DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Må betale bot: Kommunen var grovt uaktsom i brøytekonkurranse

Aukra kommune må ut med nesten 50.000 kroner i bot, har Kofa fastslått.

(Illustrasjonsfoto)
(Illustrasjonsfoto) Illustrasjonsfoto: Bjørn Lund
4. aug. 2020 - 13:08

I september 2017 gikk Aukra kommune i Møre og Romsdal ut med en konkurranse for brøyting og vintervedlikehold av kommunale veier for årene 2017-2020. Det var snakk om kontrakter for i alt seks roder, og hele anskaffelsens verdi var anslått til 4.575.000 kroner.

Kommunen hadde angitt at «Kontrakten kan gjensidig kunne seiast opp med 3. månaders varsel viss oppseiinga kan grunngjevast ut frå forhold som partane ikkje hadde kjennskap til ved kontraktsinngåing. Kontraktøren kan ikkje seie opp av avtalen i tidsrommet 1. juli - 1. februar. Dette for å hindre at kommunen blir ståande utan leverandør i vinterhalvåret.»

Vektingen av tildelingskriteriene i konkurransen så slik ut:

  • Kjøretøy 25 %
  • Utstyr 15 %
  • Pris 40 %

Under priskriteriet inngikk timepriser og fast årlig beredskapsgodtgjørelse.

Et vindturbinblad på 22 tonn i Odal vindkraftpark knakk denne uken.
Les også

Kommunen taper allerede tre millioner i inntekter. Nå kan det bli mer

Kun en ga tilbud

Andreas Hagås ga tilbud på rode 1, og var eneste tilbyder for denne roden.

Kommunen sendte en e-post til Hagås 10. oktober 2017 og påpekte at prisen hans på fast beredskap lå over det anslåtte budsjettet i konkurransegrunnlaget. Kommunen ønsket å «å oppnå en dialog [...] der vi kan gå gjennom vilkårene i avtalen sammen og komme til enighet om en avtale».

Hagås svarte dagen etter og skrev blant annet at «rode 1 Julsundet har vokst enormt de siste årene og er moden for å deles i to roder. I så måte er ikke min pris avskrekkende, og kommunen må en gang innse at denne veksten vil gi økte vedlikeholdsutgifter. En tilbyder treng heller ikke å dokumentere eller grunngi om prisen er riktig eller for høy».

Noen dager senere sendte kommunen e-post til selskapet Odd Småge om rode 1. Firmaet tilbød så Aukra kommune en løsning for rode 1 med avtaletid på ett år med evaluering i etterkant og opsjon for to år ekstra. Prisene var satt slik i tilbudet: Beredskap 230.000 kroner pr. sesong, timepris på 1.000 kroner og 300 kroner pr m3 strøsand.

Hagås hadde gitt et tilbud på 280.000 kroner for beredskap i rode 1. Hagås ble så avvist fra konkurransen med hjemmel i forskriften om offentlige anskaffelser, siden kommunen hadde budsjettert med mellom 80.000 og 215.000 kroner for beredskap i hver rode.

Stedet, personene og maskinene på bildet har ikke tilknytning til den aktuelle saken.
Les også

Mesta ble vraket – fylke brøt flere regler

Rodekartet ble revidert

I slutten av oktober sendte kommunen ut invitasjon til ny konkurranse for rode 1, og invitasjonen gikk til Anders Hagås og Odd Småge. Her sto det at konkurransegrunnlaget var det samme som i den forrige konkurransen, men at det fulgte med et revidert rodekart for denne roden. Både Hagås og Odd Småge leverte tilbud 30. oktober 2017.

I brev 1. november 2017 opplyste kommunen at den ville inngå kontrakt med Odd Småge. Tildelingen var basert på et regnestykke med anslått timeforbruk og fast beredskap. Odd Småge kom her ut med en sum på 460.000 kroner. Hagås hadde gitt noe lavere timepris men høyere beredskapspris, og endte opp på 487.000 kroner.

