KOFA

Kofa: Kommunen brøt regler i kontrakt om å utbedre vei 

Øygarden kommunen fikk stort sett medhold i Kofa, men var for sendrektig. Det er et regelbrudd, det også.

Foldnesvegen i Øygarden i Vestland, utenat vi skal si at det er akkurat denne strekningen som den omtalte saken gjelder.
Foldnesvegen i Øygarden i Vestland, utenat vi skal si at det er akkurat denne strekningen som den omtalte saken gjelder. Illustrasjonsfoto: Google Maps
12. nov. 2020 - 06:07

I 2019 skulle Øygarden kommune i Vestland utbedre fylkesvei 209 Foldnesvegen, og fristen for å gi tilbud var 30. august.

Prosjektet dreide seg om to kjørefelt, gang- og sykkelvei, busstopp, samt sanering av avkjørsler. I tillegg skulle et luftbårent ledningsnett legges i grøft, og det skulle bli nye VA-ledninger.

Kommunen fikk sju tilbud, blant annet fra de to firmaene Sartor Maskin og Sprengningsteknikk.

Den 11. september meldte kommunen til samtlige tilbydere at det var gjort enkelte endringer i konkurransegrunnlaget. Tilbyderne ble bedt om å gjennomgå endringene og prise dem inn i sine reviderte tilbud. Kommunen opplyste også om at de tre-fire beste tilbyderne ville bli invitert til dialog.

I begynnelsen av oktober var det dialogmøter med fem leverandører, deriblant Sprengningsteknikk og Sartor Maskin, og tilbyderne fikk noen dager på seg til å levere 
reviderte tilbud.

Jonny Hesthammer i Norsk kjernekraft.
Les også

– Jeg lærte fort at skitne triks tas i bruk når det handler om penger

Sartor Maskin fikk jobben

Sartor Maskin ble deretter tildelt oppdraget. Tildelingskriteriet «Gjennomføringsplan og løysingsforslag» ble evaluert som følger av Øygarden kommune (sitert fra Kofas redegjørelse):

«Når det gjeld gjennomføringsplan er tilbodet frå Drange Maskin AS vurdert som best.
Drange Maskin AS har levert ei god og grundig oppgåveforståing, som adresserer dei
viktigaste utfordringane i prosjektet på gode måtar. Dette er særleg retta til handtering
av trafikk, inkl. mjuke trafikantar, samt koordinering mot andre aktørar. Planen
dokumenterer også god gjennomføring innan fristen. Frode Haugsvær Maskin vert
vurdert som nest best, med litt mindre konkrete skildringar av dei viktigaste
utfordringane. Sprengingsteknikk og Hylland AS vert vurdert som marginalt dårlegare,
føre Staren AS og Sartor Maskin, som har med det viktigaste, men er noko overordna i
tilnærminga. Fyllingen Maskin vert vurdert som minst god.

Sartor Maskin AS har levert det beste løysingsforslaget, der det er vist til fleire tiltak som
potensielt vil innebera stor meirverdi for oppdragsgjevar. Dette går på koordinering,
utføring av prosjektering og teikningsleveransar m.m. For tiltaka er det estimert
innsparingspotensiale, men dette er ikkje konkret nok til at det har vorte rekna inn i
evalueringa av totale kostnader. Staren AS har også vist til nokre konkrete tiltak i
gjennomføringa, men det er vesentleg mindre meirverdi enn vist til frå Sartor Maskin AS.
Dei andre tilboda har i avgrensa grad vist til meirverdi i løysingsforslaga ut over det
prosjekterte.»

Til sammen ble Sartor Maskin tildelt høyest poengscore med 9,55 vektede poeng.
Sprengningsteknikk ble rangert som nummer to med 8,92 vektede poeng.

Sistnevnte firma klaget på tildelingen, og mente det var feil å vektlegge økonomiske forhold og innsparingspotensial under tildelingskriteriet «Gjennomføringsplan og løysingsforslag».

