftpriser, offentlige reguleringer og avgifts- og subsidieregimer.

Vindrapporten fra Energi21s innsatsgruppe for fornybar kraft

Rapporten peker ut tre mål som industrien i Norge synes er de viktigste:

 • Å redusere kostnadene per kWh over levetiden til et vindkraftverk
 • Utvikle norsk leverandørindustri
 • Etablere bred aksept for utbygging av vindkraft hos befolkningen

Rapporten peker seks hovedområder hvor det er særlig behov for forskning og utvikling:

 • Bedre kunnskap om meteorologiske og oseaniske forhold
 • Kostnadseffektivt system for drift og vedlikehold
 • Forbedrete metoder og teknologi for installasjon og fundamentering til havs
 • Utvikle muligheter for tilknytning av mer vindkraft i kraftsystemet
 • Optimalisering og nyutvikling innen vindturbinteknologi
 • Test- og demonstrasjonsprogram for uttesting av umodne teknologier

Vindkraft til havs involverer skyhøye kostnader, og vindbransjen har i lang tid jobbet for å redusere kostnadene for å gjøre teknologien mer lønnsom.

En ny rapport fra Douglas Westwood Ltd (DWL) indikerer at kapitalkostnadene for vindkraft til havs vil kunne reduseres med 30 prosent, mens drift og vedlikeholdskostnader vil kunne reduseres med 20 prosent innen 2030.

Havvind gir større energiutbytte som følge av kraftigere og mer stabil vind. Likevel er kostnadsnivået to – tre ganger høyere for offshore havvind sammenlignet med landbasert vind, selv på grunt vann. Vindkraft til havs vil forbli betydelig dyrere enn landbasert vindkraft, også på lang sikt, ifølge rapporten.

Ny vindpolitikk

Energi21 og Forskningsrådet lanserer nå i Teknisk Ukeblad to rapporter om vindkraft både på land og til havs.

KONKURRANSEFORTRINN: - Det fine med vannkraften er at man kan skru av og på i løpet av sekunder, sier Sverre Gotaas, leder for strategigruppen Energi21.
Energi21 og Forskningsrådet lanserer nå i Teknisk Ukeblad to rapporter om vindkraft både på land og til havs. JA TIL HAVVIND: Havvind har en framtid i Norge, tross betydelige utfordringer, mener leder for strategigruppen Energi21, Sverre Gotaas. Anders J. Steensen

Den første rapporten er utarbeidet av Energi21, og er et ledd i arbeidet med å utarbeide en ny, omforent fornybarstrategi på oppdrag fra Olje- og energidepartementet. Den andre rapporten er utarbeidet av det uavhengige analyseselskapet DWL på vegne av Forskningsrådet.

Målet med rapportene er å øke kunnskapen og sørge for oppslutning om en framtidig forsknings- og næringspolitikk som skal prege vindkraften de neste tiårene.Mangler areal på land

– Vil DWLs konklusjoner om den dyre havvinden få noen konsekvenser for Energi 21s fornybarstrategi?

– Offshore vindkraft er kostbart. Det er røffe forhold til sjøs, og teknologien blir utsatt for store krav og påkjenninger. Fordelen er miljøpåvirkningene. Turbinene er ute av syne, vindforholdene er mer stabile og det er store arealer tilgjengelig. Det blir etter hvert vanskelig å finne tilgjengelige arealer på land, et problem Tyskland og Danmark opplever allerede, sier Energi21s styreleder styreleder Sverre Gotaas.

– Dette er en av flere interessante konklusjoner i rapportene, derfor er vi interessert i å få aktørenes syn på dem. Det kan hende aktører som jobber med offshore vindkraft jobber ut ifra andre tall, sier Hans Otto Haaland, Forskningsrådets programkoordinator for Renergi.

PÅ HØRING: Renergi-koordinator Hans Otto Haaland og Andreas Bratland i Forskningsrådet vil ha industriens meninger om utfordringene de to nye rapportene skisserer for vindkraft i Norge.
PÅ HØRING: Renergi-koordinator Hans Otto Haaland og Andreas Bratland i Forskningsrådet vil ha industriens meninger om utfordringene de to nye rapportene skisserer for vindkraft i Norge. Jannicke Nilsen

Fortrinn og utfordringer

De to rapportene har en rekke sammenfallende konklusjoner. Begge rapportene peker på at Norge har klare fortrinn som leverandør til nasjonal og internasjonal vindkraftindustri, i første rekke knyttet til offshore olje- og gassindustri, og til maritim virksomhet og verftsindustri.

Utfordringen er at Norge har et manglende eller lite hjemmemarked, noe som gir betydelige utfordringer ikke minst i forhold til forskningsfinansiering og utvikling av test- og demonstrasjonsprogram.

– Har en framtid

Gotaas vil på ingen måte avlyse havvindens framtid i Norge.

– Havvind har en framtid i Norge både som energikilde og som muligheter for leverandørindustrien. Vi er nødt til å ta i bruk flere løsninger når vi skal løse klimautfordringen. Vi må fokusere forskningsinnsatsen på å få ned kostnadene per produserte kilowattime, samt å utvikle denne industrien, sier Gotaas.

De to rapportene sendes nå ut på bred høring.

Fornybarstrategien som Energi21 skal lansere, skal etter planen presenteres på forsommeren i 2011.

Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.