Aukra kommune inngikk kontrakt med Odd Småge i november 2017. Men så har Aukra kommune opplyst til Kofa at det ble enighet om å avslutte kontrakten med Odd Småge etter første brøytesesong. Firmaet har derfor ikke levert brøytetjenester etter april 2018.

Kommunen har lagt fram fakturaer som viser en samlet utbetaling til Odd Småge på 248.000 kroner eks. mva. i månedene oktober-desember 2017. I januar-april 2018 fikk firmaet utbetalt 239.900 kroner eks. mva.

Hagås tok saken til Kofa (Klagenemnda for offentlige anskaffelser), og mente at kommunen her hadde gjort en ulovlig direkte anskaffelse. Den etterfølgende konkurransen om rode 1 skulle vært kunngjort etter forskriftens del III. Rode 1 inngikk i en større anskaffelse av vintervedlikeholdstjenester med flere roder, der hver rode utgjorde en separat delkontrakt. Det er den samlede verdien av alle delkontraktene som skal legges til grunn for å finne ut av hvilken del av forskriften som gjelder.

Hagås mener også at også at kommunen ikke bare mottok uakseptable tilbud på rode 1. I alle tilfeller kan en oppdragsgiver ved gjennomføringen av en etterfølgende konkurranse uten kunngjøring bare invitere leverandørene som ga tilbud i den forutgående konkurransen. Aukra skulle derfor ikke ha inkludert nye leverandører i konkurransen.

Hagås mente videre at det var gjort vesentlige endringer i avtalen med Odd Småge. Den inngåtte kontrakten gjaldt kun for ett år, med opsjon på ytterligere to år. Det samsvarte ikke med avtaleperioden i konkurransegrunnlaget. Det var også brukt andre avtalevilkår enn det som var fastsatt i konkurransegrunnlaget.

I tillegg har kommunen i realiteten tildelt kontrakt direkte til Odd Småge uten konkurranse. Kommunen henvendte seg til Småge leverandør allerede før Hagås sitt tilbud i den første konkurransen ble avvist og konkurransen for rode 1 ble avlyst.

Stålet er skåret ut fra skroget på et utrangert supplyskip.
Les også

Bygger nytt med gammelt skipsstål – sparer 90 prosent av klimagasser

Kommunen var ikke enig

Kommunen mener at den ikke har foretatt noen ulovlig direkte anskaffelse.

Rodekartet for brøyterode 1 ble endret før den nye konkurransen ble gjennomført. Endringen i kravspesifikasjonen medførte en plikt til å gjennomføre en ny konkurranse, mente kommunen.

Anslaget for anskaffelsens verdi ble basert på timepriser i inngåtte kontrakter etter den første konkurransen, og en gjennomsnittsberegning av antall timer basert på mottatte fakturaer fra tidligere sesonger. Anslaget viste at verdien lå under terskelverdien, som på tidspunktet var 1,1 millioner kroner. Ut fra dette anslaget var det riktig å gjennomføre den nye konkurransen etter forskriftens del I. Vurderingen av anskaffelsens verdi må basere seg på innklagedes gjennomsnittsestimat basert på markedspriser, og ikke på hva klager regnet seg frem til etter en lang vinter med sine egne monopolpriser og sine egne antatte antall timer, heter det i kommunens redegjørelse.

Kofa sendte forhåndsvarsel til Aukra kommune om at det her kunne bli snakk om et gebyr, og i etterkant av det har kommunen presisert at verdiberegningen var forsvarlig da anskaffelsesprosessen startet. Gjennomsnittlig årlig kostnad de siste årene har vært godt under terskelverdien.

Kommunen mente også at det ikke hadde vært forsvarlig å basere verdiberegningen på prisene i et tilbud som ble avvist, samt en uforpliktende e-post fra Odd Småge.

Men hvis klagenemnda kommer til at det foreligger en ulovlig direkte anskaffelse, så mener kommunen at dens handlemåte ikke er grovt uaktsom.