Kommunen tok i og for seg klagen til følge. Den gjorde om på tildelingsbeslutningen, og sendte ut nytt tildelingsbrev. Men valgte leverandør var den samme: Sartor Maskin.

Etter ny vurdering og vekting av de forskjellige tildelingskriteriene hadde kommunen nemlig kommet til at Sartor Maskin fikk 9,40 poeng, mens Sprengningsteknikk fikk 8,93. Litt reduksjon i poengsum for Sartor, men ubetydelig økning for Sprengningsteknikk, altså.

Kommunen inngikk kontrakt med Sartor Maskin i begynnelsen av november 2019, og Sprengningsteknikk klaget saken inn for Kofa (Klagenemnda for offentlige anskaffelser) en drøy måned senere.

Sprengningsteknikk mente at kommunen hadde brutt kravet til forutberegnelighet i anskaffelsesloven § 4 ved evalueringen av tildelingskriteriet «totale kostnader». Ved omgjøringen av tildelingsevalueringen, endret kommunen evalueringen under tildelingskriteriet «totale kostnader», og det innebar at Sartor Maskin fikk et fradrag på 2.540.000 kroner i den opprinnelige evalueringssummen på 27.324.486 kroner.

Sprengningsteknikk mente også det var snakk om ulovlig omgjøring av tildelingsbeslutning og ulovlig direkte anskaffelse, siden Sartor maskin hadde fått et fradrag på 540.000 kroner i evalueringssummen for overtakelse av ansvar for all videre prosjektering av utførelsesentreprisen.

Kommunen var uenig i alt.

Illustrasjonsfoto: Stedet og maskinene på bildet har ingen tilknytning til klagen.
Les også

Mente konkurrenten ikke var kvalifisert til å bygge vei – møtte veggen

Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonse
Innovasjon Norge
Trer frem med omstilling som innstilling
Trer frem med omstilling som innstilling

Brukte for lang tid på å forklare seg

Og Kofa er langt på vei enig med kommunen. Øygarden hadde for eksempel operert etter de premissene som var lagt i konkurransegrunnlaget. Nemnda finner ikke grunnlag for at kommunen i og for seg har brutt reglene.

Men kommunen får likevel refs fra Kofa, nærmest på grunnlag av en unnlatelsessynd. Det tok nemlig bortimot et år før kommunen var i stand til å forklare hva den mente. Vi siterer fra klagenemndas behandling:

«Klagenemnda finner grunn til å bemerke at det var først i e-post av 2. oktober 2020, at
innklagedes forståelse og evaluering av valgte leverandørs tilbud ble klargjort. Klager har
påpekt i e-post til nemnda av 5. oktober 2020, at innklagedes senere forklaring står i
motstrid med det som innklagede har forklart om evalueringen i tildelingsbeslutningen,
samt i klagesvarene og prosesskriftene til klagenemnda. Klagenemnda forstår klagers
innsigelse som en anførsel om brudd på kravet til etterprøvbarhet. Innklagede klargjorde
ikke forståelsen og evalueringen av valgte leverandørs tilbud før 2. oktober 2020, om lag
9 måneder etter tilsvaret til klagenemnda, og nesten ett år etter den endelige
tildelingsbeslutningen. På denne bakgrunn konstaterer klagenemnda at innklagede har
brutt kravet til etterprøvbarhet, jf. anskaffelsesloven § 4.»

Så dermed blir konklusjonen slik: Øygarden kommune har brutt kravet til etterprøvbarhet i tildelingsevalueringen. Utover det har kommunen sitt på det tørre.

Kofas kjennelse er datert 2. november 2020.

Fensfeltet i Telemark kan skjule store mengder sjeldne jordarter - og dermed bli viktig for forsyningssituasjonen i Europa.
Les også

Fensfeltet: Skal utrede solkraft, betongfabrikk og thoriumkraftverk

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.