OFFSHORE

Kompetansemangel i oljebransjen

Det er store mengder uoppdagede olje og gassforekomster på norsk sokkel. Derfor må det satses enda mer på økt utvinning fra de største feltene. Det krever økt kompetanse og nytenking, ifølge Oljedirektoratets nye ressursrapport. Rapporten, som legges frem i deg, er den første siden februar 1999.

Økt gasseksport

Det er ventet at oljeproduksjonen vil holde seg på dagens nivå de neste fem årene. 40 til 60 milliarder kroner vil årlig bli brukt på drift og utbygging de neste 20 årene. Gasseksporten vil øke vesentlig, og det er ventet at nye kontrakter vil bli inngått. Utviklingen i gassmarkedet vil ha stor betydning for fremtidig aktivitetsnivå og verdiskaping på norsk sokkel, hvor det er betydelige gassressurser disponible for fremtidig salg.

Anslagene over Norges totalt utvinnbare petroleumsressurser har økt med 60 prosent siden 1990. Utvinnbare ressurser i felt i produksjon er økt med 50 prosent i forhold til anslagene da feltene ble godkjent for utbygging. Rapporten viser til at gjenværende volum i de ti største felt i produksjon på norsk sokkel er 4 000 Sm³ olje – dobbelt så stort volum som for alle de andre oljefeltene på norsk sokkel.

Nytenking må til

Oljedirektoratet mener at det må legges til rette for å skape og ivareta kunnskap, innovative og nytenkende miljøer, både i selskapene og omgivelsene rundt.

Det må også legges til rette for utdannelse og skapes en positiv ramme rundt denne industrien. Valgene som nå blir gjort, vil bestemme hvordan de neste 50 til 100 skal forløpe, heter det i ressursrapporten.

Les mer om: