Nær 5% lønnshopp

Teknas offisielle statisikk for lønnsutviklingen blant sine medlemmer i fjor, viser at lønnsforskjellen mellom privat og offentlig sektor fortsatt øker.

Gjennomsnittlig total lønnsvekst i privat sektor er 4,8 prosent. Av dette utgjør alders- og kvalifikasjonstillegg (AK) 2,1 prosent og nivåøkning 2,7 prosent.

Tilsvarende tall for statlig sektor er henholdsvis 3,9 prosent, 1,3 prosent og 2,6 prosent.

I kommunal sektor er tallene hhv. 2,8 prosent, 1,2 prosent og 1,6 prosent.

Statistikken finner du i det vedlagte Excel-arket .

Her er Teknas kommentar til statistikken:

Det lave antallet medlemmer pr eksamensår gjør at tallene for kommunal sektor må brukes med forsiktighet. Fra 1. mai 2004 er skoleverket i kommunal sektor (før 1. mai i statlig sektor). De endringene sammen med at mange oppgjør ikke er sluttført i kommunal sektor, bidrar til den noe lave veksten i kommunal.

I statlig sektor ble det i tillegg til sentrale tillegg avsatt 1 prosent til lokal forhandlinger, i mange virksomheter er disse ikke sluttførte. Det er også virksomheter i privat sektor hvor lønnsoppgjøret ikke er sluttført.

I tabell 2 og figur 2 (se vedlagte Excel-fil i Relaterte medier ) gis en oversikt over den faktiske lønnsutviklingen de siste årene for yngre medlemmer ansatt i privat virksomhet.

Kommentar til kurvene:

Kurvene er basert på Teknas lønnsstatistikk pr 1. september 2004, og viser lønn som funksjon av eksamensår.

Lønnen inkluderer avtalt lønn, eventuelle B-trinn/T-trinn i offentlig sektor, bonus og provisjon. Medlemmenes eventuelle pliktige pensjonsinnskudd (2% i offentlig sektor) er ikke fratrukket lønna.

Overtidsgodtgjørelse, bilgodtgjørelse eller verdien av fri bil er ikke med i lønnsbegrepet, og heller ikke verdien av fri avis og telefon, eller andre naturalytelser.

Om Teknas lønnsstatistikk pr 1.9.2004

Oversikt over Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forenings lønnsstatistikk for medlemmer med høyere teknisk naturvitenskaplig utdanning pr 1.9.2004

Hovedhensikten med den årlige offentliggjørelsen av noen hoveddata om lønnsforhold for medlemmer av Tekna, er å gi en oversikt over gjennomsnittlig lønnsnivå etter eksamensår.

Lønnsstatistikken er ingen tariff, men tallene er et hjelpemiddel til å oppnå en rimelig lønnsfastsettelse og lønnsutvikling. Tar man utgangspunkt i eksamensår, må man ved lønnsvurdering ta hensyn til individuelle kvalifikasjoner, stillingens ansvars- og arbeidsområde og andre relevante faktorer. Utdrag av lønnsstatistikken vil også bli lagt ut på Teknas hjemmesider - www.tekna.no .

Lønns- og interesseutvalget i Tekna har vedtatt å begrense den statistikken som blir tilgjengelig for alle. Den åpne statistikken vil bare bli offentliggjort med gjennomsnittstall (aritmetisk middel). Dette er gjort for å synliggjøre at lønnsstatistikken er en del av medlemstilbudet til Teknas medlemmer. På Tekna sine hjemmesider vil medlemmer ha tilgang til mer detaljert statistikk. For arbeidsgivere i alle sektorer, vil det også være mulig å få mer detaljert statistikk ved å henvende seg til Teknas Generalsekretariat.

For å få tilgang til mer detaljerte lønnsstatistikk trenger medlemmene sitt medlemsnummer som bla. står bak på Teknisk Ukeblad.

Medlemmer av Tekna

I statistikken er kun medlemmer med utdanning tilsvarende minst sivilingeniør nivå med. Det betyr f.eks at medlemmer som er tatt opp på bakgrunn av 3-årig utdanning og praksis, ikke er med i denne statistikken. Sivilingeniørene utgjør 78 prosent av medlemmene i statistikken, cand. real/cand. scient 13 prosent og cand. agric/jordskiftekandidater 4 prosent (hhv 10 og 15 prosent i statlig og kommunal sektor). De resterende utgjøres av andre utenlandske og norske utdannelser.

Hvem er med

Det er bare heltidsansatte medlemmer som er med i statistikken. Alle spurte er bosatt i Norge. Alle yrkesaktive medlemmer i privat, statlig og kommunal virksomhet har fått tilsendt skjemaet, og det lages separate statistikker for de forskjellige sektorene. Medlemmer i NAVO-bedrifter er med i privat sektor.

Svarprosent

Om lag 31.000 medlemmer fikk tilsendt spørreskjema i september 2004. Det er registrert lønnsopplysninger fra 20.728 medlemmer, noe som tilsvarer en svarprosent på om lag 66,9 prosent.

Lønnsbegrep

Teknas lønnsstatistikk opererer med følgende lønnsbegrep: Avtalt årslønn pr. 1. september, medregnet verdien av bonus/resultatlønn, provisjon etc utbetalt siste 12 måneder. I statlig sektor er også eventuelle B-trinn med.

De tall statistikken opererer med inneholder således ikke inntekt i bistilling, overtidsgodtgjørelse, fast bilgodtgjørelse, verdien av fri bil og vakttillegg. Lønnsstatistikken inneholder heller ikke verdien av fri avis og telefon eller andre naturalytelser.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå