KOFA

Kofa: Fylket brøt reglene på tre punkter i driftskontrakt for elektro

Mesta fikk oppdraget. Konkurrent Otera Traftec mente fylket hadde gjort feil. Kofa er enig.

6. juli 2022 - 08:56

Her handler det om veieier Trøndelag fylke, Mesta (som fikk kontrakten) og Otere Traftec (som klaget inn tildelingen til Kofa). Den aktuelle kontrakten er en driftskontrakt for elektriske anlegg på fylkesveiene.

Bakgrunnen: Det var i juli 2021 at fylkeskommunen kunngjorde to konkurranser for driftskontrakter for elektriske anlegg på veinettet henholdsvis nord og sør i fylket. Klagen gjelder kontrakten for området nord.

Da tilbudsfristen var ute hadde fylket fått tilbud fra Otera Traftec, NTE Elektro og Mesta.

Som Veier24 har skrevet om før: Mesta hadde laveste pris på begge kontraktene, og ble etter hvert tildelt begge kontraktene.

Fylket inngikk kontrakt med Mesta i slutten av oktober 2021.

Otera Traftec klaget og ba om utvidet begrunnelse, og det hele endte med at firmaet brakte saken inn for Klagenemnda for offentlige anskaffelser (Kofa) i januar 2022.

En rekke feil

Her var det mye å sette fingeren på, ifølge Otera Traftec:

Firmaet mente Mesta skulle vært avvist fordi de ikke oppfylte kvalifikasjonskravene, og ikke hadde levert dokumentasjonen som konkurransegrunnlaget krevde.

Dessuten var begrunnelsen for valg av leverandør mangelfull, og ikke mulig å etterprøve.

Kriteriet «Kompetanse» under tildelingskriteriet «Kvalitet» var i strid med kravene til forutberegnelighet, likebehandling og etterprøvbarhet.

Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonsørinnhold
GK
Ambisiøs renovering midt i Trondheim

Og fylkets evaluering og vekting av tilbudene under «Kompetanse» og «Oppgaveforståelse og arbeidsmetode» var uforutsigbar og vilkårlig, mente Otera Traftec.

Trøndelag fylke kunne være med på at det var gitt en noe mangelfull begrunnelse i tildelingsbrevet, men at det ble besvart med en utvidet begrunnelse. Ellers bestred fylket alle påstander fra Otera Traftec.

Skulle Mesta vært avvist?

Først spørs det om fylket brøt regelverket ved ikke å avvise Mesta, på grunnlag av at kvalifikasjonskravet «Gjennomføringsevne» ikke var oppfylt.

Dette kravet la opp til en skjønnsmessig vurdering av om kontrakten er «tilstrekkelig bemannet». Fylket forklarte at kravet var beskrevet og dokumentert oppfylt i fire dokumenter vedlagt Mestas tilbud. Kofa skriver: «Utover organisasjonsplan for kontrakten og ESPD-skjema, er det ene dokumentet sladdet i sin helhet og det andre sier ingenting om valgte leverandørs bemanning for kontrakten. Til tross for en klar oppfordring gjennom klagers anførsler, har ikke innklagede gitt en forklaring på hvorfor bemanningen til valgte leverandør ble vurdert som tilstrekkelig eller hvordan vurderingen ble gjennomført. Etter klagenemndas syn, har ikke innklagede gitt opplysninger som gjør nemnda - eller klager - i stand til å vurdere om det er foretatt en forsvarlig vurdering av valgte leverandørs kvalifikasjoner på dette punkt. Innklagede har derfor brutt kravet til etterprøvbarhet i loven § 4. Om valgte leverandør skulle vært avvist fra konkurransen, er en vurdering klagenemnda ikke har tilstrekkelig grunnlag for å ta stilling til.»

Ett brudd på reglene, der altså, og så spørs det om underkriteriet «Kompetanse» var brukt på lovlig vis. Klagenemnda er ikke enig i at kriteriet var uklart, og kan ikke se at det er er uegnet til å vekte tilbudene mot hverandre, eller på andre måter i strid med lovens krav.

Men ble regelverket brutt ved tildelingsevalueringen? Og hadde fylket brutt begrunnelsesplikten, slik Otera Traftec mente?

Kofa sier at ved evalueringen av tilbudene så har oppdragsgiver et innkjøpsfaglig skjønn. Klagenemnda skal ikke foreta en ny evaluering av tilbudene. Nemnda kan prøve om fylket har forholdt seg til tildelingskriteriene slik de er angitt.

Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonse
Innovasjon Norge
Trer frem med omstilling som innstilling
Trer frem med omstilling som innstilling

Hvem hadde best kompetanse?

Otera Traftec framholdt at deres tilbud burde fått bedre uttelling siden de hadde 
tilbudt et høyt utdanningsnivå innenfor kontraktens sentrale fagområder. Firmaet mente at Mesta burde fått dårligere uttelling, siden de manglet dokumentert kompetanse for automasjon og arbeidsvarsling.

I tildelingsbrevet sto det at Mesta hadde «Bred erfaring med rett kompetanse. God erfaring med tilsvarende kontrakter» og at Otera Traftec hadde «Lang erfaring på driftskontrakter». I den utvidede begrunnelsen fikk Otera Traftec vite at Mesta oppnådde seks poeng på kompetansekriteriet, mot Otera Traftecs fem poeng. Forskjellen lå i at Mesta ble vurdert som «noe bedre enn» Otera Traftec på kompetanse. I klagesvaret på
tildelingen skrev Trøndelag fylke at Mesta hadde «dokumentert noe mere erfaring på
sine ansatte» enn Otera Traftec.

Det blir vel tynt, mener Kofa, men ser heller ingen grunn til å gjøre noe med saken: «Innklagede har kun summarisk imøtegått klagers innsigelser, og har ikke redegjort for de konkrete forholdene som klager mener utgjør relevante forskjeller mellom tilbudt nøkkelpersonell. Dette utgjør et brudd på prinsippet om etterprøvbarhet i anskaffelsesloven § 4. Slik saken er opplyst, mangler likevel klagenemnda grunnlag for å konkludere med at innklagedes evaluering er i strid med regelverket.»

Så kommer vi inn på fylket har brutt regelverket under vurderingen av kriteriet «Oppgaveforståelse og arbeidsmetode».

Mestas besvarelse av dette kriteriet er sladdet i sin helhet. I begrunnelsen i tildelingsbrevet står det at Otera Traftec «god» organisasjon og har levert «gode» ideer for bedre drift. Mesta har har et «solid» nettverk og organisasjonsutvikling i verdiperspektiv med innovasjon, samt en «effektiv» leveranse og driftsmodeller med «gjennomarbeidet» årsplan/periodeplan.

Den utvidede begrunnelsen redegjør for at begge leverandørene ble vurdert som like gode på dette kriteriet, og fikk seks poeng. I klagesvar skriver derimot fylket at Mestas svar er vurdert som bedre og dermed er gitt sju poeng.

Dessverre ble det en feil

Under klagebehandlingen har fylket forklart at det siste brevet inneholder en feil. Total poengsum er beregnet ut fra at begge tilbudene fikk seks poeng på det aktuelle kriteriet. Men, skriver Kofa: «Innklagede har imidlertid ikke redegjort for hvilke overveielser som
foranlediger poengutslagene. Det fremgår ikke av begrunnelsen hvorfor klager og valgte
leverandørs besvarelser ble vurdert som likeverdige på dette punktet, og innklagede har
heller ikke konkretisert dette overfor klagenemnda selv om klagers anførsler ga en klar
oppfordring til det. Også her har innklagede etter nemndas syn brutt kravet til
etterprøvbarhet, jf. loven § 4. Klagenemnda har imidlertid ikke tilstrekkelig grunnlag for
å vurdere om evalueringen for øvrig er beheftet med feil.»

Til slutt kanskje det alvorligste punktet: Fylkets begrunnelse av utfallet av konkurransen. Forskriften sier at en oppdragsgiver skal gi en begrunnelse for valget av leverandør. Av bestemmelsens første og andre ledd fremgår det at begrunnelsen skal inneholde «en redegjørelse for det valgte tilbudets egenskaper og relative fordeler i samsvar med tildelingskriteriene».

Og her har ikke fylket redegjort klart nok og/eller detaljert nok.

Kofa skriver: «I tildelingsbrevet er det langt på vei bare beskrevet resultatet av en evaluering. Det er brukt overordnede karakteristikker, uten at disse sier noe om hvilket tilbud som er vurdert som best i de ulike delene av kvalitetskriteriet. Heller ikke oversikten over poengsummene klargjør dette. En slik begrunnelse gjør det ikke mulig for leverandørene å bedømme om anskaffelsesprosessen har foregått i tråd med regelverket, og oppfyller følgelig ikke forskriftens krav. Begrunnelsesplikten i forskriften § 25-1 er dermed også brutt.»

Og heller ikke de supplerende opplysningene er enkle å forstå seg på, ifølge klagenemnda, som «...bemerker for øvrig at heller ikke de ytterligere brevene som ble sendt til klager før kontraktsinngåelse, inneholder en redegjørelse som i tilstrekkelig grad gjør klager i stand til å forstå hvilke forhold som gjorde at valgte leverandørs tilbud ble vurdert som best på kvalitetskriteriet. Tvert imot gis det motstridende opplysninger som innklagede først avklarer i forbindelse med klageprosessen etter at kontrakt var inngått. Slik som det fremgår av drøftelsen over, har innklagede heller ikke i ettertid gitt en tilfredsstillende begrunnelse.»

Disse bruddene på regelverket kan ha påvirket resultatet av konkurransen, og klagegebyret skal derfor tilbakebetales.

Konklusjonene fra Kofa 22. juni i år:

  • Trøndelag fylkeskommune har brutt kravet til etterprøvbarhet ved kvalifikasjonsvurderingen.
  • Trøndelag fylkeskommune har brutt kravet til etterprøvbarhet ved tilbudsevalueringen.
  • Trøndelag fylkeskommune har brutt begrunnelsesplikten.
Les også

Mesta kan kapre kontrakt til 222 millioner

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.