ARKIVNYHETER

Lesser alt over på jernbaneverket

Mona StrandeMona StrandeJournalist
10. sep. 2010 - 08:26

For en måned siden fikk Teknisk Ukeblad beskjed fra Samferdselsdepartementet at de ikke kunne si noe om hvilke strekninger de ville ha utredet, hvor fort høyhastighetstogene skulle gå, hvor mange stopp som blir nødvendig, hvordan en utbygging planlegges i forhold til intercity-planene eller når de forventer å kunne starte utbyggingen av en eventuell høyhastighetslinje. For å nevne noe.

Begrunnelsen var at dette var forhold som ville bli belyst i mandatet.

Det eneste svaret vi finner i mandatet, er imidlertid hvilke strekninger som skal utredes. Alt annet overlates det til Jernbaneverkets utredningsgruppe å finne svar på.I oppdraget inngår bl.a. å redegjøre for positive og negative effekter og kostnader ved en eventuell utbygging, samt rekkefølge og etappeinndeling for strekningene. Det skal redegjøres for fordeler og ulemper med en utbygging av høyhastighetsjernbaner og konsekvensene for transportsystemet som helhet. Ulike høyhastighetskonsepter skal vurderes opp mot referansealternativet; en videreføring av dagens jernbanepolitikk i de ulike korridorene slik denne er beskrevet i Nasjonal transportplan 2010-2019. Ut fra analysen og de overordnede mål for transportpolitikken skal det utarbeides ulike handlingsalternativer med anbefalinger (d.v.s. konsept/utbyggingsstrategi) for hver korridor. Følgende korridorer skal bl.a. utredes; Oslo – Kristiansand – Stavanger, Oslo – Bergen, Oslo – Trondheim, Oslo – Göteborg og Oslo – Stockholm. I tillegg skal Bergen – Haugesund/Stavanger utredes i kombinasjon med Oslo – Bergen og Oslo – Kristiansand – Stavanger.Følgende strekninger omfattes av utredningsoppdraget:

o Oslo – Trondheim

o Oslo – Bergen

o Oslo – Kristiansand – Stavanger

o Oslo – Göteborg

o Oslo – Stockholm

o I tillegg skal Bergen – Haugesund/Stavanger utredes i kombinasjon med Oslo – Bergen og Oslo – Kristiansand – Stavanger.Utredningen skal gi anbefalinger til hvilke langsiktige strategier, basert på ulike handlingsalternativer, som bør legges til grunn for utviklingen av langdistanse persontogtransport i Sør-Norge. Dette gjelder både strekninger mellom de største byene i Sør-Norge og fra Oslo til hhv. Göteborg og Stockholm. Utredningen skal gi svar på om en utbygging av høyhastighetsjernbane i en eller flere av korridorene vil kunne være samfunnsmessig riktig. Utredningen skal også drøfte hvilke merverdier en utbygging av høyhastighetsjernbane vil ha sammenliknet med utbygging av annen transportinfrastruktur. Blant annet skal det gjøres rede for hvilke effekter en slik utbygging vil kunne ha for bosetting/ regionforstørring, by- og arealutvikling, økt konkurransekraft for næringslivet og eventuelle andre ringvirkninger. Utredningen skal vurdere om dagens modeller for å beregne effekter av nye infrastrukturprosjekter i tilstrekkelig grad fanger opp de langsiktige effektene, eller om man kan forvente større effekter fordi det er snakk om svært gjennomgripende endringer i transporttilbudet. Utredningen skal i tillegg redegjøre for de forventede konsekvensene en utbygging av høyhastighetsjernbane vil ha på den sivile luftfarten i Norge.

Frist for Jernbaneverkets tilrådning til departementet settes til 1. februar 2012.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.