Entreprenørene fra Stjørdal ble lite fornøyd da de tapte et anbud i regi av Vegvesenet. Bildet ikke fra det aktuelle prosjektet og er kun ment som illustrasjon.
Les også

Mente de ble urettmessig avvist – klager på Vegvesenet

Kommunens beregning var ikke forsvarlig

Klagenemnda sier at kommunen i utgangspunktet plikt til å kunngjøre alle anskaffelser over nasjonal terskelverdi, jf. forskriften § 5-1 andre ledd og 8-17 første ledd. For anskaffelser som overstiger EØS-terskelverdi er det videre plikt til å kunngjøre anskaffelsen i TEDdatabasen. På det tidspunktet anskaffelsen av brøyting og vintervedlikehold ble iverksatt, var den nasjonale terskelverdien 1,1 millioner kroner eks. mva. EØS-terskelverdien var på dette tidspunktet 1,75 millioner kroner eks. mva.

Hagås sitt tilbud ble avvist, og klagenemnda kan ikke se at kommunen dermed brøt regelverket.

Slik klagenemnda ser det, må den etterfølgende konkurransen anses som en selvstendig anskaffelse. Av denne grunn kan ikke klager høres med at den samlede verdien av alle delkontraktene i den første konkurransen skal legges til grunn ved avgjørelsen av hvilken del av forskriften som regulerer anskaffelsen av vintervedlikehold for den utvidede roden Julsundet.

Men så kommer spørsmålet om kontrakten om brøyting og vintervedlikehold av Julsundet (rode 1) i seg selv utgjorde en ulovlig direkte anskaffelse.

Kofa finner at en vurdering av Odd Småges angitte priser i e-post av 19. oktober 2017, og med med utgangspunkt i det estimerte timeforbruket på 230 timer, vill ha vist at anskaffelsens verdi lå over den kunngjøringspliktige terskelverdien.

Klagenemnda finner dermed at kommunens beregning av anskaffelsens verdi ikke har vært forsvarlig. Både prisene i Odd Småges e-post av 19. oktober 2017 og i Hagås sitt tilbud fra den første konkurransen viser at anskaffelsens verdi oversteg terskelverdien for kunngjøringsplikten etter forskriften del II.

Kontrakten skulle dermed ha vært kunngjort, og kontraktsinngåelsen er å betrakte som en ulovlig direkte anskaffelse.

Nemnda finner ikke grunn til å ta stilling til Hagås sin anførsel om at det er gjort vesentlige endringer i avtalen med Odd Småge eller anførselen om at kommunen i realiteten har tildelt kontrakt direkte til Småge uten konkurranse.

Denne lille veistumpen i Oslo sentrum har vært gravd opp og fylt igjen et utall ganger det siste halvannet året. Til høyre tradisjonsrike Stortorvets Gjæstgiveri.
Les også

Dette kan bli Norges dyreste gatestubb

Og så ble det gebyr

Klagenemnda skal ilegge overtredelsesgebyr på inntil 15 prosent av anskaffelses verdi dersom «oppdragsgiveren eller noen som handler på dennes vegne forsettlig eller grovt uaktsomt har foretatt en ulovlig direkte anskaffelse». Klagenemnda kan ilegge gebyr dersom «oppdragsgiveren eller noen som handler på denne vegne uaktsomt har foretatt en ulovlig direkte anskaffelse».

Klagenemndas vurderer det dithen at kommunen har handlet grovt uaktsomt. Nemnda skal derfor ilegge overtredelsesgebyr.

Nemnda finner at et gebyr på ti prosent er passende i dette tilfellet. Av den samlede utbetalingen til Odd Småge på 487 900 kroner eks. mva. blir det 48.790 kroner.

Klagenemndas vedtak blir dermed følgende: Aukra kommune ilegges et overtredelsesgebyr på 48.790 kroner.

Strekningen Hafslund-Dondern er en av de mest trafikkerte innfartsårene til Sarpsborg sentrum.
Les også

Bussene skal kjøre 5 km/t fortere i rushet etter prosjekt til over 300 mill.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.