ARBEIDSLIV

Nær 5% lønnshopp

Teknas offisielle statisikk for lønnsutviklingen blant sine medlemmer i fjor, viser at lønnsforskjellen mellom privat og offentlig sektor fortsatt øker.Gjennomsnittlig total lønnsvekst i privat sektor er 4,8 prosent. Av dette utgjør alders- og kvalifikasjonstillegg (AK) 2,1 prosent og nivåøkning 2,7 prosent.Tilsvarende tall for statlig sektor er henholdsvis 3,9 prosent, 1,3 prosent og 2,6 prosent.I kommunal sektor er tallene hhv. 2,8 prosent, 1,2 prosent og 1,6 prosent.

Statistikken finner du i det vedlagte Excel-arket .Her er Teknas kommentar til statistikken:

Det lave antallet medlemmer pr eksamensår gjør at tallene for kommunal sektor må brukes med forsiktighet. Fra 1. mai 2004 er skoleverket i kommunal sektor (før 1. mai i statlig sektor). De endringene sammen med at mange oppgjør ikke er sluttført i kommunal sektor, bidrar til den noe lave veksten i kommunal.

I statlig sektor ble det i tillegg til sentrale tillegg avsatt 1 prosent til lokal forhandlinger, i mange virksomheter er disse ikke sluttførte. Det er også virksomheter i privat sektor hvor lønnsoppgjøret ikke er sluttført.I tabell 2 og figur 2 (se vedlagte Excel-fil i Relaterte medier ) gis en oversikt over den faktiske lønnsutviklingen de siste årene for yngre medlemmer ansatt i privat virksomhet.Kommentar til kurvene:

Kurvene er basert på Teknas lønnsstatistikk pr 1. september 2004, og viser lønn som funksjon av eksamensår.Lønnen inkluderer avtalt lønn, eventuelle B-trinn/T-trinn i offentlig sektor, bonus og provisjon. Medlemmenes eventuelle pliktige pensjonsinnskudd (2% i offentlig sektor) er ikke fratrukket lønna.Overtidsgodtgjørelse, bilgodtgjørelse eller verdien av fri bil er ikke med i lønnsbegrepet, og heller ikke verdien av fri avis og telefon, eller andre naturalytelser.Om Teknas lønnsstatistikk pr 1.9.2004Oversikt over Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forenings lønnsstatistikk for medlemmer med høyere teknisk naturvitenskaplig utdanning pr 1.9.2004Hovedhensikten med den årlige offentliggjørelsen av noen hoveddata om lønnsforhold for medlemmer av Tekna, er å gi en oversikt over gjennomsnittlig lønnsnivå etter eksamensår.Lønnsstatistikken er ingen tariff, men tallene er et hjelpemiddel til å oppnå en rimelig lønnsfastsettelse og lønnsutvikling. Tar man utgangspunkt i eksamensår, må man ved lønnsvurdering ta hensyn til individuelle kvalifikasjoner, stillingens ansvars- og arbeidsområde og andre relevante faktorer. Utdrag av lønnsstatistikken vil også bli lagt ut på Teknas hjemmesider - www.tekna.no .Lønns- og interesseutvalget i Tekna har vedtatt å begrense den statistikken som blir tilgjengelig for alle. Den åpne statistikken vil bare bli offentliggjort med gjennomsnittstall (aritmetisk middel). Dette er gjort for å synliggjøre at lønnsstatistikken er en del av medlemstilbudet til Teknas medlemmer. På Tekna sine hjemmesider vil medlemmer ha tilgang til mer detaljert statistikk. For arbeidsgivere i alle sektorer, vil det også være mulig å få mer detaljert statistikk ved å henvende seg til Teknas Generalsekretariat.For å få tilgang til mer detaljerte lønnsstatistikk trenger medlemmene sitt medlemsnummer som bla. står bak på Teknisk Ukeblad.Medlemmer av Tekna

I statistikken er kun medlemmer med utdanning tilsvarende minst sivilingeniør nivå med. Det betyr f.eks at medlemmer som er tatt opp på bakgrunn av 3-årig utdanning og praksis, ikke er med i denne statistikken. Sivilingeniørene utgjør 78 prosent av medlemmene i statistikken, cand. real/cand. scient 13 prosent og cand. agric/jordskiftekandidater 4 prosent (hhv 10 og 15 prosent i statlig og kommunal sektor). De resterende utgjøres av andre utenlandske og norske utdannelser.Hvem er med

Det er bare heltidsansatte medlemmer som er med i statistikken. Alle spurte er bosatt i Norge. Alle yrkesaktive medlemmer i privat, statlig og kommunal virksomhet har fått tilsendt skjemaet, og det lages separate statistikker for de forskjellige sektorene. Medlemmer i NAVO-bedrifter er med i privat sektor.Svarprosent

Om lag 31.000 medlemmer fikk tilsendt spørreskjema i september 2004. Det er registrert lønnsopplysninger fra 20.728 medlemmer, noe som tilsvarer en svarprosent på om lag 66,9 prosent.Lønnsbegrep

Teknas lønnsstatistikk opererer med følgende lønnsbegrep: Avtalt årslønn pr. 1. september, medregnet verdien av bonus/resultatlønn, provisjon etc utbetalt siste 12 måneder. I statlig sektor er også eventuelle B-trinn med.De tall statistikken opererer med inneholder således ikke inntekt i bistilling, overtidsgodtgjørelse, fast bilgodtgjørelse, verdien av fri bil og vakttillegg. Lønnsstatistikken inneholder heller ikke verdien av fri avis og telefon eller andre naturalytelser.

Les mer om: