DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Kofa: Kommune brøt reglene i konkurranse om brøytekontrakter 

Alle leverandørene fikk samme poengsum i vurderingen av gjennomføringsevne. Slik skal det ikke være.

Snøbrøyting, fv 520, Hellandsbygd i Sauda, februar 2020
Snøbrøyting, fv 520, Hellandsbygd i Sauda, februar 2020 Illustrasjonsfoto: Bjørn Lund
15. sep. 2023 - 08:51

Verdien var anslått til totalt 15 millioner kroner når Nordre Land kommune i Innlandet sist vinter lyste ut en konkurranse for rammeavtaler for vintervedlikehold. Tilbudsfristen var 10. februar i år.

Det var to tildelingskriterier:

  • Totale kostnader (vektet med 40 prosent)
  • Gjennomføringsevne (vektet med 60 prosent)

Kontrakten var inndelt i 16 roder, samt enkeltoppdrag. Det skulle inngås én avtale per rode, og leverandørene kunne ha avtale for flere roder samtidig.

Striden i denne saken står om kriteriet «Gjennomføringsevne», og om dette sto det følgende i konkurransegrunnlaget: «Leverandørens gjennomføring av oppdraget herunder tiltenkt maskinpark og utstyr som benyttes til oppdraget, omfang av underentreprenører/samarbeidspartnere, stasjoneringssted, antall sjåfører og kunnskap og kompetanse samt angitt servicenivå. Der hvor tilbyder tildeles flere roder, vil samlet gjennomføringsevne blir vurder ut i fra overnevnte punkter.»

Før fristen var ute kom det spørsmål om evalueringen av gjennomføringsevnen, og spørsmål og svar ble publisert som tilleggsinformasjon til konkurransedokumentene.

Spørsmål: «Spørsmål vedr. Konkurransegrunnlagets pkt. 5.1.2: Leverandørens gjennomføring av oppdraget herunder tiltenkt maskinpark og utstyr som benyttes til oppdraget, omfang av underentreprenører / samarbeidspartnere, stasjoneringssted, antall sjåfører og kunnskap og kompetanse samt angitt servicen nivå. Der hvor tilbyder tildeles flere roder, vil samlet gjennomføringsevne blir vurdert ut i fra overnevnte punkter. Kan dette forklares? Om du priser flere roder, vil det ha en påvirkning på score på kapasitet? Det er vel naturlig at du har en plan på gjennomføring på de rodene du tilbyr pris på

Svar: «Tilbydere står fritt til å legge inn pris på så mange roder denne ønsker, ut i fra gjennomføringsevnen. Oppdragsgiver vil med dette unngå at tilbydere leverer inn tilbud med lave totale kostnader på flere roder enn de har gjennomføringsevne for. I eventuelt slike tilfeller vil oppdragsgiver vurdere den samlede gjennomføringsevnen, i
sammenheng med tildelingskriteriet «Totale kostnader».»

20 firmaer ga tilbud

Da fristen var ute hadde det kommet tilbud fra 20 leverandører, deriblant Entreprenør
Kjetil Walle (EKW). Tre leverandører ble avvist.

Rammeavtalene ble tildelt 17. april 2023. Alle de kvalifiserte tilbyderne fikk maksimal uttelling på 10 poeng under tildelingskriteriet «Gjennomføringsevne».

EKW klaget så på tildelingen, men klagen ble ikke tatt til følge.

Tvisten ble sendt til Klagenemnda for offentlige anskaffelser (Kofa) i slutten av mai 2023. Nordre Land kommune sa at den ville vente med å inngå kontraktene til klagenemnda hadde behandlet saken. Saken har derfor vært prioritert hos nemnda.

EKW mente at konkurransen må avlyses, fordi kommunen har brutt regelverket ved
evalueringen av gjennomføringsevnen. Kommunen har ikke gitt uttelling for
relevante forskjeller mellom tilbudene. Og dessuten: Evalueringen er dessuten i strid med de grunnleggende prinsippene om forutberegnelighet og etterprøvbarhet, den er er usaklig og vilkårlig, og er basert på feil faktum. EKW mente at feilene ikke kunne repareres ved å evaluere tilbudene på nytt. Nei, entreprenøren har ikke tillit til at en ny evaluering blir gjennomført i tråd med regelverket, og konkurransen må uansett avlyses.

Kommunen erkjenner overfor Kofa at tilbudene ikke ble vurdert slik som de skulle for kriteriet gjennomføringsevne. Dermed tok kommunen ikke hensyn til relevante forskjeller i evalueringen. Kommunen mente at feilen kan rettes ved å evaluere tilbudene på nytt, som forskriften åpner for, og at det dermed ikke er grunn til å avlyse konkurransen.

Klagenemnda kommer til at kommunen har brutt reglene.

Nemnda skal her blant annet vurdere om kommunen har plikt til å avlyse konkurransen, siden det er gjort feil ved evalueringen.

Generelt er det slik: Hvis en oppdragsgiver skal være forpliktet til å avlyse en konkurranse, må det ha skjedd feil som kan ha påvirket enten deltakerinteressen eller utfallet av konkurransen. Feilen må heller ikke kunne rettes på annen måte enn ved avlysning av konkurransen.

Feilen i denne saken ser slik ut: Konkurransegrunnlaget presiserte at dersom det skulle tildeles flere roder, var det den samlede gjennomføringsevnen som ville vurderes under tildelingskriteriet «Gjennomføringsevne». Kommunen har erkjent at de kun har vurdert leverandørenes gjennomføringsevne isolert for den enkelte rode. Evalueringen er dermed ikke gjort i tråd med tildelingskriteriet. Det skal ha medført at forskjeller mellom tilbudene ikke kommer fram i evalueringen.

Klagenemnda bemerker at det at samme poengsum har gått til samtlige leverandører er en klar indikator på at så har skjedd. Kommunen har ikke forholdt seg til sine egne tildelingskriterier fra konkurransegrunnlaget, og det er et brudd på anskaffelsesregelverket.

Og slik nemnda ser det, er det en feil som klart kan ha påvirket utfallet av konkurransen.

Tilbudene skal evalueres på nytt

Skal så konkurransen avlyses? Kommunen mener at feilene kan rettes ved at tildelingen annulleres, og det gjennomføres en ny tilbudsevaluering. EKW mener på sin side at konkurransen må avlyses.

Kofa påpeker at det her ikke er feil ved konkurransedokumentene. Feilen handler kun om evalueringen, som har vært i strid med regelverket. Klagenemnda mener at feilen kan rettes ved at kommunen gjennomfører en ny evaluering.

EKW har også påpekt det entreprenøren mener er flere andre brudd på regelverket i evalueringen, men nemnda finner ikke grunn til å vurdere disse anførslene nærmere når det uansett må evalueres på nytt og på en måte slik at alle eventuelle feil må rettes.

Så dette: Entreprenøren har ikke tillit til at kommunen evner å gjennomføre en ny evaluering slik at den er i tråd med regelverket. Hva med det?

Men den er for drøy. Nei, sier nemnda. Akkurat det er ikke noe grunnlag for noen 
avlysningsplikt.

Så er det slik at de som klager inn en sak for Kofa må betale et klagegebyr. 8000 kroner for klage på rådgivende offentlige anskaffelser og 1000 kroner for direkte ulovlige anskaffelser, som det heter. Får klageren medhold, får klageren pengene tilbake. Ellers ikke.

I denne saken: Kommunen har sagt at det var feil ved evalueringen. Og kommunen vil evaluere gjennomføringsevnen i konkurransen på nytt. Men: Her foreligger det altså et regelbrudd, og det kom ikke for en dag før saken var klaget inn til Kofa. Dermed finner nemnda at entreprenøren skal få pengene tilbake.

Nemndas konklusjon datert 27. august:

Nordre Land kommune har brutt regelverket for offentlige anskaffelser ved evalueringen av tilbudene under tildelingskriteriet «Gjennomføringsevne».

Veier24 har bedt Nordre Land kommune om innsyn i dokumentene for hele denne konkurransen samt all tilhørende korrespondanse.

Kommunen svarer dette: «Konkurransen er under re-evaluering etter en klage til KOFA og følgende KOFA-avgjørelse av 27. august.

Grunnet at konkurransen er under evaluering, gir offentlighetsloven § 23, 3. ledd rett til unntak fra innsyn i etterspurte dokumenter, inntil valg av leverandør er gjort.»

Veier24 har klaget på dette vedtaket.

Klagesaken dreier seg om en minikonkurranse for bytte av skinner og smådeler på Bergensbanen. Her sveising av skinner i nærheten av Sandvika.
Les også

Bane Nor skulle bytte skinner – slurvet med å lese tilbudet og ble felt

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.