NYE VEIER

Nye Veier: Sammenligningen gir liten verdi

Dette er et tilsvar til rapporten "Lykkes Nye Veier med å redusere utbyggingskostnaden i sine prosjekter?", og Veier24 sin dekning av den.

Adm dir i Nye Veier, Anette Aanesland
Adm dir i Nye Veier, Anette Aanesland Foto: Nye Veier
Av adm.dir Anette Anesland, Nye Veier
24. feb. 2021 - 14:33

Kostnadsutviklingen for norske infrastrukturprosjekt har i flere år vært negativ. Mer infrastruktur for pengene er derfor et viktig mål i transportpolitikken. Som et ledd i regjeringens veireform ble Nye Veier opprettet med hensikt å øke effektiviteten i norsk veibygging og å oppnå mer helhetlig utbygging og dermed skape merverdi utover utbygging i tradisjonell forstand. I dette ligger at selskapet skal utfordre vedtatte planer, inkl. vedtatte kommunedelplaner. Vi mener derimot å sammenligne våre kostnadsbesparelser opp mot oppgitte kostnader i KS1 (ref. tabell 4 i rapporten) blir et sammenligningsgrunnlag som gir liten verdi.

Et eksempel: Det ble av Samferdselsdepartementet lagt til grunn at Statens vegvesen skulle legge til grunn firefelts vei på strekningen fra Kristiansand – Ålgård, mot tidligere midtrekkverkskonsept med 2/3-felts vei. Vurderinger av selskapets besparelser mener vi må gjøres ut fra beslutninger som vi kan påvirke i det vi faktisk bygger. Endrede og økte kostnader fra KS1 viser etter vår mening at konseptene i vedtatte KVU-er i mange tilfeller ikke var fremtidsrettede nok.

I Morten Weldes rapport, skriver han om dette:

«For å besvare spørsmål 3 sammenlikner vi kostnadsestimat i anbefalt konsept i KS1 med dagens estimat for sluttkostnad. Det gir en del utfordringer. For det første er ikke nødvendigvis verken delprosjekter eller strekninger som Nye Veier har ansvaret for i dag sammenliknbart med strekningen som var gjenstand for KS1. Dagens strekning kan være kortere eller lengre. Videre kan konseptet ha endret seg. Nye Veier arbeider med optimalisering av nytte og kostnader. I dette ligger at prosjektomfanget kan øke eller reduseres hvis selskapet mener dette er formålstjenlig i forhold til samfunnsnytte.»

Det er med andre ord et poeng å sammenligne de rette tingene. Likedan er det ulogisk å sammenligne våre kostnader med det som angis i Meld. St. 25 – som ligger til grunn for opprettelsen av Nye Veier AS. Der står det: «Det foreløpige kostnadsoverslaget for oppstartsporteføljen er om lag 130 mrd. 2015-kr. I og med prosjektene i oppstartsporteføljen har kommet ulikt langt i planavklaring, vil det være usikkerhet knyttet til kostnadsoverslaget for oppstartsporteføljen.»

Dermed fikk SVV i oppdrag å beregne kostnaden (2016-kr.) for Nye Veiers oppstartsportefølje, og landet på 148 MRD. Denne er senere prisjustert i forbindelse med ny NTP til 167,5 MRD.

Som Morten Welde selv skriver i sammendraget i rapporten: «Foreløpige anslag tilsier at Nye Veier har lyktes med å redusere kostnadene fra nullestimatet med i snitt 20 prosent. Foreløpig er riktignok kun et fåtall av prosjektene ferdige, men hvis dette skulle bli resultatet når prosjektene er sluttført så vil Nye Veier ha redusert kostnaden med over 30 milliarder kroner. En slik kostnadsutvikling har ikke vært vanlig i vegprosjekter.»

Beregninger viser at de strekningene vi hittil har åpnet (81 km) har en besparelse på 19 prosent.

I tillegg mener vi at å kun fokusere på kostnadssiden ikke gir et tilstrekkelig bilde av vår foreløpige måloppnåelse basert på selskapets overordnede mandat. Samfunnsøkonomiske beregninger er en vurdering av alle ulemper og fordeler et prosjekt vil føre til – i netto for samfunnet. I våre beregninger verdsettes disse fordelene og ulempene i kroner. Nyttesiden, som Welde i liten grad omtaler, er fordelene for samfunnet (besparelse i reisetid, avstand, reduksjon i trafikkulykker m.v.).

Disse poengene fremkommer ikke i din artikkel på nett i dag. Dette blir jo fort en smule teknisk, men jeg har her forsøkt å gjøre det så enkelt som mulig.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.